HSLF-FS 2018:6

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

HSLF-FS

2018:6

Utkom från trycket

den 26 mars 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-3-17

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om riskutredning inför prövning av omvandling av

fängelse på livstid;

beslutade den 6 mars 2018.

Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 5 § förordning-

en (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid.

Föreskrifterna om kompetenskrav för den som får avge utlåtande

om risken för att den dömde återfaller i brottslighet har utarbetats efter

samråd med Socialstyrelsen.

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid genomförandet av utred-

ningar med utlåtande om risken för att den dömde återfaller i brotts-

lighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livs-

tid och 3 § förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på

livstid.

2 § Bestämmelser om utredning med utlåtande om risken för att den

dömde återfaller i brottslighet finns i 10 och 11 §§ lagen (2006:45)

om omvandling av fängelse på livstid och i 3–6 §§ förordningen

(2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid.

2 kap. Riskutredningens genomförande

1 § Den utredning som ligger till grund för utlåtandet om risken för

att den dömde återfaller i brottslighet (riskutredning) ska utföras av

minst två personer. Riskutredningen ska innehålla minst två av föl-

jande utredningar:

1. forensisk socialutredning,

2. medicinsk-psykiatrisk utredning, eller

3. psykologutredning.

Om det finns skäl för det, får riskutredningen genomföras på annat

sätt.

HSLF-FS

2018:6

2

2 § De som genomför en sådan utredning som anges i 1 § 1–3 (utred-

ningsansvariga) ansvarar för att de uppgifter som behövs för respek-

tive utredning hämtas in. De utredningsansvariga ansvarar för inne-

hållet och bedömningarna i respektive utredning.

3 § Omfattningen av riskutredningen ska anpassas till ärendets

karaktär och svårighetsgrad. Om den dömde tidigare har genomgått

riskutredning, bör den nya riskutredningen i första hand inriktas på

förändringar som har skett därefter och som har betydelse för risken

för att den dömde återfaller i brottslighet.

4 § Minst ett utredningssamtal ska hållas med den dömde, om denne

inte motsätter sig det. Utredningssamtal kan efter samråd med Krimi-

nalvården ske vid den kriminalvårdsanstalt där den dömde vistas, vid

den rättspsykiatriska undersökningsenhet där utredningen genomförs

eller på annan lämplig plats.

Innan utredningssamtalet påbörjas ska den dömde informeras om

förutsättningarna för riskutredningen och syftet med riskutredningen.

Den dömde ska informeras om att ett utlåtande kommer att avges även

om denne inte medverkar i riskutredningen.

5 § I utredningarna ska det tydligt anges varifrån en uppgift hämtats

in och vilka uppgifter som ligger till grund för de bedömningar som

de utredningsansvariga har gjort inom sina ansvarsområden.

6 § Riskutredningen ska genomföras med hjälp av strukturerade

riskbedömningsmetoder som har godkänts av Rättsmedicinalverket.

Annan strukturerad riskbedömningsmetod får endast användas om

den är framtagen utifrån aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det stöd som finns för en sådan metod och skälen för att använda en

sådan metod, ska då redovisas.

7 § Utredningen ska

1. undertecknas av den utredningsansvarige genom en egenhändig

namnteckning eller vara undertecknad med en sådan elektronisk

underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på

den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i

den ursprungliga lydelsen, eller

2. överföras till domstolen på ett sätt som uppfyller motsvarande krav

på säker identifiering.

HSLF-FS

2018:6

3

3 kap. Utlåtandets innehåll och utformning

1 § Utlåtandet om risken för att den dömde återfaller i brottslighet

ska grunda sig på innehållet i de utredningar som genomförts enligt

2 kap. 1 §.

2 § Den som är utlåtandeansvarig enligt 4 kap. 1 § ansvarar för utlå-

tandet. Den utlåtandeansvarige ansvarar för att de ytterligare uppgif-

ter som behövs utöver vad som framgår av utredningarna hämtas in.

3 § Utlåtandet ska innehålla en kortfattad redogörelse för de utred-

ningar som har genomförts. Av utlåtandet ska det tydligt framgå vari-

från en uppgift hämtats in och vilka uppgifter som ligger till grund för

den utlåtandeansvariges bedömningar i utlåtandet.

I utlåtandet ska risken för att den dömde återfaller i brottslighet

anges som låg, medelhög eller hög. Därvid ska det anges vilken typ av

brottslighet som risken för återfall avser.

