Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2006-09-14
Ändring införd
SFS 2006:1119 i lydelse enligt SFS 2019:220
Ikraft
2006-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

Yttrande från Kriminalvården

2 §  Kriminalvårdens yttrande enligt 9 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall innehålla en redogörelse för verkställigheten av straffet och för andra omständigheter som kan vara av betydelse för rättens bedömning.

[S2]När Kriminalvården lämnar yttrandet skall även handlingar som är relevanta för omvandlingsfrågan bifogas.

[S3]Yttrandet och övriga handlingar skall lämnas i tre exemplar till rätten.

Utredning om risk för återfall i brottslighet

3 §  Rättsmedicinalverket ansvarar för genomförandet av utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

[S2]När rätten har meddelat beslut om inhämtande av en sådan utredning, skall rätten underrätta Rättsmedicinalverket om beslutet och lämna de handlingar i ärendet som behövs för genomförandet av utredningen.

4 §  Utredningen ska innehålla ett utlåtande med bedömning av risken för att den dömde återfaller i brottslighet och uppgifter om vilken typ av brottslighet som avses. Om risk för återfall konstateras ska det även lämnas förslag till åtgärder för att minska risken.

[S2]Ett utlåtande som avses i första stycket avges av en läkare, psykolog eller någon annan som deltagit i utredningen och som med hänsyn till utbildning och erfarenhet är lämpad för uppgiften.

[S3]Utredningen ska lämnas i tre exemplar till rätten. Handlingarna i ärendet ska samtidigt återlämnas till rätten. En kopia av utredningen ska även lämnas till Kriminalvården. Förordning (2008:319).

5 §  Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om

  1. genomförandet av sådana utredningar om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
  2. innehåll och utformning av sådant utlåtande som enligt 4 § första stycket ska ingå i utredningen, och
  3. kompetenskrav för den som enligt 4 § andra stycket får avge utlåtande om risk för återfall i brottslighet.

[S2]Innan Rättsmedicinalverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska verket samråda med Socialstyrelsen. Förordning (2008:319).

  • SOSFS 2006:16: Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid
  • HSLF-FS 2018:6: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

6 §  Kriminalvården svarar för kostnader med anledning av den dömdes inställelse till Rättsmedicinalverket.

7 §  Rätten får inhämta yttrande från Socialstyrelsen över en utredning om risken för återfall i brottslighet.

[S2]Om det behövs skall Socialstyrelsen komplettera utredningen.

[S3]Socialstyrelsen skall till den som på styrelsens uppdrag kompletterar en utförd utredning, betala ersättning av allmänna medel med belopp som styrelsen bestämmer.

8 §  Det som anges i 11 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid om utlämnande av uppgifter från verksamhet där sekretess annars gäller, är tillämpligt även för Socialstyrelsen i de fall styrelsen kompletterar en genomförd utredning.

Underrättelser

9 §  Rätten ska, när en ansökan om omvandling av fängelse på livstid har kommit in till domstolen, utan dröjsmål underrätta Kriminalvården och Åklagarmyndigheten om ansökan. Förordning (2019:220).

10 §  Rätten skall, när ett beslut enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid meddelats, underrätta den dömde, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten om beslutet.

11 § Har upphävts genom förordning (2019:220).

Ändringar

Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2008:319) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-06-01