HSLF-FS 2018:43

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

HSLF-FS

2018:43

Utkom från trycket

den 25 oktober 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-10-14

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och

ordinera läkemedel;

beslutade den 2 oktober 2018.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § och 8 kap.

5 § första stycket 6 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Författningens innehåll

1 § Författningen innehåller bestämmelser om

– vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sjuksköterska ska vara

behörig att förskriva läkemedel och vilken omfattning behörighe-

ten har, samt

– behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccina-

tion.

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner

som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som

ställs i dessa föreskrifter.

Behörighet att förskriva läkemedel

3 § Efter en sjuksköterskas ansökan prövar Socialstyrelsen om han

eller hon ska få förskrivningsrätt.

4 § En sjuksköterska ska få förskrivningsrätt om han eller hon upp-

fyller något av följande utbildningskrav:

1. Legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning vilken om-

fattar 50 poäng inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

HSLF-FS

2018:43

2

2. Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexa-

men vilken omfattar 50 poäng inklusive 10 poäng i farmakologi och

sjukdomslära.

3. Legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning vilken om-

fattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjuk-

domslära.

4. Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexa-

men vilken omfattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmako-

logi och sjukdomslära.

5. Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken

omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och

sjukdomslära.

6. Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och

sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i far-

makologi och sjukdomslära.

5 § Vilka godkända läkemedel en sjuksköterska får förskriva fram-

går av bilagan. Förskrivningen ska göras på de indikationer och i en-

lighet med de kommentarer som anges där.

Förskrivning av läkemedel som innehåller naloxon

6 § En sjuksköterska får, även om han eller hon inte uppfyller utbild-

ningskraven i 4 §, förskriva läkemedel som innehåller naloxon och

som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer än

hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller under förutsättning att

sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen

ska vara förenlig med en god och säker vård.

Förskrivningen ska göras på de indikationer och i enlighet med vad

som i övrigt anges i bilagan.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av

om sjuksköterskan uppfyller kraven i första stycket. Bedömningen ska

dokumenteras.

7 § Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få för-

skriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och

hantering av läkemedel enligt 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av

läkemedel i hälso- och sjukvården.

8 § Bestämmelser om en förskrivares möjlighet att lämna ut sådana

läkemedel som anges i 6 § första stycket till en patient som genom

missbruk eller beroende löper risk att överdosera opioidpreparat finns

i 3 kap. 3 a § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

HSLF-FS

2018:43

3

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination

9 § En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbild-

ning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och

sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för

vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen i följande före-

skrifter och rekommendationer:

1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vacci-

nation av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogram-

met för barn

2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser

mot tuberkulos

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccina-

tion till riskgrupper

4. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvacci-

nation till riskgrupper

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot

hepatit B

6. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot dif-

teri och stelkramp.

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig

med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistut-

bildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behö-

rig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt

första stycket 1–6.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de

som anges i första eller andra styckena och som innefattar kunskaps-

området är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination

enligt första stycket 2–6.

Bedömning av utbildningar

10 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning

av om utbildningarna enligt 9 § andra och tredje styckena motsvarar

specialistutbildningarna som anges i första stycket samma paragraf.

Bedömningen ska dokumenteras.

Vissa vaccin som även innehåller vaccin mot Haemophilus

influenzae typ b

11 § Vid ordination av dos 4 av det vaccin mot difteri, stelkramp,

kikhosta och polio som ska erbjudas vårdnadshavare enligt 5 § Folk-

hälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av

barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är

HSLF-FS

2018:43

4

en sjuksköterska med sådan utbildning som omfattas av 9 § första och

andra styckena behörig att ordinera sådant vaccin som även innehåller

Haemophilus influenzae typ b.

Av ordinationen ska det framgå att vaccinet mot Haemophilus

influenzae typ b inte ska administreras till patienten.

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2018.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av

läkemedel.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Åsa Lindberg

HSLF-FS

2018:43

5

LÄKEMEDELSLISTA

för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 1

Avsnitt Sida

1 I 5 § anges att vilka godkända läkemedel en sjuksköterska får förskriva framgår av

denna bilaga. Vidare framgår att förskrivningen ska göras på de indikationer och i enlig-

het med de kommentarer som anges i bilagan.

