Begravningsförordning (1990:1147)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1147 i lydelse enligt SFS 2016:633
Ikraft
1991-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144).

[S2]I förordningen (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden finns det föreskrifter om behörig länsstyrelse i begravningsärenden enligt begravningslagen och denna förordning. Förordning (2012:359).

2 §  De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i begravningslagen (1990:1144). Förordning (2003:947).

Gravkarta

3 §  På en gravkarta ska med nummer anges samtliga gravplatser inom begravningsplatsen.

[S2]Äldre gravplatser anges därvid så fullständigt som möjligt.

[S3]På gravkartan ska det även anges om det finns en minneslund eller ett annat gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser. Om det finns områden av båda dessa slag, ska också detta anges. Förordning (2012:137).

Gravbok och gravregister

4 §  En gravbok eller ett gravregister skall föras av den som förvaltar en allmän begravningsplats. Förordning (1999:882).

 • HFD 2022:8:Fråga om förutsättningarna för en församling att ändra ett beslut enligt begravningslagen om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare samt om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om övergång av gravrätt respektive upplåtelse av en ny gravrätt i samband med gravsättning (I och II).

5 §  I gravboken eller gravregistret skall för varje belagd eller upplåten gravplats anges

 1. nummer enligt gravkartan,
 2. namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen har upplåtits, överlåtits eller gått över till,
 3. tiden för upplåtelsen,
 4. namn och personnummer på den som har gravsatts inom gravplatsen samt dödsdag och hemort vid dödsfallet,
 5. datum för gravsättning samt stoftets eller askans läge inom gravplatsen, och
 6. datum när gravrätten har återlämnats, förverkats eller på något annat sätt upphört.

[S2]Äldre gravplatser och gravar anges därvid så fullständigt som möjligt.

 • HFD 2022:8:Fråga om förutsättningarna för en församling att ändra ett beslut enligt begravningslagen om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare samt om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om övergång av gravrätt respektive upplåtelse av en ny gravrätt i samband med gravsättning (I och II).

6 §  I fråga om en minneslund eller ett annat gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser ska gravboken eller gravregistret innehålla uppgifter om

 1. namn och personnummer på den som har gravsatts inom området samt dödsdag och hemort vid dödsfallet, och
 2. datum för gravsättning. Förordning (2012:137).

Gravbrev

7 §  Ett gravbrev ska innehålla uppgifter om

 1. vem eller vilka gravrätten har upplåtits till,
 2. vilken gravplats som upplåtelsen avser,
 3. upplåtelsetiden,
 4. huruvida gravrätten är upplåten med begränsningar och övriga villkor som gäller för upplåtelsen, och
 5. vem eller vilka gravrätten ska gå över till, om det har bestämts vid upplåtelsen.

[S2]I gravbrevet ska det också finnas en upplysning om den anmälningsskyldighet som den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo har enligt 7 kap. 16 § begravningslagen (1990:1144). Förordning (2012:137).

8 §  Om gravrättsinnehavaren under upplåtelsetiden genom ett skriftligt förordnande har bestämt vem eller vilka som gravrätten skall gå över till, bör upplåtaren låta anteckna det i gravbrevet.

[S2]Upplåtaren bör i gravbrevet också låta anteckna vem eller vilka som gravrätten har gått över eller överlåtits till.

Kremationsjournal

9 §  I en kremationsjournal skall i löpande nummerföljd antecknas

 1. de avlidnas fullständiga för- och efternamn, personnummer, dödsdag

[S2]och hemort vid dödsfallet,

 1. datum för utfärdandet av intyg för kremering,
 2. datum för kremeringen, och
 3. datum för gravsättningen, om askan gravsätts på en begravningsplats som är belägen vid krematoriet eller, i andra fall, när och till vem askan har översänts eller lämnats ut.

[S3]Detta gäller dock inte kremering av dödfödda som avses i 2 kap. 3 § första stycket tredje meningen begravningslagen (1990:1144). I sådana fall skall i stället datum för kremeringen antecknas på det där nämnda läkarintyget. Förordning (1999:882).

Återvinning av metall som inte förbränts vid kremering

9 a §  Metall ska maskinellt sorteras ut och skiljas från askan. Utsortering får göras manuellt om det behövs. Förordning (2016:633).

