Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

(HSL)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-02-09
Ändring införd
SFS 2017:30 i lydelse enligt SFS 2024:90
Ikraft
2017-04-01
Upphäver
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-28

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.

[S2]Lagen består av fem avdelningar:

[S3]Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).

[S4]Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3-6 kap.).

[S5]Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (7-10 kap.).

[S6]Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman (11-13 kap.).

[S7]Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen (13 a-18 kap.). Lag (2020:1043).

Prop. 2019/20:164: Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.

Lagen består av fem avdelningar: Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.). Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3–6 kap.). Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (7– 10 kap.).

Avdelning IV innehåller ...

Prop. 2016/17:43: ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän.

Lagen består av fem avdelningar: Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.). Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3–6 kap.). ...

[K1]2 §  Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner som inte ingår i en region.

[S2]Avdelning IV gäller de kommuner som inte ingår i en region enbart i de fall det är särskilt föreskrivet. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Avdelning IV gäller de kommuner som inte ingår i ett landsting enbart i de fall det är särskilt föreskrivet.

Paragrafen motsvarar 3 § första stycket fjärde meningen och 17 § HSL. Ändringarna är endast språkliga och redaktionella.

Bestämmelser som enligt andra stycket undantagsvis gäller kommuner som inte ingår i ett landsting (för närvarande enbart ...

[K2]1 §  Med hälso- och sjukvård avses i denna lag

 1. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
 2. sjuktransporter, och
 3. omhändertagande av avlidna.

[S2]Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

[K2]2 §  Med huvudman avses i denna lag den region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.

Paragrafen, som är ny i förhållande till HSL, behandlas i avsnitt 6.2.

I bestämmelsen ...

[K2]3 §  Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Paragrafen, som är ny i förhållande till HSL, behandlas i avsnitt 6.2.

Syftet med bestämmelsen är att definiera vem som är vårdgivare. Vårdgivarna har ett särskilt ansvar för patienter och andra i samband med den direkta hälso- och sjukvården, men ska ...

[K2]4 §  Med sluten vård avses i denna lag hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen motsvarar 5 § första stycket andra meningen HSL. Ändringarna är endast språkliga och redaktionella; bl.a. har bestämmelsen arbetats om till en tydlig definition.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. ...

[K2]5 §  Med öppen vård avses i denna lag annan hälso- och sjukvård än sluten vård.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 5 § första stycket tredje meningen HSL. Vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts; bl.a. har bestämmelsen arbetats om till en tydlig definition.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1981/82:97 s. 72 f. och s. 120 f.

[K2]6 §  Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens. Lag (2020:1043).

Prop. 2019/20:164: Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.

Paragrafen innehåller en definition av ...

Prop. 2016/17:43: öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen ...

[K2]7 §  Med nationell högspecialiserad vård avses i denna lag offentligt finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera enheter men inte till varje samverkansregion för att kvaliteten, patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. Lag (2019:973).

Prop. 2017/18:40: Med nationell högspecialiserad vård avses i denna lag offentligt finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera enheter men inte till varje sjukvårdsregion för att kvaliteten, patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. ...

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 9 a § första stycket HSL. Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 2005/06:73 s. 17 f. och s. 34.

[K2]8 §  Med sjukvårdsprodukter avses i denna lag läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning, livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillverkningsmaterial. Lag (2023:191).

Prop. 2022/23:45: dukter, personlig skyddsutrustning, livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillverkningsmaterial.

I paragrafen, som är ny, definieras begreppet sjukvårdsprodukter.

De hänvisningar till andra rättsakter som görs i denna kommentar om vad som avses med respektive begrepp är dynamiska.

Med sjukvårdsprodukt avses läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning, livsmedel för speciella ...

AVDELNING II. BESTÄMMELSER FÖR ALL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

3 kap. Allmänt

[K3]1 §  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

[S2]Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Prop. 2016/17:43: Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.

Paragrafens första stycke motsvarar 2 § första stycket HSL, men har fått samma lydelse som <a href="https://lagen.nu/2014:821#K1P6" ...

[K3]2 §  Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 2 c § HSL. Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1984/85:181 s. 94 f. och bet. 1984/85:SoU28 s. 13 f.

4 kap. Organisation

[K4]1 §  Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar delvis 28 § HSL. Enligt den nya bestämmelsen ska hälso- och sjukvårdsverksamheten i sin helhet, inte enbart dess ledning, vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet. Vidare har kravet på främjande av kostnadseffektivitet begränsats till att endast omfatta offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Förarbeten till 28 ...

