HSLF-FS 2017:71

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

HSLF-FS

2017:71

Utkom från trycket

den 22 december 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-28

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om

kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning

av läkemedel;

beslutade den 12 december 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) och 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförord-

ningen (2017:80) att det i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16)

om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

ska införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, och närmast före 4 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination

4 § En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbild-

ning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och

sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för

vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptag-

na i följande föreskrifter och rekommendationer:

1. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot

difteri och stelkramp

2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokock-

vaccination till riskgrupper

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccina-

tion till riskgrupper

4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om

vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinations-

programmet för barn

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot

hepatit B

6. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser

mot tuberkulos.

2

HSLF-FS

2017:71

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig

med någon av specialistutbildningarna enligt första stycket är behö-

rig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt

föreskrifterna och rekommendationerna i första stycket 1–6.

Vid ordination av dos 4 av det vaccin mot difteri, stelkramp, kik-

hosta och polio som ska erbjudas vårdnadshavare enligt 5 § Folk-

hälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet

med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en sjukskö-

terska med sådan utbildning som anges i första och andra styckena

behörig att ordinera läkemedel som även innehåller vaccin mot

Haemophilus influenzae typ b. Av en sådan ordination ska det fram-

gå att vaccinet mot Haemophilus influenzae typ b inte ska administre-

ras till patienten.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning som

innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läke-

medel för vaccination enligt första stycket 1–3, 5 och 6.

5 § Det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en

bedömning av om utbildningarna enligt 4 § andra och fjärde styckena

motsvarar specialistutbildningarna enligt 4 § första stycket. Bedöm-

ningen ska dokumenteras.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erica Edman

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017