HSLF-FS 2018:2

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

HSLF-FS

2018:2

Utkom från trycket

den 2 mars 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-2-21

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om konsulentverksamheter;

beslutade den 20 februari 2018.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § social-

tjänstförordningen (2001:937) och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamheter som har till upp-

gift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn

samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot

barn (konsulentverksamheter).

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana

processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten

uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Egenkontroll enligt 5 kap. 2 § SO SFS 2011:9

Allmänna råd

Egenkontrollen i konsulentverksamheten bör bl.a. omfatta insam-

ling av uppgifter om

– hur familjehemmen och jourhemmen uppfattar det stöd och

den handledning som har lämnats, och

– hur socialnämnden uppfattar att konsulentverksamheten har

samarbetat med nämnden och i övrigt utfört sitt uppdrag.

HSLF-FS

2018:2

2

Kompetens

3 § Den personal som föreslår familjehem och jourhem eller lämnar

stöd och handledning till sådana hem ska ha relevant högskoleutbild-

ning och erfarenhet för dessa arbetsuppgifter. Personalen ska även ha

personlig lämplighet.

Allmänna råd

Personalen bör ha kunskap om

– barns utveckling,

– de särskilda behov som placerade barn kan ha, och

– det regelverk på socialtjänstens område som är relevant.

Den personal som självständigt lämnar stöd och handledning bör

ha en högskoleutbildning som omfattar minst 180 högskolepoäng

och har en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller be-

teendevetenskap.

Introduktion och kompetensutveckling

4 § Den som bedriver konsulentverksamhet ska se till att persona-

len får den introduktion, handledning och kompetensutveckling som

de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Stöd och handledning

5 § Det stöd och den handledning som en konsulentverksamhet läm-

nar till ett familjehem eller jourhem ska syfta till att öka hemmets

möjlighet att förstå och tillgodose behoven hos det barn som är pla-

cerat där.

Allmänna råd

Stödet kan omfatta vägledning, information, råd och motivation.

I stödet kan även ingå utbildning, fortbildning samt möjlighet till

erfarenhetsutbyte med andra familjehem eller jourhem.

Handledningen bör vara strukturerad och ge familjehemmet el-

ler jourhemmet möjlighet till reflektion och lärande.

Tillgänglighet till stöd och handledning

6 § Det ska finnas tillräckligt med personal i en konsulentverksam-

het för att kunna lämna det stöd och den handledning som varje famil-

jehem och jourhem behöver med utgångspunkt i det eller de uppdrag

verksamheten har.

HSLF-FS

2018:2

3

Denna författning träder i kraft den 1 april 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Anna Giertz

HSLF-FS

2018:2

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018