9 b §  Innehavaren av krematoriet ska särredovisa kostnaderna och ersättningen från återvinningen i sin redovisning av begravningsverksamheten. Förordning (2016:633).

Gravar

10 §  En kistgrav skall vara så djup att en kista som sätts ned i graven täcks av ett jordlager på minst en meter över kistans högsta del, gravkullen oräknad.

11 §  Ett stoft får gravsättas i en kyrka, ett gravkor eller något annat särskilt anordnat gravrum bara om stoftet är balsamerat på ett lämpligt sätt och de ytterligare åtgärder har vidtagits som den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan komma att besluta till skydd mot olägenheter för människors hälsa med stöd av 2, 9 och 26 kap.miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken.

[S2]Stoftet skall vara inneslutet i en lufttät metallkista, när stoftet skall gravsättas i en kyrka där gudstjänst brukar hållas eller i ett gravkor som står i omedelbar förbindelse med en sådan kyrka. Förordning (1999:882).

12 §  Före en gravsättning som avses i 11 § skall den som ordnar med gravsättningen visa att de åtgärder har vidtagits som krävs för gravsättningen.

Dödsbevis och intyg om dödsorsaken

Gemensamma bestämmelser

13 §  Dödsbeviset och intyget om dödsorsaken skall innehålla den avlidnes namn och personnummer samt uppgift om tid och plats för dödsfallet.

[S2]Dödsbeviset skall dessutom innehålla läkarens uttalande i frågan om det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen.

[S3]Intyget om dödsorsaken skall innehålla läkarens uttalande om dödsorsaken och uppgift om de undersökningar som ligger till grund för uttalandet. Förordning (1996:541).

13 a § Har upphävts genom förordning (1996:541).
13 b § Har upphävts genom förordning (1996:541).
13 c § Har upphävts genom förordning (1996:541).

14 §  En läkare är skyldig att vid ett dödsfall skyndsamt lämna en annan läkare de uppgifter som denne behöver för att kunna utfärda dödsbeviset och intyget om dödsorsaken. Förordning (1996:541).

Dödsbevis

15 §  Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt skall ansvara för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

[S2]Innan dödsbeviset utfärdas, skall en läkare göra en noggrann yttre undersökning av den döda kroppen om det inte står klart att en rättsmedicinsk undersökning skall göras.

[S3]Den yttre undersökningen får också underlåtas om en läkare har undersökt den döde så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Förordning (1996:541).

Intyg om dödsorsaken m.m.

16 §  Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att intyget om dödsorsaken utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Den läkare som skall utfärda intyget skall, om det behövs, ta initiativ till en klinisk obduktion.

[S2]Intyget skall sändas till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades. Denna tidsgräns får överskridas endast om det finns särskilda skäl. Socialstyrelsen skall i sådant fall skriftligen underrättas om förseningen och om skälen för denna.

[S3]Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att intyget utfärdas och sänds in. Förordning (1996:541).

17 §  Skatteverket skall lämna de uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att, om intyget om dödsorsaken inte har kommit in inom den tidsgräns som anges i 16 §, kunna uppmana den som skall lämna intyget att genast göra det. Förordning (2003:947).

18 §  Om Skatteverket har tagit emot en utländsk handling som anger att en här i landet folkbokförd person har avlidit i utlandet, skall verket sända handlingen till Socialstyrelsen. Förordning (2003:947).

Socialstyrelsens föreskrifter

19 §  Socialstyrelsen får efter samråd med Skatteverket, Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket

 1. meddela föreskrifter om de undersökningar och den utredning i övrigt som dödsbevis och intyg om dödsorsaken ska grundas på,
 2. meddela ytterligare föreskrifter om vad dödsbevis och intyg om dödsorsaken ska innehålla och fastställa formulär för dessa handlingar, och
 3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten inom hälso- och sjukvården av 4 kap.25 §§begravningslagen (1990:1144) och 1416 §§ denna förordning. Förordning (2014:1290).

 • HSLF-FS 2020:87: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Tillstånd till gravsättning eller kremering när stoft har förts in till Sverige

20 §  Till en ansökan om tillstånd till gravsättning eller kremering enligt 4 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144) skall fogas ett intyg om dödsfallet av behörig myndighet eller behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade.

