HSLF-FS 2020:81

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-12-7113

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

HSLF-FS

2020:X

Utkom från trycket

den xx xx 2020

Socialstyrelsens föreskrifter

om behörighet för sjuksköterskor att ordinera

läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19;

beslutade den 8 december 2020.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 §

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsä-

kerhetsförordningen (2010:1369).

1 § I denna författning ges kompletterande bestämmelser till Social-

styrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjukskö-

terskor att förskriva och ordinera läkemedel.

2 § Av 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i

hälso- och sjukvården framgår det att vårdgivaren ska fastställa rutiner

för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten.

3 § En sjuksköterska är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för

vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyn-

dighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 om han el-

ler hon har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Vidare är en sjuksköterska behörig om han eller hon har en utbild-

ning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska

eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ung-

domar.

Även en sjuksköterska med någon annan utbildning inom kun-

skapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är

dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbild-

ning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och

sjukvård för barn och ungdomar.

4 § Det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en

bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning-

arna som anges i 3 §.

2

HSLF-FS

2020:x

Verksamhetschefen ska dessutom ansvara för att det görs en be-

dömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinations-

verksamhet är likvärdig med de som ges på specialistutbildningarna

som anges i 3 §.

Bedömningarna i första och andra styckena ska dokumenteras.

__________

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Författningen tillämpas första gången när Folkhälsomyndighetens

rekommendationer om vaccination mot covid-19 publiceras.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Agneta Calleberg