HSLF-FS 2018:48

Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

HSLF-FS

2018:48

Utkom från trycket

den 6 december 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-12-4

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om nationell högspecialiserad vård;

beslutade den 13 november 2018.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 3 och 4 §§

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning ges föreskrifter om nationell högspeciali-

serad vård som kompletterar bestämmelserna i 7 kap. 5 a § hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsförord-

ningen (2017:80).

Författningens innehåll

2 § Författningen innehåller bestämmelser om

– ledningssystem (2 kap.),

– ansökan om tillstånd (3 kap.),

– villkor för verksamheten (4 kap.),

– begäran om återkallelse av tillstånd (5 kap.), och

– undantagsbestämmelse (6 kap.).

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner

som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som

ställs i dessa föreskrifter.

3 kap. Ansökan om tillstånd

1 § Vid ett landstings ansökan om tillstånd att bedriva nationell hög-

specialiserad vård ska ett särskilt formulär användas (bilaga 1).

Ansökan ska göras inom den tidsperiod som anges i den ansök-

ningsförfrågan som Socialstyrelsen har skickat ut till landstingen.

HSLF-FS

2018:48

2

Till ansökan ska fogas det underlag som Socialstyrelsen begär i ansök-

ningsförfrågan.

2 § På Socialstyrelsens begäran ska landstinget skicka in underlag

utöver vad som följer av 1 § tredje stycket.

4 kap. Villkor för verksamheten

Landstingets ansvar

1 § Ett landsting som har fått tillstånd att bedriva nationell högspe-

cialiserad vård ska ansvara för att verksamheten uppfyller de gene-

rella villkoren i detta kapitel och de specifika villkoren i beslutet om

tillstånd.

I det fall ett landsting sluter avtal med en privat vårdgivare om att

denne ska utföra vården, ska landstinget ansvara för att verksamheten

uppfyller villkoren.

Påbörja verksamhet

2 § Landstinget ska påbörja verksamheten vid den tidpunkt som

anges i beslutet om tillstånd.

Förändring i verksamhet

3 § Landstinget ska till Socialstyrelsen skyndsamt anmäla föränd-

ringar i verksamheten som påverkar landstingets förutsättningar att

uppfylla villkoren i detta kapitel och i beslutet om tillstånd.

Samverkan

4 § I syfte att uppnå en jämlik vård samt bästa möjliga vårdkvalitet

och resursutnyttjande ska landstinget samverka med andra landsting

som bedriver vård inom samma tillståndsområde. Landstinget ska

även samverka med de vårdgivare som remitterar patienter till sådan

vård.

5 § Genom samverkan enligt 4 § ska landstinget bidra till kunskaps-

spridning i hälso- och sjukvården.

Riskanalys och kontinuitetsplan

6 § Som ett led i en riskanalys enligt 5 kap. 1 § Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete ska landstinget bedöma risken för oförut-

sedda händelser som kan påverka tillgången på personal, lokaler eller

utrustning.

Landstinget ska med utgångspunkt i riskanalysen upprätta en konti-

nuitetsplan som säkerställer att vården kan erbjudas inom medicinskt

motiverad tid, även i de fall en sådan oförutsedd händelse har inträffat.

HSLF-FS

2018:48

3

Uppföljning och utvärdering

7 § Bestämmelser om vårdgivares egenkontroll finns i 5 kap. 2 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

8 § Varje landsting ska senast den 1 april årligen till Socialstyrelsen

skicka in en rapport som avser närmast föregående år.

Årsrapporten ska innehålla uppgifter om verksamhetens vårdresul-

tat och en redogörelse för hur verksamheten har uppfyllt villkoren i

detta kapitel och i beslutet om tillstånd.

9 § På Socialstyrelsens begäran ska landstinget skicka in uppgifter

utöver vad som följer av 8 §.

Forskning och utveckling

10 § I syfte att stödja sådan forskning och utveckling som kan ha

betydelse för den vård som omfattas av beslutet om tillstånd ska lands-

tinget efter samråd med berörda universitet och högskolor fastställa de

processer och rutiner som behövs.

5 kap. Begäran om återkallelse av tillstånd

1 § Vid ett landstings begäran om återkallelse av ett tillstånd ska ett

särskilt formulär användas (bilaga 2).

Begäran ska komma in till Socialstyrelsen senast tolv månader in-

nan landstinget avser att upphöra med vården.

2 § Till formuläret ska fogas en plan för hur verksamheten ska av-

vecklas (avvecklingsplan). Den ska innehålla

1. en tidsplan för avvecklingen, och

2. en beskrivning av hur tillgängligheten till vården ska kunna säker-

ställas under avvecklingen.

6 kap. Undantagsbestämmelse

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i des-

sa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Socialstyrelsen

URBAN LINDBERG

Camilla Damell

4

HSLF-FS

2018:48

1 (1)

SOSFS 2015:8 - Bilaga 1

ANSÖKAN OM TILLSTÅND

att få bedriva nationell

högspecialiserad vård

Datum

..................................................................................

Socialstyrelsen

Sökande landsting

Namn

Utdelningsadress

Verksamhet

Sjukhus

Om vården ska utföras av någon annan än landstinget

Privat vårdgivare

Utdelningsadress

Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård

Specificering av vården enligt ansökningsförfrågan

Telefon

E-postadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Verksamhetschef

Enhet

Postnummer

Postort

Enligt 3 kap. 1 § tredje stycket ska till ansökan fogas det underlag som Socialstyrelsen begär i

ansökningsförfrågan.

HSLF-FS 2018:48 Bilaga 1 (2018-12)

Bilaga 1

5

HSLF-FS

2018:48

1 (1)

SOSFS 2015:8 - Bilaga 1

BEGÄRAN OM ÅTERKALLELSE

av tillstånd att bedriva

nationell högspecialiserad vård

Datum

..................................................................................

Socialstyrelsen

Landsting som begär återkallelse

Namn

Utdelningsadress

Verksamhet

Sjukhus

Om vården utförs av någon annan än landstinget

Privat vårdgivare

Utdelningsadress

Begäran om återkallelse av tillstånd att bedriva

nationell högspecialiserad vård

Specificering av vilken vård som återkallelsen gäller

Telefon

E-postadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Verksamhetschef

Enhet

Postnummer

Postort

Av 5 kap. 2 § framgår att en avvecklingsplan ska fogas till begäran om återkallelse.

HSLF-FS 2018:48 Bilaga 2 (2018-12)

Bilaga 2

HSLF-FS

2018:48

6

HSLF-FS

2018:48

7

HSLF-FS

2018:48

8

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018