[S2]Intyget skall innehålla uppgift om dödsdagen. Om det är möjligt, skall intyget också innehålla uppgift om dödsorsaken. Förordning (1991:802).

21 §  När Polismyndigheten meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering ska myndigheten sända tillståndet till Skatteverket.

[S2]Polismyndigheten ska sända sådana intyg som avses i 20 § till Socialstyrelsen. Förordning (2014:1290).

Intyg för gravsättning av stoft och kremering

22 §  Ett intyg för gravsättning av stoft eller kremering skall utfärdas på en blankett som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:947).

23 § Har upphävts genom förordning (1999:882).

24 §  När medling enligt 5 kap. 3 § första stycket begravningslagen (1990:1144) har begärts, skall huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd genast meddela det till Skatteverket.

[S2]Om ett intyg för gravsättning eller kremering redan har utfärdats, skall meddelande lämnas också till de förvaltare av begravningsplatser och innehavare av krematorier som kan bli berörda. Förordning (2003:947).

25 §  Om medlingen leder till enighet mellan parterna eller ärendet återkallas hos huvudmannen för begravningsverksamheten, skall denne meddela detta till dem som har underrättats enligt 24 §. Förordning (1999:882).

26 §  När länsstyrelsens beslut enligt 5 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) har vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen genast sända beslutet till den huvudman som har hänskjutit ärendet. Om länsstyrelsens beslut har överklagats, skall i stället den domstol som senast handlagt ärendet sända beslutet.

[S2]Huvudmannen skall därefter meddela dem som har underrättats enligt 24 § att ärendet är slutbehandlat. Förordning (1999:882).

Vid kremering och gravsättning

27 §  När stoftet efter en avliden har kremerats eller när askan eller stoftet har gravsatts på en begravningsplats i Sverige, skall den som innehar krematoriet eller den som förvaltar begravningsplatsen genast meddela det till Skatteverket.

[S2]Till sådant meddelande från den som innehar krematoriet skall ett utdrag ur kremationsjournalen fogas.

[S3]Första och andra styckena gäller dock inte i fall som avses i 2 kap. 3 § första stycket tredje meningen begravningslagen (1990:1144). Förordning (2003:947).

Vid överförande av aska

28 §  När aska lämnas ut för att gravsättas på en begravningsplats i Sverige, skall den som innehar krematoriet genast sända ett utdrag ur kremationsjournalen om den avlidne till den som förvaltar begravningsplatsen. Ett sådant utdrag skall också genast sändas till den som skall förvara askan enligt 5 kap. 13 § begravningslagen (1990:1144).

[S2]I fall som avses i 2 kap. 3 § första stycket tredje meningen begravningslagen (1990:1144) skall i stället det där nämnda läkarintyget sändas. Förordning (1999:882).

29 §  Den som har tagit emot utdraget ur kremationsjournalen eller läkarintyget enligt 28 § skall se till att askan utan dröjsmål blir gravsatt eller omhändertagen för förvaring.

Gravsättning på någon annan plats än begravningsplats

Utströende av aska

30 §  Askan efter en avliden får strös ut på någon annan plats än en begravningsplats, om länsstyrelsen ger tillstånd till det.

[S2]Ett sådant tillstånd får ges endast om den plats där askan ska strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Förordning (2012:359).

 • RÅ 1998:46:En skogsdunge i närheten av bebyggelse har inte ansetts som en lämplig plats för utströende av aska efter en avliden.

Delning av aska

31 §  Askan efter en avliden får delas, om länsstyrelsen ger tillstånd till det. Ett sådant tillstånd får ges endast om

 1. det finns synnerliga skäl för det,
 2. en del av askan ska gravsättas utomlands, och
 3. det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Förordning (2012:359).

 • RÅ 2006:33:Synnerliga skäl för tillstånd till delning av askan efter en avliden har inte ansetts föreligga.

Gemensamma bestämmelser om utströende och delning av aska

32 §  Ansökan om tillstånd enligt 30 eller 31 § skall göras av den som ordnar med gravsättningen.

33 §  Om tillstånd meddelas, skall länsstyrelsen i beslutet ange de villkor för förfarandet med askan som länsstyrelsen anser nödvändiga.

