Avfallsförordning (2020:614)

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2020-06-25
Ändring införd
SFS 2020:614 i lydelse enligt SFS 2023:936
Ikraft
2020-08-01
Upphäver
Avfallsförordning (2011:927)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

Förordningen är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

[K1]2 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap.miljöbalken.

[K1]3 §  I denna förordning avses med

[K1]4 §  I denna förordning avses med

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

4 §  I denna förordning avses med

 • brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat,
 • farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*),
 • icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall,
 • livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall,
 • organiskt avfall: bioavfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol, och
 • textilavfall: avfall som består av kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil. Förordning (2023:908).

[K1]5 §  Med bioavfall avses i denna förordning

 1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall,
 2. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och
 3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i 2.

[K1]6 §  I denna förordning avses med

[S2]samla in avfall separat: samla in avfall och, i syfte att underlätta behandling av avfallet, genomföra insamlingen på ett sådant sätt att olika avfallsslag hålls åtskilda efter avfallstyp och avfallets natur, och

[S3]återfylla: att återvinna lämpligt icke-farligt avfall genom att använda det för att återställa urschaktade områden eller vid landskapsmodellering, om avfallet som används ersätter material som inte utgör avfall och begränsas till den mängd som är nödvändig.

[K1]7 §  Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning detsamma som i industriutsläppsförordningen (2013:250).

[K1]8 §  I denna förordning avses med

 • handlare: den som yrkesmässigt köper och säljer avfall,
 • mäklare: den som yrkesmässigt förmedlar avfall för behandling,
 • serveringsställe: en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, och
 • hushåll: en bostad som en eller flera personer använder permanent eller som fritidsboende. Förordning (2022:1307).

[K1]9 §  Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2022:1307).

[K1]10 §  I denna förordning avses med

[S2]tidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper,

[S3]tidningspapper: papper som tidningar trycks på, och

[S4]returpapper: kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Förordning (2020:1302).

[K1]11 §  I denna förordning avses med

[S2]batteri: en källa till elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi, och

PCB-produkt: detsamma som i 3 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

[K1]12 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning apparater, produkter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning

 1. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller
 2. som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt.

[S2]Första stycket gäller endast utrustning som är avsedd att användas med en elektrisk spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström.

[S3]Med elektriska och elektroniska produkter avses alla komponenter, förbrukningsmaterial och andra delar som utrustningen består av när den släpps ut på marknaden.

[K1]13 §  Med elavfall och konsumentelavfall avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2022:1307).

[K1]14 §  I denna förordning avses med

[S2]spillolja: avfall som utgörs av mineralbaserad smörjolja, syntetisk smörjolja eller olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål, och

[S3]regenerering av spillolja: ett materialåtervinningsförfarande där basolja framställs genom att raffinera spillolja.

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

14 a §  Med fiskeredskap avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. Förordning (2021:1008).

Tillämpningsområde

[K1]15 §  Denna förordning ska inte tillämpas på

 1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut,
 2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jord- eller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,
 3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för byggnation på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,
 4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,
 5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (2018:396),
 6. utrangerade explosiva varor,
 7. animaliska biprodukter och produkter som framställts av dem och som
  1. omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och
  2. är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning,
 8. kroppar från djur som
  1. har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, och
  2. bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009,
 9. koldioxid som avskiljs och transporteras för att lagras geologiskt samt koldioxid som lagras geologiskt, och
 10. ämnen som är avsedda för användning som foderråvaror enligt definitionen i artikel 3.2 g i förordning (EG) nr 767/2009 och som inte består av eller innehåller animaliska biprodukter.

[K1]16 §  Bestämmelser om när vissa typer av avfall upphör att vara avfall finns i fråga om

 1. metallskrot i förordning (EU) nr 333/2011,
 2. krossglas i förordning (EU) nr 1179/2012, och
 3. kopparskrot i förordning (EU) nr 715/2013.

[K1]17 §  Bestämmelser om avfallshantering för avfall som består av, innehåller eller har förorenats med vissa långlivade organiska föroreningar finns i artikel 7 i förordning (EU) 2019/1021.

[K1]18 §  Naturvårdsverket är behörig myndighet i enlighet med artikel 7.4 och 7.5 i förordning (EU) 2019/1021.

[K1]19 §  Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i förordning (EU) nr 1257/2013 och i förordningen (2022:1300) om fartygsåtervinning. Förordning (2022:1307).

[K1]20 §  Bestämmelser om bilskrotning finns i bilskrotningsförordningen (2007:186).

Klassificeringsprocess

[K2]1 §  När avfall ska klassificeras ska avfallsinnehavaren bestämma den sexsiffriga avfallskod i bilaga 3 som bäst beskriver avfallet. Vid valet av avfallskod ska avfallsinnehavaren

 1. bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i 2 §,
 2. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01-12 eller 17-20 som inte slutar på 99,
 3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, välja lämplig avfallskod i kapitel 13-15 som inte slutar på 99,
 4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 3, välja en lämplig avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller
 5. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 4, välja den avfallskod i bilaga 3 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.

Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper

[K2]2 §  För att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper ska avfallsinnehavaren

 1. tillämpa bilaga III till direktiv 2008/98/EG, eller
 2. testa avfallet enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på djur eller människor, med hänsyn till artikel 7 i förordning (EG) nr 1272/2008.

[S2]Om en bedömning har gjorts både enligt 1 och 2 ska testresultatet enligt 2 användas vid klassificeringen.

Klassificering som farligt avfall

[K2]3 §  När beskrivningen av en avfallskod i bilaga 3 innehåller en hänvisning till denna paragraf ska avfallsinnehavaren klassificera avfallet som farligt avfall, om

 1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt 2 § har en eller flera farliga egenskaper, eller
 2. avfallet innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4- klorfenyl)etan), klordan, hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrom- bifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till förordning (EU) nr 2019/1021.

[S2]När avfallsinnehavaren klassificerar avfallet får hänsyn tas till klassificering och märkning enligt de anmärkningar i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som anges i bilagan till beslut 2000/532/EG.

[S3]Avfall som utgörs av metallegeringar i sin massiva form och som inte är förorenat med farliga ämnen ska vid bedömningen inte anses vara farligt avfall.

[K2]4 §  Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst avfall som ska klassificeras som farligt avfall enligt 3 § inte är farligt avfall, om avfallsinnehavaren visar att

 1. avfallet inte har någon farlig egenskap, och
 2. avsaknaden av farliga egenskaper inte är en följd av att avfallet har blandats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa bestämmelserna om farligt avfall.

[S2]Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.

Bioavfall

[K3]1 §  Den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordningen (EU) nr 1143/2014,
 2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och
 3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall.

[S2]Första stycket 3 omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall.

[S3]Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 13 b § av de avfallsslag som anges i första stycket eller föreskrifter om undantag från kraven på separat insamling som omfattar avfallsslagen ska utsortering i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet eller föreskrifterna. Förordning (2022:1871).

[K3]1 a §  Den som samlar in bioavfall som har sorterats ut enligt 1 § ska samla in de avfallsslagen separat. Förordning (2022:1871).

[K3]1 b §  Kommunen ska samla in livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för genom fastighetsnära insamling, från den fastighet där avfallet produceras eller från en plats i nära anslutning till fastigheten i de fall insamling från fastigheten inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter.

[S2]Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, som inte samlas in med annat biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, behöver inte samlas in fastighetsnära. Förordning (2022:1871).

[K3]1 c §  Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod prioritera

 1. materialåtervinning, eller
 2. annan behandling än materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter.

[S2]Bioavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordning (EU) nr 1143/2014 ska dock förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning av dessa arter. Förordning (2022:1871).

Returpapper

[K3]3 §  Den som innehar returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. Förordning (2020:1302).

[S2]/Träder i kraft I:2025-01-01/ Textil och textilavfall

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

3 a §  Den som har textilavfall ska sortera ut det från annat avfall och förvara det skilt från annat avfall. Förordning (2023:908).

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

3 b §  Den som samlar in textilavfall som har sorterats ut enligt 3 a § ska samla in det separat. Förordning (2023:908).

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

3 c §  Kommunen ska lämna information till hushåll och verksamhetsutövare som producerar sådant avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken om vikten av att hushålla med råvaror och energi genom att se till att textil återanvänds eller genom att på annat sätt förebygga uppkomst av textilavfall när det är möjligt. Förordning (2023:908).

Förpackningsavfall

[K3]4 §  Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall:

 1. papper och kartong,
 2. plast,
 3. metall,
 4. färgat glas,
 5. ofärgat glas,
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
 7. trä, och
 8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).

[S2]Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall ska i stället sorteras ut och hanteras som farligt avfall enligt 11 a §.

[S3]Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 14 a § som omfattar materialen ska utsortering i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet. Förordning (2022:1307).

[K3]4 a §  Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet.

[S2]Första stycket gäller inte den som har en förpackning som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Förordning (2022:1307).

[K3]4 b §  Den som har förpackningsavfall i ett hushåll, ska lämna det utsorterade förpackningsavfallet till

 1. ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av plastflaskor eller metallburkar som retursystemet är avsett för, eller
 2. ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller enligt 6 kap. förordningen om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av andra förpackningar än sådana som avses i 1. Förordning (2022:1307).

[K3]4 c §  Den som har förpackningsavfall som har producerats i samband med en verksamhet ska lämna förpackningsavfallet till

 1. de kostnadsfria mottagningsplatser som tillhandahålls av en producentansvarsorganisation enligt 7 kap. 1 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
 2. ett anmält marknadsdrivet system för återanvändning eller materialåtervinning enligt 7 kap.12 eller 14 § förordningen om producentansvar för förpackningar,
 3. ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av plastflaskor eller metallburkar som retursystemet är avsett för, eller
 4. kommunens insamlingssystem enligt 6 kap. förordningen om producentansvar för förpackningar, om verksamheten har en avfalls-hantering som är samlokaliserad med hushållens och verksamheten har valt kommunal insamling enligt 7 kap. 10 § samma förordning. Förordning (2022:1307).

[K3]4 d §  Den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackningar ska

 1. ge den som har förpackningsavfall som producerats på serveringsstället möjlighet att sortera ut sådant avfall i de material som avses i 4 §, och
 2. därefter hantera avfallet enligt 4 c §. Förordning (2022:1307).

[K3]4 e §  Den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus som innebär att besökare producerar förpackningsavfall på tillställningen ska

 1. ge besökarna möjlighet att sortera ut sådant avfall i de material som avses i 4 §, och
 2. därefter hantera det insamlade avfallet enligt 4 c §. Förordning (2022:1307).

