HSLF-FS 2018:50

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

HSLF-FS

2018:50

Utkom från trycket

den 10 december 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-12-29

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om

donation och tillvaratagande av vävnader och celler;

beslutade den 20 november 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § andra stycket förordning-

en (2006:358) om genetisk integritet m.m., 12 § första stycket förord-

ningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler samt 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

dels att 1 kap. 6 §, 4 kap. 2, 4 och 11 §§ samt bilaga 1 ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, och en ny

bilaga, bilaga 9, av följande lydelse.

1 kap.

6 §1 Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter:

allogen användning

(av biologiskt material:) användning på män-

niska om donator och mottagare är olika per-

soner

allvarlig avvikande

händelse

händelse i samband med tillvaratagande,

kontroll och distribution av biologiskt mate-

rial som kan leda till överföring av smitta

eller sjukdom eller till döden, eller kan vara

livshotande, invalidiserande eller medföra

betydande funktionsnedsättning för motta-

garen, eller kan leda till eller förlänga sjuk-

dom eller behov av sjukhusvård

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:34.

HSLF-FS

2018:50

2

allvarlig biverkning

sådan icke avsedd reaktion hos levande

donator eller mottagare i samband med att

biologiskt material tillvaratas från donator

eller används på mottagare, som kan leda

till döden, livshotande eller invalidiserande

tillstånd eller som kan medföra betydande

funktionsnedsättning, eller leda till eller för-

länga sjukdom eller behov av sjukhusvård

assisterad befruktning åtgärd som syftar till att på medicinsk väg

befrukta ägg med spermier i eller utanför en

kvinnas kropp eller åtgärd som syftar till att

på medicinsk väg föra in ett befruktat ägg i

en kvinnas kropp

autolog användning

(av biologiskt material:) användning på män-

niska om donator och mottagare är samma

person

distribution

(av biologiskt material:) leverans och trans-

port till en annan verksamhet

direktdistribution

(av biologiskt material:) distribution från

en verksamhet där biologiskt material har

tillvaratagits till en sjukvårdsinrättning för

terapeutisk användning

donation

förfarande som resulterar i att mänskligt

biologiskt material får tillvaratas

mottagare

människa på vilken biologiskt material an-

vänds

terapeutisk använd-

ning

användning i medicinskt behandlande syfte

tillvaratagande

(av biologiskt material:) insamling av biolo-

giskt material från en donator

vårdskada

lidande, obehag, kroppslig eller psykisk

skada, sjukdom eller död som har orsakats

av hälso- och sjukvården och som inte är en

oundviklig konsekvens av en patients till-

stånd eller en förväntad effekt av den be-

handling som patienten har erhållit på grund

av tillståndet

HSLF-FS

2018:50

3

vävnadsinrättning

inrättning där fysisk eller juridisk person

1. bedriver verksamhet som innefattar

kontroll, bearbetning, konservering, förva-

ring eller distribution av mänskliga vävna-

der eller celler avsedda för användning på

människor eller för tillverkning av läkeme-

del avsedda för användning på människor,

och som också kan innefatta tillvaratagande

eller export av mänskliga vävnader eller cel-

ler, eller

2. har ingått avtal med en leverantör i ett

tredjeland om import av mänskliga vävna-

der eller celler avsedda för användning på

människor eller för tillverkning av läkeme-

del avsedda för användning på människor

eller om import av en vävnadsprodukt

4 kap.

2 § En åtgärd för att samla in spermier för insemination eller sper-

mier eller ägg för befruktning utanför kroppen eller en åtgärd för att ta

till vara ett befruktat ägg för donation får vidtas, om förutsättningarna

i 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

och i dessa föreskrifter är uppfyllda.

4 § Vid donation av könsceller, i de fall donatorn är en annan person

än maken, registrerade partnern eller sambon eller vid donation av

befruktade ägg, ska en tilltänkt donator även informeras om förutsätt-

ningarna för donation enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § lagen (2006:351)

om genetisk integritet m.m.

Den tilltänkta donatorn ska vidare informeras om de rättsliga, psy-

kologiska och sociala konsekvenserna som en donation av ägg, sper-

mier eller befruktade ägg kan ge upphov till. Information ska lämnas

om

1. att ett barn som har avlats genom användning av ett donerat ägg,

donerade spermier eller ett donerat befruktat ägg har rätt att få in-

formation om sitt genetiska ursprung,

2. att barnet kan komma att kontakta donatorn i framtiden, och

3. att det kan bli nödvändigt att donatorn kontaktas i framtiden för

blodprovstagning eller någon annan utredning.

11 §2 Bestämmelser om att ett samtycke till donation av biologiskt

material, förutom könsceller, i vissa fall ska vara skriftligt finns i 6 §

lagen (1995:831) om transplantation m.m.

2 Senaste lydelse HSLF-FS 2016:19.

HSLF-FS

2018:50

4

Bestämmelser om underåriga och personer som på grund av psy-

kisk störning saknar förmåga att lämna samtycke finns i 8 § lagen om

transplantation m.m. samt i bestämmelserna i 5 kap. 1 och 2 §§.

11 a § En donator av spermier ska enligt 6 kap. 1 a § lagen (2006:351)

om genetisk integritet m.m. lämna ett skriftligt samtycke till att sper-

mierna används för insemination. Samtycket ska lämnas på bifogad

blankett (bilaga 8).

En donator av ägg eller spermier ska enligt 7 kap. 2 § lagen om

genetisk integritet m.m. lämna ett skriftligt samtycke till att äggen

eller spermierna får användas för befruktning utanför kroppen. Sam-

tycket ska lämnas på bifogad blankett (bilaga 1).

