HSLF-FS 2020:72

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2020:72

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-7004

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifter och allmänna råden

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering

av läkemedel i hälso- och sjukvården;

beslutade den 3 november 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) att 2 kap. 5 § och 5 kap. 2, 4 och 5 §§ Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination

och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården ska ha följande

lydelse.

2 kap.

5 § Bestämmelser om utfärdande av recept, rekvisition av läkeme-

del samt märkning och expediering av läkemedel på apotek finns i

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande

och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

5 kap.

2 § Bestämmelser om läkares, tandläkares, tandhygienisters och

barnmorskors behörighet att förordna läkemedel finns i Läkemedels-

verkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utläm-

nande av läkemedel och teknisk sprit.

4 §

1

Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att förskriva och

ordinera läkemedel finns i

1. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet

för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel, och

2. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förord-

nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2018:44.

HSLF-FS

2020:72

5 § Bestämmelser om optikers behörighet att ordinera läkemedel

finns i

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:41)

om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av

läkemedel, och

2. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förord-

nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

Socialstyrelsen

URBAN LINDBERG

Camilla Damell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2