[K3]4 f §  Den som producerar förpackningsavfall på de populära platser som avses i 6 kap. 8 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska sortera ut avfallet och får, i stället för att lämna avfallet i en insamling som avses i 4 b §, lämna det till ett system för insamling som avses i 6 kap. 8 § förordningen om producentansvar för förpackningar eller i ett sådant insamlingskärl som avses i 6 kap. 9 § samma förordning, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet eller kärlet är avsett för. Förordning (2022:1307).

[K3]4 g §  I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att kommunen och ansvarig producentansvarsorganisation ska samla in förpackningsavfallet separat. Förordning (2022:1307).

Elektriska och elektroniska produkter

[K3]5 §  Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. Därefter ska avfallsinnehavaren

 1. lämna det till en producent, en kommun eller till en sådan producentansvarsorganisation som avses i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, om producenten, kommunen eller producentansvarsorganisationen har en skyldighet att ta emot avfallet, eller
 2. om avfallet är annat elavfall än konsumentelavfall, se till att det blir behandlat på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

[S2]Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en produkt ska batteriet avlägsnas innan produkten lämnas enligt första stycket 1, om det kan avlägsnas på ett enkelt sätt. Andra bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen om producentansvar för elutrustning och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Förordning (2022:1307).

Uttjänta bilar

[K3]5 a §  En uttjänt bil får inte lämnas till någon annan än en producent eller en auktoriserad bilskrotare. Förordning (2023:139).

Avfall som utgörs av däck

[K3]5 b §  Den som har avfall som utgörs av däck som inte är monterade på en uttjänt bil ska sortera ut avfallet från annat avfall och lämna avfallet till

 1. en producentansvarsorganisation som är godkänd enligt förordningen (2023:133) om producentansvar för däck,
 2. någon som enligt 15 § förordningen om producentansvar för däck är skyldig att ta emot däck i samband med att den säljer andra däck, eller,
 3. en verksamhet som regummerar däck.

[S2]En verksamhet som regummerar däck som har avfall som utgörs av däck som inte går att regummera ska lämna dessa till en sådan producentansvarsorganisation som avses i första stycket 1.Förordning (2023:139).

Spillolja

[K3]6 §  Spillolja ska samlas in separat.

[K3]7 §  En spillolja som är en isolerolja ska hållas åtskild från andra isoleroljor och andra spilloljor till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan har fastställts.

[K3]8 §  Den som behandlar spillolja ska vid val av behandlingsmetod prioritera

 1. regenerering, eller
 2. annan materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.

[K3]9 §  Den som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas med spilloljor med andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen på ett sätt som hindrar

 1. regenerering av spilloljan, eller
 2. annan materialåtervinning som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.

Bygg- och rivningsavfall

[K3]10 §  Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 1. trä,
 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 3. metall,
 4. glas,
 5. plast, och
 6. gips.

[K3]11 §  Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

Farligt avfall

[K3]11 a §  Farligt avfall ska sorteras ut, samlas in och även i övrigt hanteras skilt från annat avfall.

[S2]En förpackning som innehåller farligt avfall ska hanteras på samma sätt, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Förordning (2022:1307).

Brännbart avfall

[K3]12 §  Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

[S2]Bestämmelser om förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 8 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

Avfall som utgörs av fiskeredskap

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

12 a §  Avfall som utgörs av fiskeredskap ska samlas in separat på ett sätt som främjar återanvändning eller materialåtervinning. Förordning (2021:1008).

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

12 b §  Den som har avfall som utgörs av fiskeredskap ska sortera ut avfallet från annat avfall och lämna avfallet till

 1. en mottagningsanordning som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, om avfallet kommer från ett fartyg som använder hamnen,
 2. en producentansvarsorganisation som avses i förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap, om fiskeredskapet är avsett att användas i yrkesmässig verksamhet, eller
 3. en kommun, om fiskeredskapet är kommunalt avfall.

Om en elutrustning är inbyggd eller på annat sätt ingår i ett fiskeredskap som har blivit avfall ska elutrustningen avlägsnas innan fiskeredskapet lämnas, om den kan avlägsnas på ett enkelt sätt. Om elutrustningen inte kan avlägsnas på ett enkelt sätt ska fiskeredskapet som har blivit avfall lämnas enligt 5 §. Förordning (2021:1008).

Undantag från krav på utsortering, separat insamling och särskiljning

[K3]13 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven på

 1. utsortering i 1, 4 och 10 §§ och 12 § första stycket,
 2. att skilja förpackningarna från deras innehåll i 4 a §,
 3. separat insamling i 1 a och 4 g §§,
 4. fastighetsnära insamling i 1 b §, och
 5. skild förvaring i 12 § första stycket.

[S2]Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. Förordning (2022:1871).

 • NFS 2020:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

[K3]13 a §  Kommunen får meddela föreskrifter om

 1. att biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som avses i 1 § 2 får hanteras tillsammans med biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, och
 2. undantag från kraven på val av behandlingsmetod i 1 c § första stycket.

[S2]Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. Förordning (2022:1871).

[K3]13 b §  Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på separat insamling i 1 a § för en begränsad tid om högst två år i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.

[S2]Beslutet om dispens ska innehålla villkor om

 1. hur stor andel av hushållen respektive verksamheterna som omfattas av dispens, och
 2. utbyggnaden av separat insamling. Förordning (2022:1871).

[K3]14 §  En ansökan enligt 13 b § om dispens från kravet på separat insamling ska innehålla en redogörelse för hur stor andel av hushållen respektive verksamheterna i kommunen som har fastighetsnära insamling och en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt kommunen planerar att utöka den separata insamlingen under den period som ansökan omfattar. Förordning (2022:1871).

[K3]14 a §  Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge en kommun eller en ansvarig producentansvarsorganisation dispens från det krav på separat insamling som avses i 4 g §.

[S2]Dispens får ges om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. Förordning (2022:1307).

[K3]15 §  Tillsynsmyndigheten får i fråga om bygg- och rivningsavfall i det enskilda fallet ge dispens från kraven på

 1. utsortering i 10 §, och
 2. att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 12 §.

[S2]Dispensen får ges i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.

[K3]15 a §  Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge den som producerar avfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet i 4 a §.

[S2]Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 § att skilja förpackningar från innehållet. Förordning (2022:1307).

[K3]15 b §  Tillsynsmyndigheten får i fråga om bioavfall ge dispens från kraven på utsortering i 1 §.

[S2]Dispensen får ges i fråga om avfall där utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. Förordning (2022:1871).

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

16 §  Att samla in avfall separat eller fastighetsnära, att skilja förpackningarna från sitt innehåll eller att sortera ut avfall ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

 1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
 3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. Förordning (2022:1871).

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

[K3]16 §  Att samla in avfall separat eller fastighetsnära, att skilja förpackningarna från sitt innehåll, att sortera ut avfall eller att hantera avfall på något annat sätt som föreskrivs i detta kapitel ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

 1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
 3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. Förordning (2023:908).

[K3]17 §  Vid bedömningen av kostnaders skälighet enligt 16 § 4 ska hänsyn tas till

 1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
 2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
 3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
 4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.

[K3]18 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheten är skyldig att lämna uppgifter om beslut om dispens enligt 15 eller 15 a §. Förordning (2022:1307).

 • NFS 2020:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Förbud mot förbränning av separat insamlat avfall

[K3]19 §  Avfall som har samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas.

[S2]Första stycket gäller inte avfall som har producerats vid behandling av avfall, inbegripet sådan beredning före behandling som avses i R 12 i bilaga 1, om förbränning är den lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 § miljöbalken.

[K3]19 a §  Tillsynsmyndigheten får i fråga om utsorterat trädgårds- eller parkavfall ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

[S2]En dispens enligt första stycket ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats. Förordning (2022:1871).

Elektriska och elektroniska produkter samt batterier

[K4]1 §  Naturvårdsverket får

 1. meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra behandlingsåtgärder säkerställa att elavfall kan behandlas på ett sätt som är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt, och
 2. i fråga om behandling av elavfall, meddela de föreskrifter som behövs till följd av bilaga VII till direktiv 2012/19/EU.

[K4]2 §  Elavfall får behandlas endast om avfallet har förbehandlats

 1. i en sådan yrkesmässig verksamhet som
  1. syftar till att genom demontering, sortering eller andra behandlingsåtgärder säkerställa att elavfall kan behandlas på ett sätt som är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt, och
  2. har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som har certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller
 2. utomlands på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.

[S2]Certifieringen enligt första stycket 1 b ska avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till verksamhetens syfte och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §.

[K4]3 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på certifiering i 2 §.

[K4]4 §  Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller eller utgörs av batterier ska se till att

 1. avfallet i en behandlingsanläggning lagras och hanteras i lämpliga behållare eller på en plats som är försedd med en tät, hårdgjord yta och är skyddad mot nederbörd, och
 2. avfallet inte bränns eller deponeras utan att
  1. vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att hanteras skilt från batteriavfallet i övrigt, och
  2. de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för att nå de mål för särskilt omhändertagande och återvinning som anges i 8 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

Kvicksilveravfall

[K4]5 §  Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i artikel 11 i förordning (EU) 2017/852.

[K4]6 §  Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver ska senast ett år från när det uppstår bortskaffas i ett djupt bergförvar, om avfallet

 1. inte omfattas av de bestämmelser som avses i 5 §, eller
 2. inte är slutligt deponerat i enlighet med ett tillstånd enligt miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken.

[K4]7 §  Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 6 §, om det är oskäligt att kräva att avfallet bortskaffas i ett djupt bergförvar.

[S2]Om avfallet innehåller mer än 1 viktprocent kvicksilver, får en sådan dispens ges endast om det finns synnerliga skäl eller om det är fråga om så små mängder avfall att det är uppenbart oskäligt att kräva ett bortskaffande i ett djupt bergförvar.

Returpapper

[K4]7 a §  Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in enligt 3 kap. 2 § hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna returpapperet. Förordning (2020:1302).

[K4]7 b §  Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

[S2]Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet och offentliggöra resultatet av denna uppföljning. Förordning (2020:1302).

[K4]7 c §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som kommunerna ska lämna till myndigheten för uppföljningen av målet och om hur dessa uppgifter ska lämnas. Förordning (2020:1302).

Avfall från fartyg i hamn

[K4]8 §  Kommunen ska ansvara för att avfall transporteras bort från sådana mottagningsanordningar för avfall från fartyg som avses i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, om avfallet

 1. är oljeavfall,
 2. är toalettavfall,
 3. är fast avfall, eller
 4. består av rester av skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

[S2]Första stycket gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 3 kap. 2 § samma lag.