1. MUN OCH SVALG

6

2. MAGE OCH TARM

6

3. NUTRITION

7

4. SÅRBEHANDLING

7

5. HUDINFEKTIONER

8

6. EKSEM

8

7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

9

8. HUD, övrigt

9

9. INFEKTION

10

10. URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN

10

11. MÖDRAVÅRD

10

12. SMÄRTA

11

13. ÖRON – NÄSA – HALS

11

14. ÖGON

12

15. MEDEL VID ÖVERDOSERING

12

16. ÖVRIGT

13

Bilaga

HSLF-FS

2018:43

6

1. MUN OCH SVALG

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

1.1

Hög kariesrisk i samband

med muntorrhet

Natriumfluorid

A01A A01 Sugtabletter,

tuggummi,

munsköljvätska

Kombinationer

A01A A30

1.2

Oral och peroral candidiasis

Nystatin

A07A A02

Oral suspension

1.3

Munsår orsakade av herpes

simplex hos immunkompe-

tenta patienter

Aciklovir

D06B B03

Inte till barn under

12 år

Penciklovir

D06B B06

Docosanol

D06B B11

Aciklovir, Hydro­

kortison

D06B B53

2. MAGE OCH TARM

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

2.1

Symtomatisk tillfällig behand-

ling vid epigastralgier och

halsbränna

Antacida

A02A D01

Receptfria

läkemedel

Ranitidin

A02B A02

Famotidin

A02B A03

Omeprazol

A02B C01

Pantoprazol

A02B C02

2.2

Symtomatisk behandling vid

hiatusinsufficiens, sura

uppstötningar och halsbränna

Alginsyra

A02B X13 ­­­­­­

2.3

Spädbarnskolik och gasbild-

ning hos vuxna

Silikoner

A03A X13 ­­­­­­

2.4

Förstoppning

Paraffin

A06A A01 Paraffinemulsion

mixtur ATL

2

Tarmirriterande

medel

A06A B

­­­­­­

Bulkmedel

A06A C

Laktulos

A06A D11

Laktitol

A06A D12

Makrogol

A06A D15

Makrogol, kombina­

tioner

A06A D65

Movicol och läke ­

medel som Läkeme­

delsverket bedömt ut­

bytbara mot Movicol

Klysma

A06A G

­­­­­­

Övriga medel

A06A X

2 Apotekstillverkade läkemedel

HSLF-FS

2018:43

7

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

2.5

Symtomatisk behandling av

ospecifika diarréer

Loperamid

A07D A03

­­­­­­

Loperamidoxid

A07D A05

2.6

Tillfälligt vid anala besvär

Medel innehållande

glukokortikoider

C05A A

­­­­­­

Övriga utvärtes

antihemorrojdalia

C05A X

Lidokain

D04A B01

Springmask och spolmask

Se avsnitt 9 Infektion

3. NUTRITION

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

3.1

Förebyggande av vitamin- och

mineralbrist vid ensidig kost

eller otillräckligt födointag hos

vuxna

Multivitaminer,

kombinationer

A11A

­­­­­­

Multivitaminer utan

tillsatser

A11B

3.2

Förebyggande av kalciumbrist

och osteoporos

Kalcium

A12A A

Receptfria

läkemedel

Kalcium, kombina­

tioner

A12A X

