HSLF-FS 2018:20

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

HSLF-FS

2018:20

Utkom från trycket

den 9 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-5-7

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om

hantering av mänskliga organ avsedda för trans-

plantation;

beslutade den 24 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) och 14 § förordningen (2012:346) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ att 6 kap.

7 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av

mänskliga organ avsedda för transplantation ska ha följande lydelse.

6 kap.

7 § Bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredje land

finns i kapitel V Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning).

Denna författning träder i kraft den 25 maj 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erik Blandin

HSLF-FS

2018:20

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018