[K4]9 §  Den som är innehavare av en hamn ska lämna uppgifter om behovet av avfallshantering enligt 8 § till kommunen.

Farligt avfall

[K4]10 §  Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med

 1. andra slag av farligt avfall,
 2. annat avfall, eller
 3. andra ämnen eller material.

[K4]11 §  Farligt avfall som har blandats eller spätts ut i strid med 10 § ska separeras, om det är tekniskt möjligt och nödvändigt för att uppfylla kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken.

[K4]12 §  Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 10 och 11 §§ ska inte tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görs

 1. av någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
 2. på ett sätt som innebär att hanteringen uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken, och
 3. med användning av bästa tillgängliga teknik eller den bättre teknik som följer av 2 kap.miljöbalken.

[K4]13 §  Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 10 och 11 §§ ska inte tillämpas på

 1. farligt avfall som är producerat av hushåll om det farliga avfallet är blandat med annat avfall, eller
 2. oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg, om det oljehaltiga vattnet tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

[K4]14 §  Den som behandlar farligt avfall ska avlägsna farliga ämnen, blandningar och komponenter från de delar av avfallet som inte har farliga egenskaper, om det behövs för att uppfylla kraven i 15 kap.10 och 11 §§miljöbalken.

Lagring som en del av att samla in avfall

[K4]14 a §  Den som ansvarar för avfall som lagras som en del av att samla in det ska se till att avfallet blir behandlat, om det inte är motiverat att fortsätta lagra avfallet. Förordning (2022:1307).

Erbjuda andra att förbereda avfall för återanvändning

[K4]15 §  Om någon som avser att yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning begär det, ska den som yrkesmässigt samlar in eller behandlar avfall

 1. i rimlig utsträckning lämna information om eventuellt innehav av sådant avfall som kan förberedas för återanvändning men inte är avsett för sådan förberedelse, och
 2. överväga att erbjuda avfall till den som avser att yrkes- mässigt förbereda det för återanvändning.

[S2]Första stycket gäller inte avfall som det är olämpligt att lämna ut information om eller förbereda för återanvändning.

Dumpning

[K4]16 §  Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 29 § miljöbalken prövas av

 1. Havs- och vattenmyndigheten, om prövningen avser dumpning i
  1. Sveriges ekonomiska zon, eller
  2. något av två eller flera områden, om områdena inte ligger inom ett och samma län, och
 2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.

[S2]Innan Havs- och vattenmyndigheten beslutar i en dispensfråga som avses i första stycket 1 b ska myndigheten ge de berörda länsstyrelserna tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsens beslut enligt första stycket 2 ska skickas till Havs- och vatten- myndigheten.

[S3]En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

[K4]17 §  Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 15 kap.27-29 §§miljöbalken. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten ge de berörda länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och Tullverket tillfälle att yttra sig.

Bemyndigande för Socialstyrelsen

[K4]18 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården som behövs för verkställigheten av denna förordning.

 • HSLF-FS 2020:82: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Bemyndigande för Försvarsmakten

[K4]19 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om undantag från 15 kap.miljöbalken och denna förordning när det gäller hur avfall ska hanteras inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket ges tillfälle att yttra sig.

Tillstånd för transport av avfall

[K5]1 §  Det krävs ett särskilt tillstånd för att

 1. yrkesmässigt transportera avfall, eller
 2. transportera avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet om
  1. transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,
  2. transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,
  3. avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor, eller
  4. avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

[K5]2 §  Bestämmelsen om tillståndsplikt i 1 § gäller inte för

 1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 3),
 2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i bilaga 3),
 3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 3),
 4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i bilaga 3), och
 5. avfall från förbränning eller pyrolys av kommunalt avfall (avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 3).

[K5]3 §  Tillstånd enligt 1 § får ges endast om sökanden har

 1. personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera det avfall som avses med ansökan på ett tillfredsställande sätt från hälso- och miljöskyddssynpunkt, och
 2. de tillstånd som krävs för verksamheten enligt annan lagstiftning.

[K5]4 §  Ett tillstånd enligt 1 § ska förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

[S2]Om tillståndet avser farligt avfall, ska det ges för en viss tid som inte får vara längre än fem år. Tillståndet får avse ett visst slag av farligt avfall eller farligt avfall i allmänhet.

[K5]5 §  Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas av länsstyrelsen i det län där

 1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
 2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

[S2]Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas. Förordning (2020:1302).

[K5]6 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana villkor som avses i 4 § för avfall som inte är farligt avfall.

Anmälningsplikt för transport av avfall

[K5]7 §  Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen.

[S2]Första stycket gäller inte transporter som kräver tillstånd enligt 1 § eller som utförs av någon som har tillstånd enligt 1 §.

[S3]För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt enligt första stycket är det tillräckligt att anmälan görs vart femte år.

[K5]7 a §  En anmälan enligt 7 § ska göras till länsstyrelsen i det län där

 1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
 2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

[S2]Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas. Förordning (2020:1302).

[K5]8 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att anmälningsplikt ska gälla i stället för tillståndsplikt enligt 1 § i fråga om avfall som inte är farligt avfall.

[K5]9 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten enligt 7 §.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. yrkesmässiga transporter av avfall, eller
 2. transporter av avfall inom ramen för en egen verksamhet där transport av avfall är normalt och regelbundet förekommande.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

[K5]10 §  Det krävs en anmälan till länsstyrelsen för yrkesmässig insamling av avfall.

[S2]Anmälningsplikten gäller insamlingsverksamheten och inte de enskilda insamlingsplatser som omfattas av insamlingsverksamheten.

/Upphör att gälla U: 2024-12-31/

[K5]12 §  Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas av

 1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
 2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning,
 3. ett godkännande enligt 5 kap. 20 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar eller en anmälan enligt 7 kap.12 eller 14 § samma förordning, eller
 4. ett godkännande enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2022:1307).

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

12 §  Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas av

 1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
 2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning,
 3. ett godkännande enligt 5 kap. 20 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar eller en anmälan enligt 7 kap.12 eller 14 § samma förordning,
 4. ett godkännande enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller
 5. en anmälan enligt 38 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. Förordning (2022:1308).

[K5]13 §  En anmälan enligt 10 eller 11 § ska innehålla

 1. sökandens namn och adress,
 2. sökandens person- eller organisationsnummer, eller om sådant inte finns, sökandens skatteregistreringsnummer,
 3. en kortfattad beskrivning av verksamheten, och
 4. en uppgift om var verksamheten bedrivs.

[K5]14 §  En anmälan enligt 10 eller 11 § ska göras till länsstyrelsen i det län där

 1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
 2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

[S2]Om sökandens verksamhet har sitt säte och bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

[K5]15 §  Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla det till kommunen.

[S2]Det som sägs om fastighetsinnehavare i första stycket gäller också den som har nyttjanderätt till fastigheten.

Register över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

[K5]16 §  Länsstyrelsen ska föra ett register över de verksamheter som har tillstånd enligt 1 § eller är anmälda enligt 7, 10 eller 11 §.

Underrättelser om tillstånd och anmälningar

[K5]17 §  Länsstyrelsen ska i fråga om tillstånd enligt 1 § och anmälningar enligt 7, 10 och 11 §§ underrätta den kommunala nämnd som har tillsynsansvaret över den berörda hanteringen. Underrättelserna ska lämnas på det sätt och i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till möjligheterna att utöva en ändamålsenlig tillsyn.

Kontroll när avfall lämnas till någon annan

[K5]18 §  Den som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall får lämna avfallet till någon annan endast om den som tar emot avfallet har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Den som lämnar avfallet ska, på ett sätt som skäligen kan begäras, ha kontrollerat att kravet är uppfyllt.

[S2]Kravet på kontroll gäller inte den som på uppdrag av någon annan lämnar avfallet till en mottagare som har anvisats av uppdragsgivaren. Då ska i stället uppdragsgivaren anses lämna avfallet till mottagaren.

[S3]En kontroll behöver inte heller göras för avfall som lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat. Förordning (2022:1307).

 • MÖD 2021:10:Förbud mot självplockningsverksamhet ----- Ett bolag har i samband med en bilskrotningsverksamhet bedrivit en verksamhet som bestått i att kunder monterat bort och köpt bildelar. En nämnd förbjöd självplocknings-verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bildelarna utgjort avfall när kunderna monterat bort dem, eftersom bildelarna då inte genomgått något återvinningsförfarande enligt miljöbalken. Domstolen har mot bakgrund av det ansett att bolaget inte uppfyllt sitt egenkontrollansvar (26 kap. 19 § miljöbalken) och inte heller kravet på kontroll av att kunderna haft erforderliga tillstånd eller gjort erforderliga anmälningar (5 kap. 18 § avfallsförordningen). Enligt domstolen har det därför varit befogat att ingripa mot verksamheten. Domstolen har emellertid också bedömt att det kan vara möjligt för bolaget att uppfylla lagkraven genom att kontrollera, rengöra eller reparera bildelarna, dvs. förbereda dem för återanvändning, innan kunderna befattat sig med dem. Med hänsyn till detta har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett generellt förbud varit mer ingripande än vad som behövts. Nämndens beslut har därför upphävts.

Anteckningsskyldighet

Anteckningsskyldighet för avfallsproducenter

[K6]1 §  Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

 1. var avfallet producerats,
 2. datum för borttransport,
 3. transportsätt,
 4. vem som ska transportera bort avfallet,
 5. avfallets vikt i kilogram, och
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

[S2]Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

[S3]Av 15 kap. 4 § miljöbalken framgår att med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Anteckningsskyldighet för transportörer

[K6]2 §  Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § eller anmälningspliktig enligt 5 kap.7 eller 8 § ska för varje typ av farligt avfall som transporteras anteckna uppgifter om

 1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras,
 2. datum för transport,
 3. transportsätt,
 4. avfallets vikt i kilogram, och
 5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

[S2]Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Skyldigheten att anteckna gäller inte transport av avfall som utförs av den som producerat, samlat in eller behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt 1 eller 3 § eller enligt 5 § 3.

[S3]Om avfallet transporteras av flera transportörer ska anteckningarna enligt första stycket endast omfatta transportörens del av transporten.

