HSLF-FS 2018:53

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS

2018:53

Utkom från trycket

den 20 december 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-12-38

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiserings-

tjänstgöring;

beslutade den 27 november 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) att målbeskrivningen för basspecialiteten

klinisk neurofysiologi i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring ska ha

ändrad lydelse1.

De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkom-

petens (målbeskrivningar) som Socialstyrelsen enligt 4 kap. 5 § 3

patientsäkerhetsförordningen får föreskriva om kungörs i en särskild

publikation med stöd av 9 § tredje stycket författningssamlingsför-

ordningen (1976:725) och bilaga 2 till samma förordning.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Erik Blandin

1 Ändringen publiceras i supplement.

HSLF-FS

2018:53

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018