4. SÅRBEHANDLING

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

4.1

Sårdesinfektion

Klorhexidin

D08A C02 ­­­­­­

4.2

Vätskande och infekterade sår

Väteperoxid

D08A X01 ­­­­­­

Kaliumpermanganat D08A X06 Kaliumpermanganat

0,05 %, 0,1 % ATL

Ättiksyra

D08A X

Ättiksyra 5 mg/ml

ATL

4.3

Venösa bensår

Zinkbandage

D09A B01 ­­­­­­

4.4

Smärtande sår

Lidokain

D04A B01 ­­­­­­

HSLF-FS

2018:43

8

5. HUDINFEKTIONER

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

5.1

Candidainfekterade blöjutslag

och intertriginös candida

Imidazol­ och

triazolderivat

D01A C

­­­­­­

5.2

Fotsvamp

Imidazol­ och

triazolderivat

D01A C

­­­­­­

Terbinafin

D01A E15

5.3

Fotsvamp eller intertriginös

candida, med besvärande

klåda

Hydrokortison plus

svampmedel enligt

5.2

D01A C20 ­­­­­­

5.4

Impetigo

Väteperoxid

D08A X01 ­­­­­­

5.5

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotika

D07C A01 Endast för kort

behandlingstid

6. EKSEM

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

6.1

Eksem

Milt verkande

glukokortikoider

D07A A

­­­­­­

6.2

Akuta eksem av varierande

genes

Medelstarkt verkan­

de glukokortikoider

D07A B

­­­­­­

Starkt verkande

glukokortikoider

D07A C

Kräm, salva max

30 g förpackning

6.3

Akuta och kroniska eksem av

varierande genes

Milda glukokortikoi­

der plus andra medel D07X A

­­­­­­

6.4

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotika

D07C A01 Endast för kort

behandlingstid

HSLF-FS

2018:43

9

7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

7.1

Utvärtes behandling av lindrig

acne vulgaris

Adapalen

D10A D03

­­­­­­

Kombination av

adapalen och

bensoylperoxid

D10A D53

Bensoylperoxid

D10A E01

Azelainsyra

D10A X03

7.2

Mjällbildning och seborroisk

dermatit i hårbotten

Ketokonazol

D01A C08

­­­­­­

Selensulfid

D11A C03

Svavelkombinationer D11A C08

7.3

Huvudlöss

Permetrin

P03A C04

­­­­­­

Malation

P03A X03

7.4

Huvudlöss och flatlöss

Disulfiram,

kombinationer

P03A A54

­­­­­­

Malation

P03A X03

8. HUD, övrigt

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

8.1

Torr hud

Karbamid

D02A E

Även ATL standard­

beredningar

Övriga hudskyddan­

de och uppmjukande

medel

D02A X

Även ATL standard­

beredningar med

propylenglykol

8.2

Avlägsnande av fjäll och

krustor

Salicylsyrapreparat D02A F

Även ATL standard­

beredningar

8.3

Hematom och tromboflebiter

Heparin och

heparinoida

substanser

C05B A01 ­­­­­­

8.4

Ytanestesi av huden i samband

med nålstick och ytliga

kirurgiska ingrepp, t.ex.