Anteckningsskyldighet för insamlare

[K6]3 §  Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall ska för varje typ av farligt avfall

 1. senast två arbetsdagar efter att avfall tas emot, anteckna uppgifter om
  1. vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,
  2. datum för mottagandet,
  3. transportsätt, om avfallet transporterades av den som samlar in avfallet,
  4. avfallets vikt i kilogram, och
  5. den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att insamlaren transporterar eller lastar om det, och
 2. innan avfallet transporteras bort, anteckna uppgifter om
  1. datum för borttransport,
  2. transportsätt,
  3. vem som ska transportera avfallet,
  4. avfallets vikt i kilogram, och
  5. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningsskyldighet för handlare och mäklare

[K6]4 §  Den som är handlare eller mäklare ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

 1. vem som sålde eller förmedlade avfallet,
 2. datum för när avfallet såldes, förmedlades eller köptes,
 3. vikten i kilogram på det avfall som såldes, förmedlades eller köptes, och
 4. till vem avfallet såldes eller förmedlades.

[S2]Uppgifterna ska antecknas senast två arbetsdagar efter att avfallet såldes, förmedlades eller köptes.

[S3]Skyldigheten att anteckna gäller inte sådan hantering av avfall som medför anteckningsskyldighet enligt 1-3 eller 5 §.

Anteckningsskyldighet för behandlare

[K6]5 §  Den som yrkesmässigt behandlar farligt avfall ska för varje typ av farligt avfall

 1. senast två arbetsdagar efter att avfallet tas emot, anteckna uppgifter om
  1. vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,
  2. datum för mottagandet,
  3. avfallets vikt i kilogram, och
  4. den plats där avfallet ska behandlas,
 2. när avfallet har behandlats, anteckna uppgifter om
  1. avfallets vikt i kilogram,
  2. de behandlingsmetoder som har använts,
  3. vikten i kilogram på det avfall som efter behandlingen har blivit icke-farligt avfall,
  4. den mängd produkter och material i kilogram som har upphört att vara avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt, och
 3. innan avfallet transporteras bort, anteckna uppgifter om
  1. datum för borttransport,
  2. avfallets vikt i kilogram,
  3. transportsätt, om avfallet ska transporteras av den som behandlar avfallet,
  4. vem som ska transportera avfallet, och
  5. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

[S2]Uppgifter enligt första stycket 2 ska sammanställas kvartalsvis senast den sista dagen i januari, april, juli och oktober månad för det närmast föregående kvartalet.

[S3]Skyldigheten att anteckna enligt första stycket 3 gäller inte transport av avfall som har producerats av den som har behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt 1 §.

Skyldighet att spara anteckningar

[K6]6 §  Den som har antecknat enligt 1 eller 3-5 §§, ska spara anteckningarna i minst tre år.

[S2]Den som har antecknat enligt 2 § ska spara anteckningarna i minst tolv månader.

Uppgiftsskyldighet

[K6]7 §  Den som har antecknat enligt 1-5 §§ ska ge tidigare avfallsinnehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna, om den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det.

Bemyndigande för Naturvårdsverket

[K6]8 §  Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om anteckningsskyldigheten enligt 1-5 §§.

 • NFS 2020:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Avfallsregister

Ett elektroniskt register

[K6]9 §  Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall som lämnas enligt 11 § (avfallsregistret).

[K6]10 §  Uppgifterna i avfallsregistret får användas av Naturvårdsverket för

 1. tillsyn,
 2. framställande av statistik,
 3. rapportering till Europeiska kommissionen och annan internationell rapportering, och
 4. Naturvårdsverkets verksamhet i övrigt inom avfallsområdet.

Skyldighet att lämna uppgifter till avfallsregistret

[K6]11 §  Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1-5 §§ till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas enligt 1-5 §§ och i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 §.

[K6]12 §  Den som har lämnat felaktiga uppgifter till avfallsregistret ska så snart som möjligt elektroniskt lämna korrekta uppgifter.

Undantag från skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret

[K6]13 §  Undantag från skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret gäller i fråga om

 1. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhets- skyddslagen (2018:585), eller
 2. uppgifter i övrigt om produkter för militärt bruk om ett röjande kan medföra skada för totalförsvaret.

[K6]14 §  Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt ska lämna de uppgifter som inte omfattas av undantaget i 13 § till Försvarsinspektören för hälsa och miljö, i stället för att lämna uppgifter till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas på det sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

[K6]15 §  Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna de uppgifter som inte omfattas av undantaget i 13 § till den myndighet som har tillsyn över verksamheten, i stället för att lämna upp- gifter till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas på det sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

[K6]16 §  Försvarsinspektören för hälsa och miljö och de myndigheter som har tillsyn över Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna en sammanställning av de uppgifter som har lämnats enligt 14 och 15 §§.

Skyldighet för Naturvårdsverket att lämna ut uppgifter som finns i avfallsregistret

[K6]17 §  Naturvårdsverket ska på begäran lämna ut de uppgifter ur avfallsregistret som behövs för tillsyn till

 1. en myndighet som ansvarar för tillsyn i fråga om avfall,
 2. en myndighet som ansvarar för tillsyn av transporter av farligt gods enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, eller
 3. Kemikalieinspektionen.

Bemyndigande för Naturvårdsverket

[K6]18 §  Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret.

 • NFS 2020:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Transportdokument

[K6]19 §  När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska tas fram av

 1. den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv vara transportör (lämnaren) och den som tar emot avfallet från lämnaren för transport,
 2. den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll, eller
 3. den som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten.

[S2]Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om

 1. avfallstyp,
 2. avfallets vikt i kilogram,
 3. datum för transporten,
 4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras,
 5. transportör, och
 6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.

[S3]Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet enligt första stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift. Förordning (2020:937).

[K6]20 §  Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur transportdokument enligt 19 § ska utformas och hanteras.

Undantag för avfall som har producerats av hushåll

För hushåll

[K6]21 §  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller bestämmelserna om anteckningsskyldighet i 1-5 §§, skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § och skyldigheten att upprätta transportdokument i 19 § endast sådan hantering som sker efter att det farliga avfallet har

 1. sorterats ut från annat avfall, och
 2. tagits emot av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken eller enligt denna förordning.

För transportörer

[K6]22 §  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyldigheten att anteckna i 2 § och skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § inte en transport till en stationär bemannad insamlingsplats där avfall tas emot direkt från hushåll (återvinningscentral). Undantaget gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från

 1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller
 2. en fastighet där avfallet har producerats. Förordning (2020:937).

[K6]23 §  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll ska uppgifter enligt 2 §, i stället för den tidpunkt som anges där, antecknas senast två dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare. Uppgifterna får lämnas vid den senare tidpunkten endast om avfallet transporteras direkt till en behandlare från

 1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller
 2. en fastighet där avfallet har producerats. Förordning (2020:937).

För insamlare

[K6]24 §  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyldigheten att anteckna i 3 § 1 och skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § inte insamling på en återvinningscentral eller en obemannad eller mobil bemannad insamlingsplats. Undantaget gäller endast när kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall som lämnas

 1. av hushåll, eller
 2. av en transportör som transporterar avfall från
  1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller
  2. en fastighet där avfallet har producerats. Förordning (2020:937).

Uppgifter om insamling av kommunalt avfall

/Upphör att gälla U: 2024-12-31/

[K7]1 §  Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

[S2]Första stycket gäller inte uppgifter

 1. om sådant avfall som kommunen har lämnat till en producentansvarsorganisation som är godkänd enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller
 2. som kommunen har lämnat till Naturvårdsverket enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2022:1307).

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

1 §  Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter

 1. om sådant avfall som kommunen har lämnat till en producentansvarsorganisation
  1. som är godkänd enligt 56 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller
  2. enligt förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap, eller
 2. som kommunen har lämnat till Naturvårdsverket enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2022:1308).

/Upphör att gälla U: 2024-12-31/

[K7]2 §  Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

[S2]Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av

 1. förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, eller
 2. förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2022:1307).

/Träder i kraft I: 2024-12-31/

2 §  Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av

 1. förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
 2. förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, eller
 3. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. Förordning (2022:1308).

Uppgifter om transport av avfall från Sverige för behandling

[K7]3 §  Den som från Sverige låter transportera spillolja för behandling ska för varje typ av avfall senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om

 1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats till en behandlare i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 2. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats till en behandlare i ett land utanför EES,
 3. de behandlingsmetoder som har använts, och
 4. resultatet av behandlingen, om det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 §.

[S2]Uppgifterna om 1 och 2 ska avse föregående kalenderår.

[K7]4 §  Den som från Sverige låter transportera kommunalt avfall eller icke-farligt bygg- och rivningsavfall som består av annat än naturligt förekommande material som omfattas av avfallstyp 17 05 04 i bilaga3, ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna uppgifter om

 1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till ett land utanför EES, och
 3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.

[S2]Uppgifterna om 1 och 2 ska avse föregående kalenderår.

[S3]Första stycket gäller inte avfall som omfattas av förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2022:1307).

Uppgifter om behandling av elavfall

[K7]5 §  Den som yrkesmässigt behandlar konsumentelavfall ska, utöver det som anges i 6 kap. 5 §, anteckna uppgifter om

 1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till ett land utanför EES, och
 3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.

[S2]Uppgifterna ska vara specificerade i de kategorier elutrustning som anges i 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.

[S3]Anteckningarna ska sparas i minst tre år. Förordning (2022:1307).

[K7]6 §  Den som behandlar annat elavfall än konsumentelavfall ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om

 1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats för behandling till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats för behandling till ett land utanför EES, och
 3. uppgifterna som antecknats enligt 6 kap. 5 §.

[S2]Av uppgifterna ska vikten i kilogram framgå på det avfall som kan hänföras till var och en av de kategorier elutrustning som anges i 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.

[S3]Uppgifter enligt första stycket ska inte avse avfall som

 1. tidigare har behandlats av någon annan, och
 2. har mottagits från någon som är rapporteringsskyldig enligt 63 eller 78 § i nämnda förordning. Förordning (2022:1307).

Uppgifter om behandling av icke-farligt avfall

[K7]7 §  Den som yrkesmässigt behandlar icke-farligt avfall ska för varje typ av avfall

 1. senast två arbetsdagar efter att avfallet tas emot, anteckna uppgifter om
  1. vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,
  2. datum för mottagandet, och
  3. avfallets vikt i kilogram, och
 2. när avfallet har behandlats, anteckna uppgifter om
  1. avfallets vikt i kilogram,
  2. den plats där avfallet har behandlats,
  3. de behandlingsmetoder som har använts, och
  4. den mängd produkter och material i kilogram som har upphört att vara avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt.

[S2]Uppgifter enligt första stycket 2 ska sammanställas kvartalsvis senast den sista dagen i januari, april, juli och oktober månad för det närmast föregående kvartalet.