[K4]2 §  Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för verksamhetschefen.

Prop. 2016/17:43: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för verksamhetschefen.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.3.

Första stycket motsvarar 29 § första stycket första meningen HSL. Andra stycket är nytt i förhållande till HSL. Bemyndigandet ...

[K4]3 §  Ansvaret för ledningsuppgifter i fråga om psykiatrisk tvångsvård samt isolering enligt 5 kap.1 och 3 §§smittskyddslagen (2004:168) ska utövas av en chefsöverläkare. Denne ska ha specialistkompetens.

[S2]Om verksamhetschefen inte är en läkare med specialistkompetens, ska ledningsuppgifterna fullgöras av en särskilt utsedd chefsöverläkare eller, i fråga om smittskydd, av en befattningshavare som har förordnats med stöd av 5 kap. 24 § smittskyddslagen.

Prop. 2016/17:43: isolering enligt 5 kap.1 och 3 §§smittskyddslagen (2004:168) ska utövas av en chefsöverläkare. Denne ska ...

5 kap. Verksamheten

Allmänt

[K5]1 §  Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska

 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
 2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
 5. vara lätt tillgänglig.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 2 a § första stycket HSL. Ändringarna är enbart av språklig och redaktionell karaktär.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1981/82:97 s. 55 f. och s. 114 f., prop. 2005/06:50 s. 26 f. och s. 53 (god hygienisk standard) samt prop. ...

[K5]2 §  Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler, de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Lag (2023:191).

Prop. 2022/23:45: Av paragrafen framgår vad som ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Bestämmelsen gäller all verksamhet oavsett om det är fråga om offentligt eller enskilt bedriven verksamhet. Tidigare förarbeten finns i

propositionen Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (prop. ...

Prop. 2016/17:43: personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

Paragrafen motsvarar 2 e § HSL. Ändringarna är endast språkliga.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1995/96:176 s. 52 f. och s. 103.

[K5]3 §  Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter.

Prop. 2016/17:43: människovärde och integritet börjar tillämpas, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.

Paragrafen motsvarar 2 h § HSL, med vissa språkliga ändringar. Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i ...

[K5]4 §  Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 31 § HSL. Ändringarna är endast språkliga och redaktionella.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1995/96:176 s. 53 f. och s. 104.

[K5]5 §  Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kostnaderna för den hälso- och sjukvård en patient tagit emot, om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen.

Prop. 2016/17:43: naderna för den hälso- och sjukvård en patient tagit emot, om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen.

Paragrafen motsvarar 2 i § HSL.

Förarbeten ...

Särskilda skyldigheter i fråga om barn

[K5]6 §  När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 6.3.

Paragrafen saknar motsvarighet i HSL. En likalydande bestämmelse finns dock i 1 kap. 8 § patientlagen (2014:821).

Vad som är barnets bästa måste avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt ...

[K5]7 §  Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,
 3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar, eller
 4. utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.

[S2]Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2021:648).

Prop. 2020/21:163: Förslaget behandlas i avsnitt 6.

Paragrafen föreskriver att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd i vissa utsatta situationer som rör barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med. Paragrafen har sin motsvarighet i 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659). ...

Prop. 2016/17:43: 3. är missbrukare av alkohol eller något annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 6.3.

Paragrafen motsvarar <a href="https://lagen.nu/2017:30#P2g" ...

[K5]8 §  Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap.1214 §§patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S2]Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Prop. 2016/17:43: barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap.1214 §§ ...

Särskilda skyldigheter i fråga om personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar

[K5]9 §  När hälso- och sjukvård enligt denna lag ges till personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska det särskilt övervägas om vården kan ges på ett sätt som bidrar till att den enskilde får möjlighet att delta i samhällslivet och kan leva som andra. Lag (2022:1255).

6 kap. Övriga bemyndiganden

[K6]1 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att landet ska delas in i samverkansregioner för den hälso- och sjukvård som berör flera regioner,
 2. hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och
 3. bedrivande av hälso- och sjukvårdsverksamhet i övrigt. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: 2. hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och

3. bedrivande av hälso- och sjukvårdsverksamhet i övrigt.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag rörande 19 kap. 1 § i lagrådsremissen, behandlas i ...

[K6]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. behörighet för anställning och tillsättning av tjänster inom hälso- och sjukvården,
 2. skyldigheter för läkare som är anställda vid sjukvårdsenheter där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning,
 3. hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser, och
 4. hälso- och sjukvård som behövs till skydd för enskilda.

