HSLF-FS 2018:21

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS

2018:21

Utkom från trycket

den 9 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-5-8

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiserings-

tjänstgöring;

beslutade den 24 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § 1–5 patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) att bilaga 1 till Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänst-

göring ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 25 maj 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erik Blandin

2

HSLF-FS

2018:21

1 (3)

ANSÖKAN

om bevis om specialistkompetens

Till

Socialstyrelsen

106 30 STOCKHOLM

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon bostaden (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

Arbetsplats

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Specialitet som ansökan avser

Utbildning

Läkarexamen

Land

Datum (ååmmdd)

Har sedan tidigare bevis om specialistkompetens

Specialitet

Land

Datum (ååmmdd)

Specialitet

Land

Datum (ååmmdd)

Specialitet

Land

Datum (ååmmdd)

Legitimation/motsvarande bevis om behörighet

Land

Datum (ååmmdd)

Land

Datum (ååmmdd)

Land

Datum (ååmmdd)

Ansökan om bevis om specialkompetens k6.indd 1

2015-03-11 10:26

Bilaga 1

SOSFS_2015-8 (M) ripp.indd 16

2015-03-25 15:15

HSLF-FS 201

8:

21

Bilaga

1

(201

8-0

4)

3

2 (3)

Tjänsteförteckning

Redovisning av genomförd tjänstgöring under handledning

Tjänstgöringsställe

(Sjukhus, klinik, enhet eller annan specificering)

Period

(ååmmdd – ååmmdd)

Tjänstgöringens

omfattning i pro-

cent av heltid

Tjänstgöringens

omfattning om-

räknad till måna-

der på heltid

Summa

Ansökan om bevis om specialkompetens k6.indd 2

2015-03-11 10:26

Bilaga 1

SOSFS_2015-8 (M) ripp.indd 17

2015-03-25 15:15

HSLF-FS 201

8:

21

Bilaga

1

(201

8-0

4)

HSLF-FS

2018:21

4

3 (3)

Förteckning över bifogade intyg

(7 kap. 2 och 3 §§ och 5 § första stycket)

Uppnådd specialistkompetens (SOSFS-bilaga 2)

Bilaga nr

Underskrift

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Avgift

Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgiften betalas när ansökan ges in.

Auskultationer (SOSFS-bilaga 3)

Bilaga nr

Kliniska tjänstgöringar under handledning (SOSFS-bilaga 4)

Bilaga nr

Kurser (SOSFS-bilaga 5)

Bilaga nr

Kvalitets- och utvecklingsarbeten (SOSFS-bilaga 6)

Bilaga nr

Självständiga skriftliga arbeten enligt vetenskapliga principer (SOSFS-bilaga 7)

Bilaga nr

Uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland (SOSFS-bilagor 8 a och 8 b)

Bilaga nr

Förteckning över övriga handlingar

(7 kap. 4 § och 5 § andra stycket)

Godkänd svensk doktorsexamen

Bilaga nr

Bedömning av utländsk doktorsexamen

Bilaga nr

Intyg om utländsk tjänstgöring

Bilaga nr

Individuellt utbildningsprogram (endast specialistläkare från tredjeland)

Bilaga nr

Avgiften betalad (ååmmdd)

Ansökan om bevis om specialkompetens k6.indd 3

2015-03-11 10:26

Bilaga 1

SOSFS_2015-8 (M) ripp.indd 18

2015-03-25 15:15

HSLF-FS 201

8:

21

Bilaga

1

(201

8-0

4)

HSLF-FS

2018:21

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se