[S3]Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

Uppgifter om kvicksilveravfall

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

[K7]7 a §  Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter om kvicksilveravfall finns i artiklarna 12 och 14 i förordning (EU) 2017/852. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket, som är den behöriga myndighet som avses i artiklarna.

[S2]Naturvårdsverket ska underrätta Kemikalieinspektionen om uppgifter som Naturvårdsverket får i egenskap av behörig myndighet. Förordning (2023:936).

Möjlighet att ta del av uppgifter

[K7]8 §  Den som har antecknat uppgifter enligt 5 § ska ge den som är skyldig att rapportera enligt 63 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning möjlighet att ta del av uppgifterna, om den rapporteringsskyldiga begär det.

[S2]Den som har antecknat uppgifter enligt 7 § ska ge en tidigare avfallsinnehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av uppgifterna, om den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det. Förordning (2022:1307).

Lämna uppgifter till Naturvårdsverket

[K7]9 §  Den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som producerar eller på annat sätt hanterar avfall ska på Naturvårdsverkets begäran lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med direktiv 2008/98/EG eller förordning 2150/2002. Uppgifterna ska lämnas inom den tid och på det sätt som Naturvårdsverket bestämmer.

Bemyndigande för Naturvårdsverket

[K7]10 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 1-4 och 6 §§ och hur uppgifterna ska lämnas.

 • NFS 2020:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret
 • NFS 2020:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Rapportering till EU

[K7]11 §  Naturvårdsverket ska rapportera till

 1. Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i direktiv 2008/98/EG, och
 2. Europeiska kommissionen (Eurostat) i enlighet med förordning 2150/2002.

[K7]12 §  Regeringskansliet fullgör de skyldigheter om information till kommissionen som anges i artikel 7.2 i direktiv 2008/98/EG.

[K7]13 §  Naturvårdsverket ska fullgöra de skyldigheter om information till kommissionen som anges i

 1. artikel 7.3 i direktiv 2008/98/EG, och
 2. artikel 18 i förordning (EU) 2017/852.

[S2]Innan Naturvårdsverket informerar enligt första stycket 2 ska verket ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

[K7]14 §  Naturvårdsverket ska lämna de upplysningar som avses i artikel 21 i Minamatakonventionen om kvicksilver av den 19 januari 2013 till det sekretariat som har upprättats i enlighet med konventionen.

[S2]Innan Naturvårdsverket lämnar uppgifter enligt första stycket ska verket ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

[K7]15 §  Kemikalieinspektionen ska ge Naturvårdsverket det underlag som behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 13 och 14 §§.

8 kap. Införsel och utförsel av avfall

Krav enligt förordning (EG) nr 1013/2006

[K8]1 §  Sådant avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till förordning (EG) nr 1013/2006 får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige endast om den som för in avfallet kan visa att avfallet kommer att tas om hand av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

2 §  Naturvårdsverket är

 1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22),
 2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, och
 3. den behöriga myndighet som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2017/852.

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

[K8]2 §  Naturvårdsverket är

 1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22), och
 2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006. Förordning (2023:936).

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

3 §  Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § 1 eller 2 får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som omfattas av förordning (EG) nr 1013/2006, ska verket underrätta den berörda länsstyrelse och den berörda kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Naturvårdsverket ska underrätta Kemikalieinspektionen om uppgifter som Naturvårdsverket får i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § 3.

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

[K8]3 §  Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som omfattas av förordning (EG) nr 1013/2006, ska verket underrätta den berörda länsstyrelse och den berörda kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Förordning (2023:936).

[K8]4 §  Bestämmelser om transportdokument för gränsöverskridande transporter av avfall finns i artiklarna 4 och 16 i förordning (EG) nr 1013/2006.

[K8]5 §  Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana bilaterala överenskommelser som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1013/2006.

[K8]6 §  Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av en överenskommelse som avses i 5 §.

Gränsöverskridande transporter av elutrustning som kan antas vara avfall

[K8]7 §  Om elutrustning som avses i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning är avsedd att transporteras ut från Sverige och kan antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska utrustningen anses vara avfall. Detta gäller dock inte om den som innehar utrustningen visar

 1. dokument som styrker att äganderätten till utrustningen har övergått eller kommer att övergå till den som utrustningen ska transporteras till och där det anges att utrustningen är fullt fungerande och är avsedd för återanvändning,
 2. dokument som styrker att utrustningens funktion har testats och att förekomsten av farliga ämnen i utrustningen har kontrollerats och utvärderats och där resultaten av testerna, kontrollen och utvärderingen framgår,
 3. att de dokument som avses i 2 på ett säkert sätt är fästa på utrustningen eller på den förpackning som utrustningen finns i,
 4. att utrustningen har ett ändamålsenligt skydd mot skador under transport, lastning och lossning och i övrigt är ändamålsenligt lastad,
 5. dokument som styrker att den som transporten utförs för har intygat att utrustningen inte är avfall och har tagit på sig ansvaret för att transporten är förenlig med gällande regelverk, och
 6. alla nödvändiga transportdokument i övrigt. Förordning (2022:1307).

[K8]8 §  Kraven på dokument för att visa att elutrustning inte är avfall enligt 7 § 1-3 gäller inte om den som transporterar utrustningen visar att den transporteras inom ramen för ett avtal mellan transportens avsändare och en mottagare som tidigare har sålt eller på annat sätt har tillhandahållit utrustningen eller är någon som agerar för dennes räkning. Dessutom ska den som transporterar utrustningen visa att

 1. transporten innebär att utrustningen med stöd av en garantibestämmelse eller bestämmelser i svensk rätt skickas tillbaka till mottagaren för reparation eller annan åtgärd som syftar till att den ska kunna användas igen,
 2. utrustningen är avsedd för yrkesmässig användning, och
  1. utrustningen skickas till mottagaren för renovering eller reparation enligt avtalet med syftet att utrustningen ska användas igen, och
  2. mottagaren finns i ett land som omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutligt rörande revidering av beslut C(92)39/slutligt om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, eller
 3. utrustningen är begagnad, trasig och avsedd för yrkesmässig användning, och
  1. utrustningen skickas till mottagaren för en analys av vad som är orsaken till att utrustningen är trasig, och
  2. det endast är mottagaren som kan utföra en sådan analys.

[K8]9 §  Dokumentationen av de tester och kontroller som avses i 7 § 2 ska innehålla uppgift om

 1. vilken typ av elutrustning som dokumentationen avser,
 2. den kategori enligt 21 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning som utrustningen ingår i,
 3. utrustningens identifieringsnummer, om det finns,
 4. utrustningens tillverkningsår, om det är känt,
 5. vilka typer av tester och kontroller som har utförts,
 6. datum när testerna och kontrollerna utfördes,
 7. namnet på den som har utfört testerna och kontrollerna, och
 8. adressen till den som har utfört testerna och kontrollerna. Förordning (2022:1307).

[K8]10 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka tester och kontroller som ska ligga till grund för dokumentationen enligt 7 §.

Bemyndigande för kommunen

[K9]1 §  Kommunen får meddela föreskrifter om

 1. hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade och skötas,
 2. att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall,
 3. skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall vidta andra åtgärder som är nödvändiga av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller av andra hälso- eller miljöskäl,
 4. att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen där annat avfall än sådant avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken produceras ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning, och
 5. hur en anmälan enligt 5 kap. 15 § ska göras.

 • MÖD 2021:27:Förbud att förmedla transport av avfall via mobilapp ----- Fråga om det funnits stöd för att förbjuda förmedling av transport av avfall från enskilda hushåll till återvinningscentraler. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. funnit att verksamheten inte strider mot kommunens ensamrätt vad gäller viss avfallshantering. Kommunen har i sina föreskrifter medgett enskilda att själva transportera avfall till återvinningscentraler. Av föreskrifterna framgår inte hur själva transporten ska gå till. Det finns inget hinder för det enskilda hushållet att anlita någon annan för att utföra transporten eller för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för flera enskilda hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra sådana tjänster. Det har inte heller i övrigt funnits stöd för förbudet.

[K9]2 §  Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.20 och 20 a §§miljöbalken. Förordning (2022:1307).

[K9]3 §  Föreskrifter enligt 1 § 1-3 och 2 § får inte avse hantering av avfall som en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap.12-15 §§miljöbalken.

[S2]Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte avse hur mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade och skötas.

[S3]Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte heller hindra en fastighetsägare från att bekosta ett dyrare system för insamling av förpackningsavfall än det som kommunen tillhandahåller, om insamlingssystemet

 1. uppfyller kraven på fastighetsnära insamling i 6 kap.3 eller 4 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
 2. leder till ett återvinningsresultat som är likvärdigt med den kommunala avfallshanteringen, och
 3. inte försvårar kommunens separata insamling av förpackningsavfallet. Förordning (2022:1307).

Kommunala avfallsplaner

[K9]4 §  En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningar och platser för insamling av förpackningsavfall. Planen ska även innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall produceras och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

[S2]Planen ska dock inte omfatta sådana flaskor eller burkar som ingår i ett retursystem och omfattas av förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2022:1307).

[K9]5 §  En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om returpapper och platser för insamling av returpapper. Planen ska även innehålla åtgärder för att förebygga att returpapper uppstår.

[K9]6 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. vad den kommunala renhållningsordningens avfallsplan ska innehålla, och
 2. skyldighet för kommunerna att lämna information om
  1. hanteringen av avfall och om innehållet i avfallsplanen, och
  2. avfallsförebyggande åtgärder till hushållen.

 • NFS 2020:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

[K9]7 §  Kommunen ska skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen.

[K9]8 §  Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.

[S2]När avfallsplanen ändras ska kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.

[K9]9 §  Länsstyrelsen ska sammanställa de kommunala avfalls- planerna och lämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

[K9]10 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. hur sammanställningen enligt 9 § ska utformas samt hur och när den ska överlämnas, och
 2. skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om
  1. avfallsförebyggande åtgärder,
  2. den avfallshantering som bedrivs, och
  3. resultatet av avfallshanteringen jämfört med avfallsplanen.

 • NFS 2020:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Nationell avfallsplan och nationellt avfallsförebyggande program

[K9]11 §  Naturvårdsverket ska se till att det finns en nationell avfallsplan och ett nationellt avfallsförebyggande program som uppfyller kraven i artiklarna 28-30 i direktiv 2008/98/EG. Naturvårdsverket ska fortlöpande uppdatera planen och programmet för att hålla dem aktuella.