34 §  Den som har fått tillstånd enligt 30 eller 31 § skall inom den tid som länsstyrelsen bestämmer lämna in ett intyg till länsstyrelsen om att det har förfarits med askan i enlighet med beslutet om tillstånd.

35 §  När ett intyg som avses i 34 § har kommit in till länsstyrelsen, skall länsstyrelsen genast meddela det till Skatteverket. Förordning (2003:947).

Utförsel av stoft från Sverige

Passersedel

36 §  Stoftet efter en person som har avlidit i Sverige får föras ut ur landet om Skatteverket har utfärdat en passersedel.

[S2]Passersedeln ska följa med stoftet under transporten. Förordning (2008:1251).

37 §  Passersedel får utfärdas bara om

 1. intyg för gravsättning av stoft eller kremering kan utfärdas enligt 4 kap. 7 § begravningslagen (1990:1144), och
 2. ett intyg från begravningsentreprenör visar
  • att föreskrifterna i 40, 41 och 43 §§ är uppfyllda, och
  • att kistan inte innehåller något annat än stoftet och sådana personliga tillhörigheter som skall gravsättas eller kremeras tillsammans med det.

[S2]Första stycket 2 gäller dock inte vid utförsel till Danmark, Finland, Island eller Norge. Förordning ((1991:802).

38 §  Passersedeln skall utfärdas på en blankett som fastställs av Skatteverket. Den skall avfattas på svenska och engelska eller svenska och franska.

[S2]Vid utförsel till Danmark, Finland, Island eller Norge behöver dock passersedeln avfattas bara på svenska. Förordning (2003:947).

39 §  Sedan stoftet har förts ut ur Sverige ska den som ordnat med transporten över gränsen intyga på en kopia av passersedeln att stoftet har förts ut och återsända kopian till Skatteverket. Kopian ska ha kommit in till Skatteverket inom två veckor från den dag då stoftet fördes ut. Förordning (2008:1251).

Kistans beskaffenhet m.m.

40 §  En kista som används för transport från Sverige av en avlidens stoft skall vara ogenomtränglig för fukt och invändigt innehålla ett absorberande material.

[S2]Kistan kan bestå av

 1. en yttre träkista med minst 2 cm tjocka sidor och en inre kista av zink eller något annat självförstörande material, eller
 2. en träkista med minst 3 cm tjocka sidor som invändigt är klädd med zink eller något annat självförstörande material.

[S3]Vid transport med flyg gäller dessutom att kistan skall vara försedd med en reningsanordning som utjämnar trycket. Om en reningsanordning saknas, skall kistan vara så hållbar att den kan motstå den tryckförändring som kan uppkomma under transporten.

41 §  Om dödsfallet har orsakats av en smittsam sjukdom, skall kroppen vid transporten vara klädd i en svepning som är indränkt med en antiseptisk lösning.

42 §  Vid transport till Danmark, Finland, Island eller Norge tillämpas föreskrifterna i 40 och 41 §§ bara om

 1. den som sköter transporten kräver det, eller
 2. dödsfallet har orsakats av en smittsam sjukdom och en läkare bestämmer att föreskrifterna skall tillämpas.

[S2]Kistan skall dock vara tät och tillräckligt solid.

43 §  En kista som transporteras med vanlig frakt skall förpackas så att det inte framgår att det är en kista.

[S2]På förpackningen skall anges att den skall hanteras med varsamhet.

Utförsel av aska från Sverige

44 §  Om askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska föras ut ur landet, måste ett utdrag ur kremationsjournalen om den avlidne först inhämtas.

[S2]Utdraget ska tillhandahållas av den som innehar krematoriet. Förordning (2008:1251).

45 §  Sedan askan har förts ut ur Sverige ska den som ordnat med transporten över gränsen intyga på utdraget ur kremationsjournalen att askan har förts ut och återsända utdraget till innehavaren av krematoriet. Utdraget ska ha kommit in till krematoriet inom två veckor från den dag då askan fördes ut.

[S2]Innehavaren av krematoriet ska därefter genast sända ett meddelande till Skatteverket om att askan enligt mottaget bevis har förts ut ur Sverige. Förordning (2008:1251).

