HSLF-FS 2020:62

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:20) om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik

HSLF-FS

2020:62

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6993

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2012:20) om fosterdiagnostik och preim-

plantatorisk genetisk diagnostik;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80), 8 kap. 5 § andra stycket första

meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 2 § första

stycket 2 och 4 § andra stycket förordningen (2006:358) om genetisk

integritet m.m. att 1 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-

na råd (SOSFS 2012:20) om fosterdiagnostik och preimplantatorisk

genetisk diagnostik ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

fosterdiagnostik

preimplantatorisk genetisk

diagnostik (PGD)

PGD-HLA

undersökning av foster genom beräk-

ning av graviditetslängd, konstate-

rande av flerbörd samt bedömning av

morfologi för att värdera sannolikhe-

ten att det föds ett barn med kromo-

somavvikelse, missbildning eller ge-

netisk sjukdom

genetisk undersökning av ett befruktat

ägg innan det implanteras i en kvinnas

livmoder

undersökning av ett befruktat ägg för

att med hjälp av analys av det humana

leukocytantigenet avgöra om genupp-

sättningen möjliggör en transplanta-

tion

HSLF-FS

2020:62

vårdgivare

statlig myndighet, region och kom-

mun i fråga om sådan hälso- och sjuk-

vård som myndigheten, regionen eller

kommunen har ansvar för samt annan

juridisk person eller enskild närings-

idkare som bedriver hälso- och sjuk-

vård

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2