Prop. 2016/17:43: 2. skyldigheter för läkare som är anställda vid sjukvårdsenheter där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning,

3. hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser, och

4. hälso- och sjukvård som behövs till skydd för enskilda.

Paragrafen, som i allt ...

AVDELNING III. REGIONENS ANSVAR SOM HUVUDMAN

[K7]1 §  Ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten i regionen ska utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Paragrafen motsvarar <a ...

[K7]2 §  Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård.

[S2]Regionen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.

[S3]Regionen ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Landstinget ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.

Landstinget ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Paragrafen, som i allt väsentligt utformats i enlighet med ...

[K7]2 a §  Regionen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt. Lag (2019:973).

Prop. 2017/18:83: Landstinget ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.6.

Bestämmelsen om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära ...

[K7]3 §  Regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt välja och få tillgång till en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Regionen får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom regionen.

[S2]Regionens geografiska område får delas upp i två eller flera delområden med separata vårdvalssystem.

[S3]Ett vårdvalssystem ska utformas så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

[S4]När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Lag (2022:273).

Prop. 2021/22:72: I första stycket ändras ordningsföljden mellan uttrycken få tillgång till respektive välja en fast läkarkontakt. Justeringen innebär inte någon ändring i sak. Förarbeten finns i prop. 1994/95:195 s. 41 f. och s. 80 f.

Prop. 2016/17:43: tingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ...

[K7]3 a §  Val av en sådan utförare inom ett vårdvalssystem i primärvården där enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt ska ske genom att uppgifter om den enskilde förs in i en förteckning över utförarens patienter (listning). Den enskilde får inte vara listad hos mer än en sådan utförare i taget.

[S2]Listning får göras endast hos

 1. utförare i en regions egen regi, eller
 2. utförare som med en region har ett kontrakt enligt 8 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem eller ett därmed jämförligt kontrakt enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

[S3]Regionen ska tillhandahålla ett elektroniskt system för listningen (listningstjänst).

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. listningstjänstens innehåll,
 2. kösystem, och
 3. val av utförare på annat sätt än genom listningstjänsten.

[S5]Listning påverkar inte den enskildes möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821). Lag (2022:273).

[K7]3 b §  Byte av sådana utförare som avses i 3 a § första stycket får göras högst två gånger under en period om ett år. Om det finns särskilda skäl får regionen dock medge fler byten. Lag (2022:273).

[K7]3 c §  På begäran av en sådan utförare som avses i 3 a § första stycket får regionen besluta att begränsa det antal patienter som får vara listade hos utföraren. Regionen får avslå begäran helt eller delvis endast om det finns särskilda skäl. Lag (2022:273).

[K7]4 §  För hälso- och sjukvård som kräver intagning vid vårdinrättning ska det finnas sjukhus.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag rörande 7 kap. 3 § i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen motsvarar 5 § första stycket första meningen HSL. Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1981/82:97 s. 72 f. och s. 120 f.

[K7]5 §  Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilken hälso- och sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många enheter sådan vård ska bedrivas. Vid bedömningen av om en åtgärd ska utgöra nationell högspecialiserad vård ska hänsyn särskilt tas till om vården är komplex eller sällan förekommande och om den kräver en viss volym, multidisciplinär kompetens eller stora investeringar eller medför höga kostnader.

[S2]Beslut enligt första stycket får inte överklagas. Lag (2018:143).

Prop. 2017/18:40: Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilken hälso- och sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många enheter sådan vård ska bedrivas. Vid bedömningen av om en åtgärd ska utgöra nationell högspecialiserad vård ska hänsyn särskilt tas till om vården är komplex eller sällan förekommande och om den kräver en viss volym, multidisciplinär kompetens eller stora investeringar eller medför höga kostnader.

Beslut enligt första stycket ...

Prop. 2016/17:43: För att få bedriva rikssjukvård krävs det tillstånd. Den myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan från ett landsting besluta om sådant tillstånd. Tillståndet ska vara tidsbegränsat och förenat med villkor.

Myndighetens beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas. ...

[K7]5 a §  För att få bedriva nationell högspecialiserad vård krävs det tillstånd. Den myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan från en region besluta om ett sådant tillstånd. Tillståndet ska gälla tills vidare och vara förenat med villkor.