[S2]När planen och programmet tas fram eller uppdateras ska Natur- vårdsverket

 1. på lämpligt sätt ge företrädare för länsstyrelserna, kommunerna och näringslivet tillfälle att yttra sig,
 2. följa direktivets krav i artikel 31 i fråga om allmänhetens medverkan,
 3. följa direktivets krav i artikel 32 i fråga om samarbete med övriga berörda medlemsstater och med Europeiska kommissionen, och
 4. informera kommissionen i enlighet med artikel 33 i direktivet.

Strategiska miljöbedömningar

[K9]12 §  Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och program finns i 6 kap.miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).

10 kap. Tillsyn och avgifter

[K10]1 §  Tillsynsmyndigheten ska för verksamheter som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall särskilt kontrollera

 1. varifrån avfallet kommer,
 2. avfallets typ och mängd,
 3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och
 4. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2022:361).

[K10]2 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt i 2 kap.4, 29 och 30 §§miljötillsynsförordningen. Förordning (2022:361).

[K10]3 §  Tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i frågor som rör tillsynen över att förordning (EG) nr 1013/2006 följs. Förordning (2022:361).

[K10]4 §  Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap.miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2022:361).

5 § Har upphävts genom förordning (2022:361).

11 kap. Ytterligare bestämmelser

[K11]1 §  Bestämmelser om straff finns i 29 kap.miljöbalken.

[S2]Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

[S3]Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid med förordning (EG) nr 1013/2006 finns i 29 kap. 12 § miljöbalken och i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2022:361).

[K11]2 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt i 1 kap. 2 § och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Förordning (2022:361).

Bilaga 1

Hantering som utgör återvinning
R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.
Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner kommunalt fast avfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till
 1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och
 2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljöprövningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.
En förbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas med en formel enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga.
R 2 Återställande eller regenerering av lösningsmedel.
R 3 Materialåtervinning eller återställande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel.
Detta omfattar
 1. förberedelse för återanvändning,
 2. kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser,
 3. förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier, och
 4. återvinning av organiskt material för återfyllnadsändamål.
R 4 Materialåtervinning eller återställande av metaller eller metallföreningar. Detta omfattar förberedelse för återanvändning.
R 5 Materialåtervinning eller återställande av andra oorganiska material.
Detta omfattar
 1. förberedelse för återanvändning,
 2. materialåtervinning av oorganiska byggnadsmaterial,
 3. återvinning av oorganiskt material för återfyllnadsändamål, och
 4. jordtvätt som resulterar i återvinning av jorden.
R 6 Regenerering av syror eller baser.
R 7 Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar.
R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter.
R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja.
R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin.
R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan hantering som avses i R 1-R 10.
R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering som avses i R 1-R 11.
Detta omfattar - om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av R 1-R 11 - inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling (t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som avses i R 1-R 11).
R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1-R 12.
Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit.
Formel för beräkning av energieffektivitet enligt R 1
En förbränningsanläggnings energieffektivitet enligt R 1 ska beräknas med formeln energieffektivitet = ((Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 * (Ew + Ef)) * CCF.
Beräkningen ska göras i enlighet med det som är bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall. I formeln är talet 0,97 den faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. För de övriga parametrarna i formeln gäller följande.
Ep Den energi som förbränningsanläggningen årligen producerar i form av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt ändamål multipliceras med 1,1 (gigajoule/år).
Ef Den årliga energitillförseln till förbränningsanläggningens system från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (gigajoule/år).
Ew Den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet i förbränn-ingsanläggningen under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värmevärde (gigajoule/år).
Ei Den energi som tillförts anläggningen under ett år bortsett från Ew och Ef (gigajoule/år).
Tm Ett dygns medeltemperatur beräknad som medelvärdet av dygnets högsta och lägsta temperatur.
HDDd Graddagsvärdet för ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm) för dygnet är högre än 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsvärde fastställas till 0. Om medeltemperaturen för dygnet är lägre än eller lika med 15 grader Celsius ska den dagens graddagsvärde beräknas som differensen mellan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm).
HDDå Förbränningsanläggningens årliga graddagsvärde beräknad som summan av de dagliga graddagsvärdena (HDDd) för alla dygn under ett kalenderår på den plats där anläggningen ligger.
HDD Förbränningsanläggningens graddagsvärde för uppvärmning beräknad som ett genomsnitt av de årliga graddagsvärdena (HDDå) för anläggningen under en period om 20 kalenderår i följd före det kalenderår för vilket klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) beräknas. Beräkningen ska grunda sig på de klimatförhållanden som råder där anläggningen finns.
CCF Förbränningsanläggningens klimatkorrigeringsfaktor, som
 1. när beräkningen avser tid före den 1 januari 2030 och anläggningen har tagits i drift och fått tillstånd före den 1 september 2015 ska bestämmas
  1. till värdet 1, om värdet på HDD för anläggningen är större än eller lika med 3 350,
  2. till värdet 1,25 om värdet på HDD för anläggningen är mindre än eller lika med 2 150, eller
  3. enligt formeln CCF = - ((0,25/1 200) * HDD) + 1,698, om värdet på HDD för anläggningen är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler), och
 2. när beräkningen avser en anläggning som har tagits i drift och fått till-stånd efter den 31 augusti 2015 eller när beräkningen avser tid efter den 31 december 2029 ska bestämmas
  1. till värdet 1, om HDD är större än eller lika med 3 350,
  2. till värdet 1,12, om HDD är mindre än eller lika med 2 150, eller
  3. enligt formeln CCF = - ((0,12/1 200) * HDD) + 1,335, om HDD är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler).

Bilaga 2

Hantering som utgör bortskaffande
D 1 Deponering på eller under markytan.
D 2 Behandling i markbädd.
Detta omfattar t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord eller liknande.
D 3 Djupinjicering.
Detta omfattar t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande.
D 4 Invallning.
Detta omfattar t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och liknande.
D 5 Särskilt utformad markdeponering.
Detta omfattar t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön.
D 6 Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner.
D 7 Utsläpp till hav eller oceaner.
Detta omfattar även deponering under havsbotten.
D 8 Biologisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1-D 12.
D 9 Fysikalisk kemisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1-D 12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering).
D 10 Förbränning på land.
D 11 Förbränning till havs.
D 12 Permanent lagring.
Detta omfattar t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande.
D 13 Sammansmältning eller blandning före en hantering som anges i D 1-D 12.
Detta omfattar - om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av D 1-D 12 - inledande hantering före bortskaffande, inklusive förbehandling (t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering eller separering för överlämnande till något sådant bortskaffande som anges i D 1-D 12).
D 14 Omförpackning före något sådant bortskaffande som anges i D 1-D 13.
D 15 Lagring före något sådant bortskaffande som anges i D 1- D 14.
Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit.

Bilaga 3

Avfallstyper
Denna bilaga innehåller en förteckning över olika typer av avfall. För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall.
Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och underkapitel (fyrsiffrig kod).
Olika slags avfall som uppkommer vid en och samma anläggning kan behöva identifieras i olika avfallstyper.