4 § Skälen för bedömningen av risken för återfall i brottslighet ska

framgå av utlåtandet. Faktorer som bedöms öka respektive minska

risken för återfall i brottslighet ska redovisas. Om risk för återfall i

brottslighet konstateras, ska det även lämnas förslag till åtgärder för

att minska risken.

Om det finns omständigheter som försvårar bedömningen eller

medför osäkerhet i bedömningen, ska dessa omständigheter redovi-

sas. Om utredningarna inte är entydiga, ska skillnaderna redovisas

med angivande av vilken betydelse detta har haft för bedömningen.

Om utlåtande tidigare har avgetts och risken för återfall i brottslig-

het är en annan än i det föregående utlåtandet, ska grunderna för den

nya risknivån anges särskilt.

5 § Av utlåtandet ska framgå

1. domstolens målnummer,

2. det eller de brott som har legat till grund för livstidsstraffet,

3. verkställighetens påbörjande,

4. vem som är utlåtandeansvarig,

5. vilka utredare som varit utredningsansvariga,

6. en förteckning över handlingar som har hämtats in,

7. namn på personer som muntligen har tillfört uppgifter av betydelse

för utredningen,

8. samtalstid med den dömde,

9. den dömdes medverkan i utredningen,

HSLF-FS

2018:6

4

10. de strukturerade riskbedömningsmetoder och de psykologiska

testmetoder som har använts som ett led i bedömningen av risk för

återfall i brottslighet, och

11. användning av tolk.

Om riskutredningen har genomförts enligt 2 kap. 1 § andra stycket,

ska skälen för det redovisas i utlåtandet.

6 § Om ett utlåtande innehåller medicinska eller andra termer vars

innebörd inte kan anses vara allmänt kända, ska innebörden av dem

förklaras.

7 § Utlåtandet ska

1. undertecknas av den utlåtandeansvarige genom en egenhändig

namnteckning eller vara undertecknad med en sådan elektronisk

underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på

den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i

den ursprungliga lydelsen, eller

2. överföras till domstolen på ett sätt som uppfyller motsvarande krav

på säker identifiering.

Den utlåtandeansvarige ska även i utlåtandet ange sitt namn, tjänste-

titel, tjänsteadress och tjänstetelefonnummer.

8 § Utredningarna ska bifogas utlåtandet.

4 kap. Utlåtandeansvarig och kompetenskrav

1 § Utlåtandet om risken för att den dömde återfaller i brottslighet

ska avges av en forensisk socialutredare, läkare eller psykolog som

deltagit i utredningen och som uppfyller kompetenskraven i 2 § (utlå-

tandeansvarig).

2 § Utlåtande om risk för återfall i brottslighet får avges av

1. forensisk socialutredare som ska ha socionomexamen och som ska

ha varit verksam i sitt yrke i minst tre år efter examen, varav minst

ett år inom rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,

2. läkare som ska vara specialist i rättspsykiatri och som ska ha arbe-

tat i minst ett år som specialist i rättspsykiatri inom rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, eller

3. psykolog som ska ha varit verksam i sitt yrke i minst tre år efter le-

gitimation, varav minst ett år inom rättspsykiatrisk undersöknings-

verksamhet.

HSLF-FS

2018:6

5

Den som ska avge utlåtandet ska även ha genomgått utbildning i risk-

bedömningsmetodik eller ha motsvarande kompetens samt ha inhäm-

tat kunskaper om åtgärder avseende riskhantering som hänger sam-

man med riskbedömning inför prövningen av omvandling av fängelse

på livstid.

Rättsmedicinalverket får efter samråd med Socialstyrelsen medge

undantag från kraven i första och andra styckena.

5 kap. Undantag

1 § Rättsmedicinalverket får i särskilda fall medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.

2. Genom författningen upphävs Rättsmedicinalverkets föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2006:16) om riskutredning inför pröv-

ning av omvandling av fängelse på livstid.

3. Om ett förordnande om utredning med utlåtande om risken för att

den dömde återfaller i brottslighet har meddelats före ikraftträdan-

det, ska bestämmelserna i de upphävda föreskrifterna fortfarande

gälla.

Rättsmedicinalverket

ANN LEMNE

Olof Larsson

HSLF-FS

2018:6

6

HSLF-FS

2018:6

7

HSLF-FS

2018:6

8

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018