[S2]Ett tillstånd får återkallas om villkoren för det inte längre är uppfyllda, om förutsättningarna för tillståndet har ändrats eller om tillståndshavaren begär det.

[S3]Beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas. Lag (2019:973).

Prop. 2017/18:40: För att få bedriva nationell högspecialiserad vård krävs det tillstånd. Den myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan från ett landsting besluta om ett sådant tillstånd. Tillståndet ska gälla tills vidare och vara förenat med villkor.

Ett tillstånd får återkallas om villkoren för det inte längre är uppfyllda, om förutsättningarna för tillståndet har ändrats eller om tillståndshavaren begär det.

...

[K7]5 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård och om återkallelse av ett sådant tillstånd. Lag (2018:143).

Prop. 2017/18:40: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård och om återkallelse av ett sådant tillstånd.

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.5. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragrafen ges ett bemyndigande ...

[K7]6 §  Regionen svarar för att det inom regionen finns en ändamålsenlig organisation för att till och från vårdinrättning eller läkare transportera personer vars tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: organisation för att till och från vårdinrättning eller läkare transportera personer vars tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.

Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, motsvarar i huvudsak 6 § HSL. Enligt den nuvarande bestämmelsen svarar landstinget för ...

[K7]7 §  I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 § HSL. Landstingens samverkansansvar har i den nya lagen utökats till att gälla alla vårdgivare, inte enbart de privata. En motsvarande bestämmelse för kommunerna finns i 11 ...

[K7]8 §  I frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska regionerna samverka. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen motsvarar delar av 9 § HSL. Vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts, bl.a. med anledning av att bemyndigandet för regeringen har placerats i 6 kap. 1 § i den nya lagen.

Förarbeten ...

[K7]9 §  Regionen får träffa överenskommelser med kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för regionens uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Regionen ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får regionen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

[S2]Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Riksrevisionen har rätt att ta del av de uppgifter som behövs för granskningen. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: kassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet

som bedrivs i samverkan. Enligt lagen ( <a href="https://lagen.nu/2003:1210" ...

[K8]1 §  Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god hälsa hos befolkningen. Lag (2019:973).

[K8]2 §  Regionen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt

 1. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 2. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av förordningen.

[S2]Vården ska erbjudas av den region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, i fråga om en person som är arbetslös, den region inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 1 §. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: 1. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

2. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken ...

[K8]3 §  Regionen ska erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården ges på samma villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna.

[S2]Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om den regionen ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: landstings ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av landstingets vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården ges på samma villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna.

Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ...

[K8]4 §  Om någon som vistas inom regionen utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska regionen erbjuda sådan vård. Lag (2019:973).

[K8]5 §  Regionen får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård, om

 1. regionerna kommer överens om det, eller
 2. det är fråga om nationell högspecialiserad vård. Lag (2019:973).

Prop. 2017/18:40: Landstinget får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar delvis 4 § fjärde stycket HSL. I förhållande till HSL har det gjorts ett tillägg som innebär ett tydligt lagstöd för landstinget att erbjuda rikssjukvård åt den som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård (punkt 2). Övriga ändringar är endast språkliga och redaktionella.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1989/90:81 s. 42 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:106#sid81" ...

[K8]6 §  Regionens ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom regionen har ansvar för enligt 12 kap. 1 § eller 14 kap. 1 §. Lag (2019:973).

[K8]7 §  Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 §

 1. habilitering och rehabilitering,
 2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
 3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

[S2]Regionens ansvar omfattar dock inte insatser enligt första stycket 1 och 2 som en kommun inom regionen ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Regionens ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

[S3]Regionen ska, i samverkan med patienten, upprätta en individuell plan när insatser som avses i första stycket 1 eller 2 erbjuds. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: 3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte insatser enligt första stycket 1 och 2 som en kommun inom landstinget ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Landstinget ska, ...

 • HFD 2018:44:En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.

[K8]8 §  Regionen får erbjuda läkemedel utan kostnad till den som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som delvis utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen motsvarar 3 e § HSL. Ändringarna är endast språkliga och redaktionella.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 2001/02:63 ...

[K8]9 §  Regionen ska tillhandahålla den som avses i 1 § förbrukningsartiklar som fortlöpande behövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom. Detta gäller inte om kommunen har motsvarande ansvar enligt 12 kap. 6 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka förbrukningsartiklar som omfattas av första stycket. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: fortlöpande behövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom. Detta gäller inte om kommunen har motsvarande ansvar enligt 12 kap. 6 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka förbrukningsartiklar som omfattas av första stycket

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:43#S6-4" ...