revision av bensår

Kombination av

lidokain och prilokain N01B B20 ­­­­­­

8.5

Tillfällig klåda

Zinkoxidpreparat

D02A B

Zinkliniment ATL,

zinkpudervätska ATL,

zinkparaffinpasta

med 1 % borsyra ATL

Klemastin

R06A A04 ­­­­­­

8.6

Skabb

Disulfiram, kombina­

tioner

P03A A54 ­­­­­­

8.7

Vätskerepellerande hudskydd Silikonpreparat

D02A A

­­­­­­

HSLF-FS

2018:43

10

9. INFEKTION

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

9.1

Scarlatina, odlingsverifierad

Penicillin V

J01C E02

­­­­­­

9.2

Tonsillit hos patient i samma

hushåll som aktuellt fall av

scarlatina

Penicillin V

J01C E02

­­­­­­

9.3

Springmask

Mebendazol

P02C A01

­­­­­­

Pyrvin

P02C X01

9.4

Spolmask

Mebendazol

P02C A01 ­­­­­­

10. URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN 1

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

10.1

Lokala östrogenbristsymtom

Östradiol

G03C A03 Vaginala beredningar

Inte nyinsättning

Östriol

G03C A04 Vaginala beredningar

10.2

Ytanestesi vid kateterisering

Lidokain

N01B B02 ­­­­­­

11. MÖDRAVÅRD

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

11.1

Amningsstimulering

Oxytocin

H01B B02 Nasala beredningar

HSLF-FS

2018:43

11

12. SMÄRTA

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

12.1

Tillfällig lätt till måttlig smärta

Ibuprofen

M01A E01

­­­­­­

Acetylsalicylsyra

N02B A01

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51

Paracetamol

N02B E01

12.2

Dysmenorré utan organisk

orsak

Diklofenak

M01A B05

Orala beredningar

Ibuprofen

M01A E01

Naproxen

M01A E02

Ketoprofen

M01A E03

Paracetamol

N02B E01

12.3

Lokala smärttillstånd av lätt till

måttlig intensitet i samband

med muskel- och ledskador,

t.ex. sportskador

Ketoprofen

M02A A10

­­­­­­

Ibuprofen

M02A A13

Diklofenak

M02A A15

13. ÖRON – NÄSA – HALS

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

13.1

Rinit

Oximetazolin

R01A A05

­­­­­­

Xylometazolin

R01A A07

13.2

Allergisk rinit

Natriumkromoglikat R01A C01

­­­­­­

Levokabastin

R01A C02

Beklometason

R01A D01

Budesonid

R01A D05

Flutikason

R01A D08

Mometason

R01A D09

Flutikasonfuroat

R01A D12

Inte till barn under

12 år

Dymista

R01A D58

Inte nyinsättning

13.3

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

­­­­­­

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Ebastin

R06A X22

Desloratadin

R06A X27

13.4

Extern otit

Aluminiumacetotarat S02A A04 Alsolsprit 1% +10 %

örondroppar ATL

Hydrokortison plus

antiinfektiva

S03C A04 ­­­­­­

HSLF-FS

2018:43

12

14. ÖGON

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

14.1

Allergisk konjunktivit

Natriumkromoglikat S01G X01

­­­­­­

Levokabastin

S01G X02

Nedokromil

S01G X04

Emedastin

S01G X06

Ketotifen

S01G X08

Olopatadin

S01G X09

14.2

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

­­­­­­

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Ebastin

R06A X22

Desloratadin

R06A X27

14.3

Bakteriell konjunktivit

Kloramfenikol

S01A A01

­­­­­­

Fusidinsyra

S01A A13

14.4

Lättare yttre ögoninflammation Bibrokatol

S01A X05 ­­­­­­

14.5

Tillstånd av torra ögon p.g.a.

naturlig tårvätskeinsufficiens

eller blåst, damm etc.

Tårsubstitut och

andra indifferenta

medel

S01X A20 Även ATL standard­

beredningar

15. MEDEL VID ÖVERDOSERING

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

15.1

Akut behandling av opioid-

överdos

Naloxon

V03AB15

Endast naloxonläke­

medel som enligt sitt

godkännande kan

administreras av

andra personer än

hälso­ och sjuk­

vårdspersonal

HSLF-FS

2018:43

13

16. ÖVRIGT

Indikation

Läkemedelsnamn/

aktiv substans

ATC-kod Kommentar

16.1

Tillfälligt illamående

Dimenhydrinat

R06A A02 Inte till barn eller

gravida kvinnor

Meklozin

R06A E05

16.2

Åksjuka

Skopolamin

A04A D01

Depotplåster

Inte till barn under

10 år

Dimenhydrinat

R06A A02 Inte till barn

Meklozin

R06A E05 Inte till barn under

1 år

16.3

Hjälp mot abstinensbesvär vid

rökavvänjning

Nikotin

N07B A01 ­­­­­­

16.4

Hosta

Noskapin

R05D A07 ­­­­­­

16.5

Feber

Ibuprofen

M01A E01 ­­­­­­

Acetylsalicylsyra

N02B A01 Inte till barn under

18 år

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51 Inte till barn under

18 år

Paracetamol

N02B E01

16.6

Beredning av injektionsvätska Vehiklar

V07A B00

Sterilt vatten för

injektion, natrium­

klorid för beredning

av injektionsvätska

16.7

Tillfällig uttorkning

Kolhydrater

B05B A03 Glukos 50 mg/ml

HSLF-FS

2018:43

14

HSLF-FS

2018:43

15

HSLF-FS

2018:43

16

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018