HSLF-FS 2018:39

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2018:39

Utkom från trycket

den 12 juli 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-7-39

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av

läkemedel i hälso- och sjukvården;

beslutade den 26 juni 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) att 5 kap. 3 § och 7 kap. 8 § Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och han-

tering av läkemedel i hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Särskilda bestämmelser om behörighet för läkare att förordna

vissa läkemedel finns i

1. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begräns-

ningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, och

2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1)

om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

7 kap.

8 § Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddnings-

tjänsten får med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehand-

ling iordningställa och administrera till en patient

1. medicinsk oxygen, och

2. läkemedel som innehåller naloxon och som enligt sitt godkännande

kan administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdsperso-

nal.

Vad som sägs i första stycket ska gälla utan att en sjuksköterska har

gjort en sådan behovsbedömning som anges i 6 kap. 7 §.

HSLF-FS

2018:39

2

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Camilla Damell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018