[K8]10 §  Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Prop. 2016/17:43: om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen motsvarar 4 § femte stycket HSL. Förarbeten ...

[K9]1 §  Regionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av regionens ansvar enligt 8 kap.1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

 1. kontakt med primärvården,
 2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,
 3. besöka den specialiserade vården, och
 4. planerad vård.

[S2]Hos en sådan utförare som avses i 7 kap. 3 a § första stycket gäller vårdgarantin enligt första stycket 1 och 2 endast om den enskilde är listad hos utföraren. Lag (2022:273).

Prop. 2017/18:83: Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av landstingets ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

Prop. 2016/17:43: ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

[K9]2 §  Om regionen inte uppfyller garantin enligt 1 §3 eller 4, ska regionen se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar 3 h § HSL.

Förarbeten finns i prop. 2009/10:67 s. 51 f. och s. 79.

[K9]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 § ska vara uppfylld och i övrigt om garantins innehåll, och
 2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: 1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 § ska vara uppfylld och i övrigt om garantins innehåll, och

2. landstingens rapporteringsskyldighet enligt 3 §.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen motsvarar 3 g § andra stycket ...

Val av behandlingsalternativ

[K10]1 §  Regionen ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821). Lag (2019:973).

Val av hjälpmedel

[K10]2 §  Regionen ska ge patienten möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821). Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 3 b § fjärde stycket HSL. För att uppnå konsekvens med övriga bestämmelser i kapitlet och med 7 kap. 2 § patientlagen har ”den enskilde” ersatts av ”patienten”. Någon materiell ändring i förhållande till vad som gäller i dag är inte avsedd.

Förarbeten finns i prop. 2013/14:67 s. 25 f. och s. 37 f. samt i <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:106#sid74" ...

Ny medicinsk bedömning

[K10]3 §  Regionen ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen (2014:821). Lag (2019:973).

Sjukvård i samband med sjöräddningsinsatser

[K10]4 §  I samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där sjöräddningstjänsten ankommer på svenska myndigheter, får regionen bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: sjöterritorium, där sjöräddningstjänsten ankommer på svenska myndigheter, får landstinget bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.

Paragrafen motsvarar 4 a § HSL.

Förarbeten finns i prop. 2014/15:76 s. 14 f. och s. ...

Specialiseringstjänstgöring

[K10]5 §  I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Lag (2019:996).

Prop. 2017/18:274: Av paragrafen framgår att specialiseringstjänstgöringen i fortsättningen inkluderar bastjänstgöring.

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Prop. 2016/17:43: tjänstgöring i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Anställning för allmäntjänstgöring ska ske för viss tid.

I ...

AVDELNING IV. KOMMUNENS ANSVAR SOM HUVUDMAN

11 kap. Organisation, planering och samverkan

[K11]1 §  Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Prop. 2016/17:43: av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Paragrafen motsvarar 22 § ...

[K11]2 §  Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.

[S2]Kommunen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.

Prop. 2016/17:43: Kommunen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5.

Paragrafens första stycke motsvarar 20 § första stycket HSL.

Andra ...

[K11]3 §  I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar i huvudsak 21 § HSL. Kommunens samverkansansvar har i den nya lagen utökats till att gälla alla vårdgivare, inte enbart de privata. En motsvarande bestämmelse för landstingen finns i 7 kap. 7 §.

Förarbeten till 21 § HSL finns i prop. 1990/91:14 s. ...

[K11]4 §  Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

[S2]Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

[S3]Första och andra styckena gäller sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i 12 kap.1 och 2 §§ i en kommun som inte ingår i en region, om det i verksamheten inte finns någon läkare.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för personal som avses i första och andra styckena. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Första och andra styckena gäller sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i 12 kap. 1 och 2 §§ i en kommun som inte ingår i ett landsting, om det i verksamheten inte finns någon läkare.

Regeringen ...

[K12]1 §  Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller motsvarande tillståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten. Lag (2018:1727).

Prop. 2017/18:273: Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller motsvarande tillståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt ...

Prop. 2016/17:43: av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med dagverksamhet

...

[K12]2 §  Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2018:1727).

Prop. 2017/18:273: Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4. Genom ändringen slås fast att kommunen ska få möjlighet att erbjuda hemsjukvård inte ...