En donator av befruktade ägg ska enligt 7 kap. 3 a § första stycket

lagen om genetisk integritet m.m. lämna ett skriftligt samtycke till att

de befruktade äggen får föras in i någon annan kvinnas kropp. Om

äggen som ska doneras har befruktats för ett gift eller sammanboende

pars behandling, ska båda i paret lämna sitt skriftliga samtycke. Sam-

tycket ska lämnas på bifogad blankett (bilaga 9).

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Socialstyrelsen

URBAN LINDBERG

Emil Bergschöld

5

HSLF-FS

2018:50

Donatorn

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och postort

Jag är medveten om att

·

en donator av spermier eller ägg kan återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning ägt rum,

·

talan om

faderskap, moderskap eller föräldraskap aldrig kan föras mot en donator som medverkat till en

befruktning som utförts i enlighet med lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

·

det kan bli nödvändigt att senare under livet medverka till blodprovstagning eller annan utredning, och

·

de barn som föds efter min donation av spermier eller ägg har rätt att vid mogen ålder ta del av de uppgifter

om mig som antecknats i en särskild journal enligt 7 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår innebörden.

Jag samtycker till att mina donerade spermier får användas för befruktning.

Datum

Namnteckning

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår innebörden.

Jag samtycker till att mina donerade ägg får användas för befruktning.

Datum

Namnteckning

Läkarens signering

Jag har tagit del av ovanstående samtycke

.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

Återkallelse av samtycke

Jag återkallar mitt ovan givna samtycke

.

Datum

Namnteckning

Läkarens signering av återkallelsen

Jag har fått kännedom om att samtycket återkallats

skriftligt

muntligt

(datum)

.

Datum

Namnteckning

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

'RQDWRUs samtycke till att VSHUPLHU eller

lJJ får användas för befruktning

enligt 7 kap. 2 § lagen (2006:351) om genetisk

integritet m.m.

HSLF FS 2018:

50 Bilaga 1 (2018-11)

 1

XWDQI|UNURSSHQ

Donator av spermier eller ägg ska vara myndig. Donatorn ska lämna skriftligt samtycke till att spermier får användas för befruktning eller

att ägg får befruktas. Donatorn får återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning har ägt rum [7 kap. 2 § lagen (2006:351) om genetisk

integritet m.m.].

Spermier eller ägg från en avliden donator får inte användas för befruktning. Uppgifterna om donatorn ska bevaras i minst 70 år [7 kap.

6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.].

Ett barn som avlats genom befruktning utanför kroppen med donerade spermier eller donerat ägg har, om han eller hon uppnått tillräcklig

mognad, rätt att ta del av de uppgifter om donatorn som antecknats i en särskild journal [7 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet

m.m.].

Namnförtydligande

Bilaga 1

6

HSLF-FS

2018:50

1 (2)

Donators samtycke till att befruktat

ägg får användas för införande i

annan kvinnas kropp

enligt 7 kap. 3 a § lagen (2006:351) om genetisk

integritet m.m.

Donator 1

Donator 2

(make/sambo)

Läkarens signering

Återkallelse av samtycke

(Donator 1)

Återkallelse av samtycke

(Donator 2)

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och postort

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och postort

Jag är medveten om att

en donator av ett befruktat ägg kan återkalla sitt samtycke fram till dess införande ägt rum,

talan om faderskap, moderskap eller föräldraskap aldrig kan föras mot en donator som medverkat till en

befruktning som utförts i enlighet med lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

det kan bli nödvändigt att senare under livet medverka till blodprovstagning eller annan utredning, och

ett barn som föds efter min donation av ett befruktat ägg har rätt att vid mogen ålder ta del av de uppgifter

om mig som antecknats i en särskild journal enligt 7 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår innebörden.

Jag samtycker till att ägg som befruktats för att föras in i min kropp får användas för införande i någon annan

kvinnas kropp.

Datum

Namnteckning

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår innebörden.

Jag samtycker till att ägg som befruktats för att föras in i min makes/sambos kropp får användas för införande i

någon annan kvinnas kropp.

Datum

Namnteckning

Jag har tagit del av ovanstående samtycke.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

Jag återkallar mitt ovan givna samtycke.

Datum

Namnteckning

Jag återkallar mitt ovan givna samtycke.

Datum

Namnteckning

HSLF-FS 2018

50

Bilaga 9 (2018-1

1)

Bilaga 9

7

HSLF-FS

2018:50

2 (2)

Läkarens signering av återkallelsen

Jag har fått kännedom om att samtycket återkallats

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

skriftligt

muntligt

(datum).

Ett ägg som har befruktats för att föras in i en kvinnas kropp får föras in i någon annan kvinnas kropp endast om följande är uppfyllt:

1. Den först behandlade kvinnan och hennes eventuella make/sambo ska skriftligen ha samtyckt till det.

2. Den först behandlade kvinnan, och, om hon är gift/sambo, även hennes make/sambo, ska vara förälder till minst ett barn.

3. Den först behandlade kvinnans ägg eller hennes make/sambos spermier ska ha använts för befruktningen.

Ett samtycke enligt första stycket får återkallas fram till dess införandet av ägget har ägt rum. [7 kap. 3 a § första stycket lagen (2006:351)

om genetisk integritet m.m.].

HSLF-FS 2018

50

Bilaga 9 (2018-11)

Bilaga 9

HSLF-FS

2018:50

8

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018