HSLF-FS 2017:76

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel

HSLF-FS

2017:76

Utkom från trycket

den 22 december 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-32

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker

vid rekvisition och hantering av läkemedel;

beslutade den 12 december 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) att 5 § och rubriken närmast före 5 § Social-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:41) om kom-

petenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel ska

ha följande lydelse.

Ordination av läkemedel

5 § Endast en optiker som är behörig att rekvirera ett läkemedel får

ordinera läkemedlet.

Optikern får dock inte ordinera läkemedlet till barn under åtta år.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erica Edman

HSLF-FS

2017:76

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017