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 18 § andra stycket HSL. I förtydligande syfte har det lagts till att det är hemsjukvård i ordinärt boende som avses i bestämmelsen. Lagrådets synpunkter i fråga om begreppet hemsjukvård redovisas i avsnitt 6.4.

Förarbeten till bestämmelsen i HSL finns i prop. 1990/91:14 s. 56 f. och s. 152 f.

[K12]3 §  Med undantag för vad som anges i 16 kap. 1 § tredje stycket gäller vad som sägs i 1 och 2 §§ inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar i huvudsak 18 § fjärde stycket HSL. Att kommunens ansvar inte heller omfattar läkarvård i de fall där landstinget överlåtit skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till kommunen framgår fortsättningsvis av 14 kap. 1 §. Övriga ändringar är endast språkliga och redaktionella.

Förarbeten finns i prop. 1990/91:14 s. 56 f. och s. 152 f. samt i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:115#sid40" ...

[K12]4 §  Regionen får på framställning av en kommun inom regionen erbjuda läkemedel utan kostnad ur läkemedelsförråd till den som

 1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), eller
 2. får hemsjukvård genom kommunens försorg.

[S2]Regionen svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråden. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: 1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), eller

2. får hemsjukvård genom kommunens försorg. Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråden.

Paragrafen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:43#S6-5" ...

[K12]5 §  Kommunen ska i samband med hälso- och sjukvård enligt 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

[S2]Kommunen ska, i samverkan med den enskilde, upprätta en individuell plan när insatser som avses i första stycket erbjuds. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå.

Prop. 2016/17:43: 14 kap. 1 § erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ska, i samverkan med den enskilde, upprätta en individuell plan när insatser som avses i första stycket erbjuds. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5. ...

[K12]6 §  Kommunen ska i samband med hälso- och sjukvård enligt 1 § tillhandahålla sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen motsvarar 18 c § första meningen HSL. Ändringarna är endast språkliga och redaktionella. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med stöd av bemyndigandet i 8 kap. 9 § andra stycket meddela föreskrifter om vilka förbrukningsartiklar som landsting och kommuner är skyldiga att tillhandahålla.

Förarbeten finns i prop. 1996/97:27 s. 50 f. och s. 115.

Val av behandlingsalternativ

[K13]1 §  Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 12 kap.1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

Prop. 2016/17:43: inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

Paragrafen motsvarar 18 a § HSL.

Förarbeten finns i prop. ...

Val av hjälpmedel

[K13]2 §  Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

Prop. 2016/17:43: Förarbeten finns i prop 2013/14:67 s. 25 f. och s. 38 samt prop. 2013/14:106 s. 74 f. och s. 132.

AVDELNING V. ÖVRIGA BESTÄMMELSER FÖR HUVUDMÄNNEN

[K13a]1 §  Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt

 1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
 2. se till att vården är lätt tillgänglig,
 3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
 4. tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar,
 5. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
 6. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. Lag (2023:37).

Prop. 2019/20:164: 1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,

14 kap. Överlåtelse av ansvar från region till kommun

[K14]1 §  Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare. Överenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §.

[S2]Regionen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen. Lag (2019:973).

Prop. 2017/18:273: Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om landstinget och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och ...

Prop. 2016/17:43: erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende, om landstinget och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare. Överenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §.

Landstinget får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen.

Paragrafen, ...

[K14]2 §  Om samtliga kommuner inom en regions område ingår i en överlåtelse av ansvar för hemsjukvård enligt 1 § och om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna, får kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: ansvar för hemsjukvård enligt 1 § och om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna, får kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra.

Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, motsvarar 19 § andra stycket HSL. Ändringarna är endast språkliga och redaktionella. Lagrådets synpunkter i fråga om begreppet hemsjukvård redovisas i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:43#S6-4" ...

[K14]3 §  Regionen får träffa överenskommelse med en kommun inom regionen om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 § andra stycket och om val av hjälpmedel i 13 kap. 2 § gäller även i dessa fall. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 § andra stycket och om val av hjälpmedel i 13 kap. 2 § gäller även i dessa fall.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag rörande 15 kap. 3 § i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 6.4 och <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:43#S6-6" ...

15 kap. Avtal med annan om överlämnande av uppgifter

[K15]1 §  Regioner och kommuner får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller kommunen ansvarar för enligt denna lag. Av avtalet ska framgå de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:166: Paragrafen behandlas i avsnitt 9.1.

