HSLF-FS 2018:8

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

HSLF-FS

2018:8

Utkom från trycket

den 6 april 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-4-1

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om ut-

färdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.;

beslutade den 20 mars 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 19 § 3 begravningsförord-

ningen (1990:1147) att 8 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. ska

ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Skatteverket, Polis-

myndigheten och Rättsmedicinalverket.

8 kap.

3 §1 Dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 § begravnings-

lagen (1990:1144) ska utfärdas och lämnas till Skatteverket respektive

Socialstyrelsen genom myndigheternas elektroniska tjänster för ända-

målet.

Intygen får även utfärdas och lämnas på blanketterna ”Dödsbevis”

(bilaga 3) respektive ”Dödsorsaksintyg” (bilaga 4). Vid polisanmälan

ska blanketten för dödsbevis alltid användas.

Uppgifterna i dödsbevis respektive dödsorsaksintyg ska lämnas i

enlighet med bilaga 3 respektive bilaga 4.

För Polismyndighetens tillstånd till gravsättning och kremering har

Socialstyrelsen fastställt en särskild blankett (bilaga 3 a).

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Ylva Ehn

1 Senaste lydelse SOSFS 2014:19.

HSLF-FS

2018:8

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018