HSLF-FS 2020:82

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2020:82

Utkom från trycket

den 29 december 2020

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-12-7114

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande av-

fall från hälso- och sjukvården;

beslutade den 8 december 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 18 § avfallsförord-

ningen (2020:614) samt 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordning-

en (2017:80) att 19 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och

sjukvården ska ha följande lydelse.

19 §

1

Ett utrymme för insamling och förvaring av smittförande av-

fall (i mer än ett dygn) i avvaktan på borttransport ska vara lätt att

rengöra och tåla desinfektion. Golvavlopp och tappställe för varmt och

kallt vatten ska finnas i eller i anslutning till utrymmet.

Utrymmet ska rengöras regelbundet och vid förorening. Vid behov

ska det desinfekteras. Vid tveksamhet om behovet av åtgärder ska

vårdhygienisk expertis, t.ex. hygienläkare eller hygiensjuksköterska,

höras.

För smittförande avfall från vaccinering mot influensan A(H1N1)

och sjukdomen covid-19 får ett sådant utrymme som avses i första

stycket användas utan hinder av att det saknas golvavlopp och tapp-

ställe för varmt och kallt vatten i eller i anslutning till utrymmet.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Författningen tillämpas första gången när Folkhälsomyndighetens

rekommendationer om vaccination mot covid-19 publiceras.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Agneta Calleberg

1 Senaste lydelse SOSFS 2009:19.

HSLF-FS

2020:82

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2