I paragrafen görs ett tillägg med innebörd att när ett landsting med bibehållet huvudmannaskap överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt HSL, ska avtalet innehålla villkor om att hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart får ges om människovärdes- respektive behovs- och solidaritetsprinciperna i ...

Prop. 2016/17:167: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att landsting och kommuner med bibehållet huvudmannaskap får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget eller kommunen ansvarar för. I paragrafen har det gjorts ett tillägg som upplyser om att det finns undantag från bestämmelsen i de närmast följande paragraferna. Bestämmelsen om att paragrafen inte ...

Prop. 2016/17:43: med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget eller kommunen ansvarar för enligt denna lag. Av avtalet ska framgå de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, behandlas i <a ...

[K16]1 §  Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun ansvarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

[S2]Regionen ska med kommunerna inom regionen sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.

[S3]Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Lag (2019:973).

Prop. 2017/18:273: Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun ansvarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

Landstinget ...

Prop. 2016/17:43: som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende, om en kommun ansvarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

Landstinget ska med kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.

Om landstinget inte uppfyller ...

[K16]2 §  Regionen och kommunen ska samverka så att en enskild, som kommunen enligt 12 kap.1 eller 2 § har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 8 kap. 9 § som hans eller hennes tillstånd fordrar. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: enligt 12 kap. 1 eller 2 § har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 8 kap. 9 § som hans eller hennes tillstånd fordrar.

Paragrafen motsvarar 26 e § HSL.

Förarbeten finns i prop. 2005/06:115 s. 51 f. och s. 179.

/Upphör att gälla U: 2024-04-01/

[K16]3 §  Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om

 1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
 2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och
 3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

[S2]Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: 2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Paragrafen motsvarar 8 a och 8 b §§ HSL.

Förarbeten finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:193#sid13" ...

/Träder i kraft I: 2024-04-01/

3 §  Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om

 1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
 2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och
 3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet eller är placerade i ett skyddat boende.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2024:90).

[K16]4 §  När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.

[S2]Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

[S3]Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

[S4]Av planen ska det framgå

 1. vilka insatser som behövs,
 2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,
 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen, och
 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: från socialtjänsten, ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.

Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. ...

Uttag av avgifter

[K17]1 §  Vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök får tas ut enligt grunder som regionen eller kommunen bestämmer. Patienter som omfattas av en regions eller en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 8 kap.1-3 §§ respektive 12 kap.1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § ska behandlas lika.

[S2]Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: avtalade besök får tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer. Patienter som omfattas av ett landstings eller en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 8 kap. 1–3 §§ respektive 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § ska behandlas lika.

Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, ...

[K17]2 §  Regionen får för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor. Lag (2019:973).

[K17]3 §  Av patienter som är 85 år eller äldre får vårdavgifter och andra avgifter för sådan vård och sådana förbrukningsartiklar som avses i 6 § inte tas ut.

Prop. 2016/17:43: Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.6.

Paragrafen motsvarar det i prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, föreslagna nya andra stycket i 26 § HSL.

Förarbeten finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:1" ...

4 § Har upphävts genom lag (2017:616).

[K17]5 §  Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när vården ges eller patienten uteblir från ett avtalat besök. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Avgiften får tas ut av den underårige om det finns särskilda skäl.

Prop. 2016/17:43: vården ges eller patienten uteblir från ett avtalat besök. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Avgiften får tas ut av den underårige om det finns särskilda skäl.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.6.

Paragrafen motsvarar 26 § andra–fjärde styckena HSL. Ändringarna ...

Högkostnadsskydd för avgifter till regioner

[K17]6 §  För den enskilde får följande poster tillsammans under ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats, uppgå till högst 0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av regionen:

 1. vårdavgifter som avser öppen vård enligt denna lag i andra fall än som avses i 8 § första stycket 1,
 2. avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §, och
 3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125).

[S2]Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas. Lag (2019:973).

[K17]7 §  Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter och gjorda avdrag enligt 6 § sammanlagt uppgår till det belopp som avses där. Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn som under den tid som avses i 6 § fyller 18 år.

[S2]Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

Prop. 2016/17:43: avdrag enligt 6 § sammanlagt uppgår till det belopp som avses där. Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn som under den tid som avses i 6 § fyller 18 år.

Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

Paragrafen, som i enlighet med ...

Högkostnadsskydd för avgifter till kommuner

[K17]8 §  För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken:

 1. vård enligt 12 kap.1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §,
 2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och
 3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453).