Reglering av kostnader vid gravsättning

45 a §  Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om de ersättningsbelopp som ska gälla när gravsättning på gravplats eller motsvarande tillhandahålls enligt 9 kap. 11 § begravningslagen (1990:1144). Beloppen ska avse dels gravsättning på bestämd gravplats, dels gravsättning utan bestämd gravplats. Ersättningsbeloppen ska gälla de följande fem kalenderåren. Huvudmännen för begravningsverksamheten ska på lämpligt sätt informeras om beloppen. Förordning (2016:633).

46 §  Ersättningsbeloppen ska grundas på en genomsnittlig beräkning av den årliga kostnaden för en gravplats. Genomsnittsbeloppet beräknas genom att nittio procent av huvudmännens samlade kostnader för begravningsverksamheten, minskat med kostnaderna för kremationsverksamheten, divideras med antalet gravplatser hos huvudmännen som är eller har varit upplåtna med gravrätt.

[S2]För gravsättning på en bestämd gravplats ska ersättningsbeloppet fastställas till genomsnittsbeloppet multiplicerat med 25. Om gravsättning görs på en redan upplåten gravplats ska ersättningsbeloppet fastställas till genomsnittsbeloppet multiplicerat med det antal år som upplåtelsetiden förlängs med.

[S3]För gravsättning utan bestämd gravplats ska ersättningsbeloppet fastställas till genomsnittsbeloppet. Förordning (2016:633).

47 §  Svenska kyrkan, Stockholms och Tranås kommuner ska till Kammarkollegiet lämna de uppgifter som framgår av 9 kap. 12 § begravningslagen (1990:1144). Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas. Förordning (2016:633).

48 § Har upphävts genom förordning (2016:633).

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgifter

49 §  Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kap.begravningslagen (1990:1144). Vid fullgörande av sitt uppdrag ska begravningsombudet inom sitt verksamhetsområde

 1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten,
 2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter,
 3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom,
 4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten. Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om samtliga sina huvudmäns kostnader för begravningsverksamheten enligt 3 § första stycket förordningen (1999:729) om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska begravningsombudet skriftligen motivera det och lämna en egen beräkning av kostnaderna.

[S2]Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn i frågor som rör huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om huvudmannen har utsett två eller flera godkända eller auktoriserade revisorer är det tillräckligt att samrådet sker med en av dem.

[S3]Är flera begravningsombud förordnade för samma huvudman ska länsstyrelsen besluta om arbetsfördelningen mellan ombuden. Förordning (2013:804).

Hur begravningsombud utses och entledigas

50 §  Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhetsområde om det finns skäl för det.

[S2]Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen ska också ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer. De förslag på lämpliga begravningsombud som lämnas till länsstyrelsen ska vara skriftligen motiverade. Förordning (2012:137).

51 §  Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Förordning (2012:137).

52 §  Om ett begravningsombud inte fullgör sin uppgift på ett tillfredsställande sätt får länsstyrelsen entlediga ombudet.

[S2]Länsstyrelsen får också entlediga begravningsombudet om denne inte längre kan anses lämplig för uppdraget eller efter dennes egen begäran. Förordning (2012:137).

Utbildning av begravningsombud

52 a §  Begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Länsstyrelsen ansvarar för utbildning av begravningsombuden.

[S2]Länsstyrelsen får fakturera församlingen för kostnader som är hänförliga till utbildning av de begravningsombud som är verksamma inom församlingens förvaltningsområde. Förordning (2016:633).

52 b §  Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras verksamhet samt främja erfarenhetsutbyte mellan ombuden. Förordning (2012:137).

Begravningsombudens ersättning och redovisning

53 §  Ett begravningsombud har enligt 10 kap. 7 § begravningslagen (1990:1144) rätt till skälig ersättning av huvudmannen för sitt arbete. Ersättningen ska bestå av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Sammanträdesersättning betalas ut endast för protokollförda sammanträden hos en huvudman och sammanträden för samråd enligt 2 kap. 2 § andra stycket begravningslagen. Förordning (2012:137).

54 §  Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsetts i enligt följande.

Folkmängd den 1 januariGrundarvode, kronor
–24 9998 500
25 000–74 99911 500
75 000–17 000

[S2]Sammanträdesarvodet ska vara 450 kronor per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Förordning (2012:137).