Uttryck i bilagan

I denna bilaga avses med
farligt ämne: ett ämne som är klassificerat som farligt till följd av att det uppfyller kriterierna i delarna 2-5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.
tungmetall: föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de klassificerats som farliga ämnen,
övergångsmetaller: föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen,
stabilisering: process som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall,
solidifiering: process där endast avfallets aggregationstillstånd ändras genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas,
delvis stabiliserat avfall: avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till icke- farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.
01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral
01 01 Avfall från mineralbrytning:
01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga material.
01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga material.
01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral:
01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05.
01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07.
01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10.
01 03 10* Rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller farliga ämnen och som inte omfattas av 01 03 07* och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 03 99 Annat avfall än det som anges i 01 03 04-01 03 10.
01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke- metallhaltiga mineral:
01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07.
01 04 09 Kasserad sand och lera.
01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07-01 04 09.
01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07-01 04 10.
01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11.
01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07-01 04 12.
01 04 99 Annat avfall än det som anges i 01 04 07-01 04 13.
01 05 Borrslam och annat borravfall:
01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i syfte att utvinna värme ur berget.
01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06.
01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06.
01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04- 01 05 08.
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel
02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske:
02 01 01 Slam från tvättning och rengöring.
02 01 02 Vävnadsdelar från djur.
02 01 03 Växtdelar.
02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar).
02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället.
02 01 07 Skogsbruksavfall.
02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08.
02 01 10 Metallavfall.
02 01 99 Annat avfall än det som anges i 02 01 01-02 01 10.
02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung:
02 02 01 Slam från tvättning och rengöring.
02 02 02 Vävnadsdelar från djur.
02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01-02 02 04.
02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass:
02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering.
02 03 02 Konserveringsmedelsavfall.
02 03 03 Avfall från vätskeextraktion.
02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01-02 03 05.
02 04 Avfall från sockertillverkning:
02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor.
02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav.
02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 04 99 Annat avfall än det som anges i 02 04 01-02 04 03.
02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter:
02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 05 99 Annat avfall än det som anges i 02 05 01 och 02 05 02.
02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker:
02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 06 02 Konserveringsmedelsavfall.
02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 06 99 Annat avfall än det som anges i 02 06 01-02 06 03.
02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao):
02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror.
02 07 02 Avfall från spritdestillation.
02 07 03 Avfall från kemisk behandling.
02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 07 99 Annat avfall än det som anges i 02 07 01-02 07 05.
03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp
03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:
03 01 01 Bark- och korkavfall.
03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04.
03 01 99 Annat avfall än det som anges i 03 01 01-03 01 05.
03 02 Avfall från träskyddsbehandling:
03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel.
03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar.
03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar.
03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel.
03 02 05* Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01- 03 0204 men som innehåller farliga ämnen.
03 02 99 Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01- 03 02 05.
03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp:
03 03 01 Bark- och träavfall.
03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska).
03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper.
03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber.
03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning.
03 03 09 Kalkslamsavfall.
03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning.
03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10.
03 03 99 Annat avfall än det som anges i 03 03 01-03 03 11.
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
04 01 Avfall från läder- och pälsindustri:
04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk.
04 01 02 Avfall från kalkbehandling.
04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas.
04 01 04 Kromhaltiga garvmedel.
04 01 05 Kromfria garvmedel.
04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom.
04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom.
04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom.
04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning.
04 01 99 Annat avfall än det som anges i 04 01 01-04 01 09.
04 02 Avfall från textilindustri:
04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer).
04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax).
04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14.
04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16.
04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19.
04 02 21 Avfall från oförädlade textilfibrer.
04 02 22 Förädlade textilfibrer.
04 02 99 Annat avfall än det som anges i 04 02 09-04 02 22.
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys
05 01 Avfall från raffinering av petroleum:
05 01 02* Slam från avsaltning.
05 01 03* Bottenslam från tankar.
05 01 04* Surt alkylslam.
05 01 05* Oljespill.
05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning.
05 01 07* Sur tjära.
05 01 08* Andra former av tjära.
05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09.
05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser.
05 01 12* Oljehaltiga syror.
05 01 13 Slam från matarvatten.
05 01 14 Avfall från kyltorn.
05 01 15* Förbrukad filterlera.
05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum.
05 01 17 Bitumen.
05 01 99 Annat avfall än det som anges i 05 01 02-05 01 17.
05 06 Avfall från kolpyrolys:
05 06 01* Sur tjära.
05 06 03* Andra former av tjära.
05 06 04 Avfall från kyltorn.
05 06 99 Annat avfall än det som anges i 05 06 01-05 06 04.
05 07 Avfall från rening och transport av naturgas:
05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall.
05 07 02 Svavelhaltigt avfall.
05 07 99 Annat avfall än det som anges i 05 07 01 och 05 07 02.
06 Avfall från oorganisk-kemiska processer
06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror:
06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet.
06 01 02* Saltsyra.
06 01 03* Fluorvätesyra.
06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet.
06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet.
06 01 06* Andra syror.
06 01 99 Annat avfall än det som anges i 06 01 01-06 01 06.
06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser:
06 02 01* Kalciumhydroxid.
06 02 03* Ammoniumhydroxid.
06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.
06 02 05* Andra baser.
06 02 99 Annat avfall än det som anges i 06 02 01-06 02 05.
06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider:
06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13.
06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15.
06 03 99 Annat avfall än det som anges i 06 03 11-06 03 16.
06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03:
06 04 03* Arsenikhaltigt avfall.
06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall.
06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller.
06 04 99 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 04 03-06 04 05.
06 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället:
06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 05 03 Annat slam än det som anges i 06 05 02.
06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser:
06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02.
06 06 99 Annat avfall än det som anges i 06 06 02 och 06 06 03.
06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår:
06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys.
06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion.
06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam.
06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen.
06 07 99 Annat avfall än det som anges i 06 07 01-06 07 04.
06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat:
06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 08 99 Annat avfall än det som anges i 06 08 02.
06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår:
06 09 02 Fosforslagg.
06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03.
06 09 99 Annat avfall än det som anges i 06 09 02-06 09 04.
06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel:
06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
06 10 99 Annat avfall än det som anges i 06 10 02.
06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel:
06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid.
06 11 99 Annat avfall än det som anges i 06 11 01.
06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer:
06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider.
06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02).
06 13 03 Kimrök.
06 13 04* Avfall från asbestbearbetning.
06 13 05* Sot.
06 13 99 Annat avfall än det som anges i 06 13 01-06 13 05.
07 Avfall från organisk-kemiska processer
07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier:
07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11.
07 01 99 Annat avfall än det som anges i 07 01 01-07 01 12.
07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer:
07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11.
07 02 13 Plastavfall.
07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14.
07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16.
07 02 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01-07 02 17.
07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11):
07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11.
07 03 99 Annat avfall än det som anges i 07 03 01-07 03 12.
07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider:
07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11.
07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 04 99 Annat avfall än det som anges i 07 04 01-07 04 13.
07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter:
07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11.
07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13.
07 05 99 Annat avfall än det som anges i 07 05 01-07 05 14.
07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:
07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11.
07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01-07 06 12.
07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats:
07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11.
07 07 99 Annat avfall än det som anges i 07 07 01-07 07 12.
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack:
08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.
08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13.
08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15.
08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17.
08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19.
08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel.
08 01 99 Annat avfall än det som anges i 08 01 11-08 01 21.
08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material):
08 02 01 Pulverlackavfall.
08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material.
08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material.
08 02 99 Annat avfall än det som anges i 08 02 01-08 02 03.
08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg:
08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg.
08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg.
08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12.
08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14.
08 03 16* Etsbad.
08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17.
08 03 19* Dispergerad olja.
08 03 99 Annat avfall än det som anges i 08 03 07-08 03 19.
08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel):
08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.
08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11.
08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13.
08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15.
08 04 17* Hartsolja.
08 04 99 Annat avfall än det som anges i 08 04 09-08 04 17.
08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08.
08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.
09 Avfall från fotografisk industri
09 01 Avfall från fotografisk industri:
09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator.
09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar.
09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare.
09 01 04* Fixerbad.
09 01 05* Blekbad och blekfixerbad.
09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället.
09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar.
09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar.
09 01 10 Engångskameror utan batterier.
09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11.
09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06.
09 01 99 Annat avfall än det som anges i 09 01 01-09 01 13.
10 Avfall från termiska processer
10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19):
10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04).
10 01 02 Flygaska från kolförbränning.
10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä.
10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning.
10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling.
10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling.
10 01 09* Svavelsyra.
10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle.
10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14.
10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16.
10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18.
10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20.
10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22.
10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar.
10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk.
10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling.
10 01 99 Annat avfall än det som anges i 10 01 01-10 01 26.
10 02 Avfall från järn- och stålindustri:
10 02 01 Avfall från slaggbehandling.
10 02 02 Obehandlad slagg.
10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07.
10 02 10 Glödskal.
10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11.
10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13.
10 02 15 Annat slam och andra filterkakor.
10 02 99 Annat avfall än det som anges i 10 02 01-10 02 15.
10 03 Avfall från aluminiumsmältverk:
10 03 02 Anodrester.
10 03 04* Slagg från primär smältning.
10 03 05 Aluminiumoxidavfall.
10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning.
10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning.
10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15.
10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17.
10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19.
10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21.
10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23.
10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25.
10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27.
10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29.
10 03 99 Annat avfall än det som anges i 10 03 02-10 03 30.
10 04 Avfall från blysmältverk:
10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning.
10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.
10 04 03* Kalciumarsenat.
10 04 04* Stoft från rökgasrening.
10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft.
10 04 06* Fast avfall från rökgasrening.
10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09.
10 04 99 Annat avfall än det som anges i 10 04 01-10 04 10.
10 05 Avfall från zinksmältverk:
10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 05 03* Stoft från rökgasrening.
10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling.
10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08.
10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10.
10 05 99 Annat avfall än det som anges i 10 05 01-10 05 11.
10 06 Avfall från kopparsmältverk:
10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.
10 06 03* Stoft från rökgasrening.
10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling.
10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09.
10 06 99 Annat avfall än det som anges i 10 06 01-10 06 10.
10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk:
10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.
10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling.
10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07.
10 07 99 Annat avfall än det som anges i 10 07 01-10 07 08.
10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk:
10 08 04 Partikelformigt material och stoft.
10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning.
10 08 09 Annan slagg.
10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10.
10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12.
10 08 14 Anodrester.
10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15.
10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17.
10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19.
10 08 99 Annat avfall än det som anges i 10 08 04-10 08 20.
10 09 Avfall från järngjuterier:
10 09 03 Ugnsslagg.
10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05.
10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07.
10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09.
10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11.
10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13.
10 09 15* Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15.
10 09 99 Annat avfall än det som anges i 10 09 03-10 09 16.
10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier:
10 10 03 Ugnsslagg.
10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05.
10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07.
10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09.
10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11.
10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13.
10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i 10 10 15.
10 10 99 Annat avfall än det som anges i 10 10 03-10 10 16.
10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter:
10 11 03 Glasfiberavfall.
10 11 05 Partikelformigt material och stoft.
10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09.
10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör) och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11.
10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13.
10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15.
10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än som anges i 10 11 17.
10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19.
10 11 99 Annat avfall än det som anges i 10 11 03-10 11 20.
10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial:
10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.
10 12 03 Partikelformigt material och stoft.
10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 12 06 Kasserade formar.
10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling).
10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09.
10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11.
10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
10 12 99 Annat avfall än det som anges i 10 12 01-10 12 13.
10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa:
10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.
10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk.
10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13).
10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09.
10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10.
10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12.
10 13 14 Betongavfall och betongslam.
10 13 99 Annat avfall än det som anges i 10 13 01-10 13 14.
10 14 Avfall från krematorier:
10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening.
11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller
11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering):
11 01 05* Betningssyror.
11 01 06* Syror som inte anges på annan plats.
11 01 07* Betningsbaser.
11 01 08* Slam från fosfatering.
11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09.
11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11.
11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13.
11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen.
11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
11 01 99 Annat avfall än det som anges i 11 01 05-11 01 98.
11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår:
11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit).
11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer.
11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05.
11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
11 02 99 Annat avfall än det som anges i 11 02 02-11 02 07.
11 03 Slam och fast avfall från härdning:
11 03 01* Cyanidhaltigt avfall.
11 03 02* Annat avfall än det som anges i 11 03 01.
11 05 Avfall från varmförzinkning:
11 05 01 Hård zink.
11 05 02 Zinkaska.
11 05 03* Fast avfall från rökgasrening.
11 05 04* Förbrukat flussmedel.
11 05 99 Annat avfall än det som anges i 11 05 01-11 05 04.
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster:
12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall.
12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall.
12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn.
12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn.
12 01 05 Fil- och svarvspån av plast.
12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar).
12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar).
12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och bearbetningslösningar.
12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och bearbetningslösningar.
12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor.
12 01 12* Använda vaxer och fetter.
12 01 13 Svetsavfall.
12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14.
12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16.
12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering).
12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja.
12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20.
12 01 99 Annat avfall än det som anges i 12 01 01-12 01 21.
12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11):
12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska.
12 03 02* Avfall från ångavfettning.
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)
13 01 Hydrauloljeavfall:
13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt.
13 01 04* Klorerade emulsioner.
13 01 05* Icke-klorerade emulsioner.
13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor.
13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor.
13 01 11* Syntetiska hydrauloljor.
13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor.
13 01 13* Andra hydrauloljor.
13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall:
13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor:
13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller en PCB-produkt.
13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01.
13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 04 Maskinrumsolja:
13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar.
13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja.
13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart.
13 05 Material från oljeavskiljare:
13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.
13 05 02* Slam från oljeavskiljare.
13 05 03* Slam från slamavskiljare.
13 05 06* Olja från oljeavskiljare.
13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.
13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare.
13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel:
13 07 01* Eldningsolja och diesel.
13 07 02* Bensin.
13 07 03* Andra bränslen (även blandningar).
13 08 Annat oljeavfall:
13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner.
13 08 02* Andra emulsioner.
13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01-13 08 02.
14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)
14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler:
14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.
14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.
14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.
14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel.
14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel.
15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats
15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som anges i 20 01 men som har samlats in separat):
15 01 01 Pappers- och pappförpackningar.
15 01 02 Plastförpackningar.
15 01 03 Träförpackningar.
15 01 04 Metallförpackningar.
15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial.
15 01 06 Blandade förpackningar.
15 01 07 Glasförpackningar.
15 01 09 Textilförpackningar.
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder:
15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02.
16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen
16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08):
16 01 03 Uttjänta däck.
16 01 04* Uttjänta fordon.
16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter.
16 01 07* Oljefilter.
16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver.
16 01 09* Komponenter som innehåller en PCB-produkt.
16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).
16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11.
16 01 13* Bromsvätskor.
16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14.
16 01 16 Gasoltankar.
16 01 17 Järnmetall.
16 01 18 Icke-järnmetaller.
16 01 19 Plast.
16 01 20 Glas.
16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 och 16 01 14.
16 01 22 Andra komponenter.
16 01 99 Annat avfall än det som anges i 16 01 03-16 01 22.
16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:
16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av en PCB- produkt och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC eller HFC och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i 16 02 09-16 02 12 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09-16 02 13.
16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning.
16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter:
16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03.
16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05.
16 03 07* Metalliskt kvicksilver.
16 04 Kasserade sprängämnen:
16 04 01* Kasserad ammunition.
16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.
16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.
16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier:
16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04.
16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08.
16 06 Batterier och ackumulatorer:
16 06 01* Blybatterier.
16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier.
16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier.
16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03).
16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer.
16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer.
16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och
tunnor (utom 05 och 13):
16 07 08* Oljehaltigt avfall.
16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen.
16 07 99 Annat avfall än det som anges i 16 07 08 och 16 07 09.
16 08 Förbrukade katalysatorer:
16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07).
16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats.
16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07).
16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra.
16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer.
16 08 07* Förbrukade katalysatorer som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 09 Oxidationsmedel:
16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat.
16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat.
16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid.
16 09 04* Andra oxidationsmedel.
16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället:
16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01.
16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03.
16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material:
16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01.
16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03.
16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke- metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05.
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
17 01 Betong, tegel, klinker och keramik:
17 01 01 Betong.
17 01 02 Tegel.
17 01 03 Klinker och keramik.
17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06.
17 02 Trä, glas och plast:
17 02 01 Trä.
17 02 02 Glas.
17 02 03 Plast.
17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter:
17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.
17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter.
17 04 Metaller (även legeringar av dessa).
17 04 01 Koppar, brons, mässing.
17 04 02 Aluminium.
17 04 03 Bly.
17 04 04 Zink.
17 04 05 Järn och stål.
17 04 06 Tenn.
17 04 07 Blandade metaller.
17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10.
17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor:
17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03.
17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05.
17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07.
17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest:
17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.
17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.
17 08 Gipsbaserade byggmaterial:
17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.
17 09 Annat bygg- och rivningsavfall:
17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB- produkt (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt) och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01-17 09 03.
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor:
18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03).
18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03).
18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor).
18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06.
18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08.
18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård.
18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar:
18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02).
18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara.
18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05.
18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07.
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål
19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall:
19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan.
19 01 05* Filterkaka från rökgasrening.
19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall.
19 01 07* Fast avfall från rökgasrening.
19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening.
19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11.
19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13.
19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15.
19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17.
19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar.
19 01 99 Annat avfall än det som anges i 19 01 02-19 01 19.
19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering):
19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall.
19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall.
19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05.
19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning.
19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09.
19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03-19 02 11.
19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall:
19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats, utom 19 03 08.
19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04.
19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06.
19 03 08* Delvis stabiliserat kvicksilver.
19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning:
19 04 01 Förglasat avfall.
19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening.
19 04 03* Icke-förglasad fast fas.
19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall.
19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall:
19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall.
19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall.
19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav.
19 05 99 Annat avfall än det som anges i 19 05 01-19 05 03.
19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall:
19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall.
19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall.
19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall.
19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall.
19 06 99 Annat avfall än det som anges i 19 06 03-19 06 06.
19 07 Lakvatten från avfallsupplag:
19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02.
19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen:
19 08 01 Rens.
19 08 02 Avfall från sandfång.
19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.
19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.
19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter.
19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11.
19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13.
19 08 99 Annat avfall än det som anges i 19 08 01-19 08 14.
19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål:
19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning.
19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten.
19 09 03 Slam från avkalkning.
19 09 04 Förbrukat aktivt kol.
19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.
19 09 99 Annat avfall än det som anges i 19 09 01-19 09 06.
19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall:
19 10 01 Järn- och stålavfall.
19 10 02 Avfall av andra metaller än järn.
19 10 03* Lättfraktioner och stoft ("fluff") som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 10 04 Andra lättfraktioner och annat stoft än sådant som anges i 19 10 03.
19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05.
19 11 Avfall från oljeregenerering:
19 11 01* Förbrukad filterlera.
19 11 02* Sur tjära.
19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall.
19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser.
19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05.
19 11 07* Avfall från rökgasrening.
19 11 99 Annat avfall än det som anges i 19 11 01-19 11 07.
19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring):
19 12 01 Papper och papp.
19 12 02 Järnmetall.
19 12 03 Icke-järnmetaller.
19 12 04 Plast och gummi.
19 12 05 Glas.
19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06.
19 12 08 Textilier.
19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten).
19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning - RDF).
19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall än det som anges i 19 12 11.
19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten:
19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01.
19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03.
19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05.
19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07.
20 Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall) även separat insamlade fraktioner
20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):
20 01 01 Papper och papp.
20 01 02 Glas.
20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall.
20 01 10 Kläder.
20 01 11 Textilier.
20 01 13* Lösningsmedel.
20 01 14* Syror.
20 01 15* Basiskt avfall.
20 01 17* Fotokemikalier.
20 01 19* Bekämpningsmedel.
20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner.
20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett.
20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27.
20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.
20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31.
20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33.
20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.
20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37.
20 01 39 Plaster.
20 01 40 Metaller.
20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar.
20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01-20 01 41.
20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser):
20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall.
20 02 02 Jord och sten.
20 02 03 Annat avfall som inte är biologiskt nedbrytbart.
20 03 Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 01 och 20 02:
20 03 01 Blandat kommunalt avfall.
20 03 02 Avfall från torghandel.
20 03 03 Avfall från gaturenhållning.
20 03 04 Slam från septiska tankar.
20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp.
20 03 07 Skrymmande avfall.
20 03 99 Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 03 01- 20 03 07.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Avfallsförordning (2020:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
 2. Genom förordningen upphävs avfallsförordningen (2011:927).
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2023. Förordning (2020:817).
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall som uppkommer efter utgången av december 2022. Förordning (2020:817).
 5. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § tillämpas första gången i fråga om returpapper som uppkommer efter utgången av december 2021.
 6. Bestämmelserna i 6 kap.9-16 §§ tillämpas första gången i fråga om uppgifter om farligt avfall som antecknats efter den 31 oktober 2020.
 7. Bestämmelserna i 7 kap.1-4 §§ tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.
Ikraftträder
2020-08-01