[S2]Avgifterna får dock inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs, ska kommunen dessutom försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

[S3]Vid beräkning av avgiftsunderlag och förbehållsbelopp enligt andra stycket ska 8 kap.3, 4, 7 och 8 §§socialtjänstlagen tillämpas. Lag (2017:616).

Underrättelseskyldighet i fråga om missbruk

[K18]1 §  Om en nämnd som utövar ledning enligt 7 kap. 1 § eller 11 kap. 1 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Prop. 2016/17:43: verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Paragrafen motsvarar 31 a § HSL.

Förarbeten finns i prop. 1997/98:183 s. ...

Forskning

[K18]2 §  Regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och kommuner ska i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra och med berörda universitet och högskolor. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: genomförande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landsting och kommuner ska i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra och med berörda universitet och högskolor.

Paragrafen motsvarar 26 b § HSL.

Förarbeten till bestämmelsen finns i <a href="https://lagen.nu/prop/1996/97:5#sid171" ...

Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid

[K18]3 §  Personer som tas emot från en annan kommun eller en annan region enligt 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattas av mottagande kommuns och regions skyldigheter enligt denna lag. Lag (2019:973).

Prop. 2016/17:43: enligt 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattas av mottagande kommuns och landstings skyldigheter enligt denna lag.

Paragrafen behandlas ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
 2. Genom lagen upphävs hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
 3. Bestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före den 1 januari 2015, så länge avtalet gäller. Efter den 1 april 2017 får ett sådant avtal inte förlängas utan att 8 kap. 3 § första stycket beaktas.
 4. Bestämmelserna i 17 kap. 5 § gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före den 1 juni 2010.
 5. För den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen gäller fortfarande 3 c § den upphävda lagen i dess lydelse före den 1 januari 2011.
 6. För sjukgymnaster gäller fortfarande 24 § den upphävda lagen i dess lydelse före den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:156, Prop. 2016/17:59, Bet. 2016/17:SoU11
Omfattning
ändr. 16 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-04-15

Lag (2017:616) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:326, Prop. 2016/17:106, Bet. 2016/17:SoU18
Omfattning
upph. 17 kap. 4 §; ändr. 17 kap. 8 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:773) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:810) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:345, Prop. 2016/17:85
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §, 16 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:143) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. För tillstånd som gäller vid tidpunkten för ikraftträdandet och som har beslutats enligt 9 b § den upphävda hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller enligt 7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i dess lydelse före den 1 juli 2018, gäller vad som föreskrivs för nationell högspecialiserad vård i de nya bestämmelserna och i föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Sådana tillstånd ska fortsätta att gälla även om tiden för tillståndet har gått ut.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:176, Prop. 2017/18:40, Bet. 2017/18:SoU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5 §; nya 7 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:294, Prop. 2017/18:83, Bet. 2017/18:SoU22
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §; ny 7 kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:694) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1727) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4
Omfattning
ändr. 12 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-04-02

Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. Lag (2020:312).
 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möjligheter till anställning i landstingen för läkares allmäntjänstgöring ska gälla.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:50, Prop. 2017/18:274, Bet. 2018/19:SoU5
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2019:973) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 , 2 §§, 2 kap. 2, 3, 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 4 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 1, 2, 3 §§, 15 kap. 1 §, 16 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 17 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 2, 3 §§, rubr. 14 kap., rubr. närmast efter 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 17 kap. 6 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2019:996) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 § i 2018:1997

Lag (2020:312) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22
Omfattning
ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1997

Lag (2020:1043) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:61, Prop. 2019/20:164, Bet. 2020/21:SoU2
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 6 §; nytt 13 a kap.
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:648) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:350, Prop. 2020/21:163, Bet. 2020/21:SoU26
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2021-08-01

Lag (2022:273) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:225, Prop. 2021/22:72, Bet. 2021/22:SoU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1255) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:428, Prop. 2021/22:244, Bet. 2021/22:SoU35
Omfattning
ny 5 kap. 9 §, rubr. närmast före 5 kap. 9 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:37) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:116, Prop. 2021/22:260, Bet. 2022/23:SoU5
Omfattning
ändr. 13 a kap. 1 §
Ikraftträder
2024-01-01

Lag (2023:191) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:164, Prop. 2022/23:45, Bet. 2022/23:SoU11
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §; ny 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2024:90) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Förarbeten
Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6
Omfattning
ändr. 16 kap. 3 §
Ikraftträder
2024-04-01