55 §  Ett begravningsombud som får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av sammanträden som anges i 53 § eller på grund av utbildning har rätt till ersättning för sådan inkomstförlust.

[S2]Ersättning till ett begravningsombud som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag eller utbildningsdag som motsvarar 75 procent av egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap.socialförsäkringsbalken, delad med 365. Förordning (2012:137).

56 §  Ett begravningsombud har enligt 10 kap. 7 § begravningslagen (1990:1144) rätt till skälig ersättning för sina kostnader. Ersättning ska betalas för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget.

[S2]Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Förordning (2012:137).

57 §  Ett begravningsombud ska begära ersättning hos var och en av huvudmännen inom verksamhetsområdet. Därvid ska grundarvodet fördelas lika mellan huvudmännen inom verksamhetsområdet.

[S2]I en begäran om ersättning ska de sammanträden som begravningsombudet varit närvarande vid redovisas. Har begravningsombudet deltagit i sammanträden som avsett flera huvudmäns verksamhet, ska det av begäran framgå enligt vilka grunder ersättningsanspråket har fördelats mellan huvudmännen. Förordning (2012:137).

58 §  Ett begravningsombud ska senast den 31 maj varje år ge in en årsberättelse till länsstyrelsen. Om begravningsombudet har flera huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje huvudman. Om det finns flera begravningsombud för en huvudman ska varje ombud ge in en egen årsberättelse.

[S2]En årsberättelse ska innehålla en redogörelse för verksamheten under det närmast föregående kalenderåret. Till årsberättelsen ska fogas en redogörelse för det samråd som begravningsombudet enligt 49 § har haft med huvudmannens revisor. Av redogörelsen ska det särskilt framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts. Årsberättelsen ska också innehålla en redovisning av den tid som lagts ned på sammanträden och annat arbete, uppgift om genomgången utbildning samt kostnaderna för begravningsombudets arbete. Förordning (2012:137).

58 a §  Länsstyrelsen ska kontrollera att begravningsombudets årsberättelse är fullständig och uppfyller de krav som anges i begravningslagen (1990:1144) och i denna förordning. Om årsberättelsen är bristfällig ska länsstyrelsen förelägga begravningsombudet att inkomma med komplettering. Förordning (2012:137).

Överklagande

59 §  Skatteverkets beslut om passersedel enligt 36 § får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (2003:947).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Begravningsförordning (1990:1147)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.
  2. I fråga om gravbrev som har utfärdats före ikraftträdandet gäller dock fortfarande föreskrifterna i den upphävda begravningskungörelsen (1963:540).
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:802) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 2, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 45, 46 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1625) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1107) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1296) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

  Omfattning
  nuvarande 13 § betecknas 13 a §; ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 13, 13 b, 13 c §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:541) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

  Omfattning
  upph. 13 a, 13 b, 13 c §§; ändr. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 15 §, rubr. närmast före 14 § sätts närmast före nya 15 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1002) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:511) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 36, 39, 44, 45 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:882) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Kammarkollegiet skall senast den 31 januari 2000 fastställa taxa enligt 46 § för år 2000.
 3. Utan hinder av vad som anges i 51 § skall förordnandet för ett ombud första gången gälla till utgången av år 2002.
Omfattning
upph. 23 §; nuvarande 46 § betecknas 59 §, rubr. närmast före nuvarande 46 § sätts närmast före 59 §; ändr. 4, 9, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 46, 49, 50, 53, 58 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:947) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 59 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 35, 36, 38, 39, 45, 59 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2008:1251) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 36, 39, 44, 45 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1674) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 55 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:137) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för dödsfall som har inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 58 §; ändr. 3, 6, 7, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 49, 50, 53 §§; nya 52 a, 52 b, 58 a §§, rubr. närmast före 52 a §
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:359) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 1, 30, 31 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:804) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2014:1290) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
ändr. 19, 21 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:633) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

Omfattning
upph. 48 §, rubr. närmast före 46 §; ändr. 46, 47, 52 a §§; nya 9 a, 9 b, 45 a §§, rubr. närmast före 9 a §, 45 a §
Ikraftträder
2016-07-01