Förordning (2020:817) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
ändr. p 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31

Förordning (2020:937) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 19 §, 7 kap. 1 §; nya 6 kap. 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 kap. 21, 22, 24 §§
Ikraftträder
2020-12-01

Förordning (2020:1172) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:1302) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021 i fråga om 5 kap.5 och 7 a §§ och i övrigt den 1 januari 2022.
Omfattning
nuvarande 3 kap. 2, 4 §§ betecknas 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 1 kap. 1, 10 §§, 3 kap. 3 §, den nya 4 a §, 5 kap. 5, 12 §§, 7 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nya 3 kap. 2 §, 4 kap. 7 a, 7 b, 7 c §§ 5 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 7 a §
Ikraftträder
2021-02-01

Förordning (2021:1008) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 3 §; nya 1 kap. 14 a §, 3 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:361) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
upph. 10 kap. 4, 5 §§; nuvarande 10 kap. 1, 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4 §§; ändr. rubr. 10 kap.; nya 11 kap., 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-06-07

Förordning (2022:1307) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2022 i fråga om 1 kap. 19 § och i övrigt den 1 januari 2023.
 2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § tillämpas första gången i fråga om avfall som produceras efter utgången av 2023.
 3. Bestämmelserna i 3 kap.4 d och 4 e §§ tillämpas första gången på förpackningsavfall som produceras på serveringsställen eller vid en offentlig tillställning efter utgången av 2023.
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 4 f § tillämpas första gången på förpackningsavfall som produceras på sådana populära platser som avses i 6 kap. 8 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar efter utgången av 2025.
 5. Den som har förpackningsavfall i ett hushåll ska till utgången av 2023, i stället för att lämna det till ett insamlingssystem enligt 3 kap. 4 b § 2, lämna avfallet till ett insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
 6. Den som har förpackningsavfall som har producerats i samband med en verksamhet ska till utgången av 2023, i stället för att lämna det enligt 3 kap. 4 c §, lämna avfallet till ett insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
Omfattning
upph. 3 kap. 4, 4 a §§; ändr. 1 kap. 1, 8, 9, 13, 19 §§, 3 kap. 5, 13, 16, 18 §§, 5 kap. 12, 18 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8 §§, 8 kap. 7, 9 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §; nya 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 11 a, 14 a, 15 a §§, 4 kap. 14 a §, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §, 4 kap. 14 a §
Ikraftträder
2022-08-08

Förordning (2022:1308) om ändring i förordningen (2021:1008) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
ändr. 5 kap. 12 §, 7 kap. 1, 2 §§ i 2021:1008

Förordning (2022:1871) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Förordningen ska tillämpas på ansökningar om dispens enligt 3 kap.13 b och 15 b §§ som lämnas in efter den 22 december 2022.
Omfattning
upph. 3 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 13, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 13 a, 13 b, 14, 15 b, 19 a §§
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2023:139) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023 i fråga om 5 a § och i övrigt den 1 januari 2024.
Omfattning
nya 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2023-05-01

Förordning (2023:908) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2024 i fråga om 3 kap. 16 § och i övrigt den 1 januari 2025.
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 3 a, 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2024-02-01

Förordning (2023:936) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Omfattning
ändr. 8 kap. 2, 3 §§; ny 7 kap. 7 a §, rubr. närmast före 7 kap. 7a §
Ikraftträder
2024-02-01