HSLF-FS 2021:106

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-12-7663

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86)

om socialnämndernas skyldighet att lämna

statistiska uppgifter om insatser till äldre och

personer med funktionshinder;

beslutade den 21 december 2021.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1981:1370)

om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter att

2 § samt bilagorna 1 och 2 till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS

2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgif-

ter om insatser till äldre och personer med funktionshinder ska ha föl-

jande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Regioner.

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer som har

beviljats bistånd enligt 4 kap.1 och 2 a §§socialtjänstlagen (2001:453)

vad avser insatser till äldre och personer med funktionshinder.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Bengt Ståhl

HSLF-FS

2021:106

Utkom från trycket

den 4 januari 2022

1

2

HSLF-FS

2021:106

Bilaga 1

Rapportering av uppgifter om pågående insatser till äldre och personer

med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453)

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: SOL1_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt

Statistiska

centralbyråns

förteckning över

läns- och kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

2

Ska lämnas av kommuner med

stadsdelsnämnd eller motsvarande.

3

År och månad

6

ÅÅÅÅMM

Det år och den månad som upp-

gifterna gäller för.

4

Personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN

Om personnummer inte finns, ska

samordningsnummer anges.

5

Boendeform

1

1 = ordinärt boende

2 = särskilt boende

3 = annat boende

Typ av beslut

6

Beslut utan föregående

individuell behovspröv-

ning (4 kap. 2 a § SoL)

1

1 = ja

0 = nej

Hemtjänst

Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska

uppgifterna 8–14

anges som ”ej tillämpligt”.

7

Insatser enligt beslut

om hemtjänst

1

1 = ja

0 = nej

8

Antal timmar/månad

beviljad hemtjänst

1–3

0–744 = antal timmar

777 = omsorg dygnet runt

888 = ej tillämpligt

999 = uppgift saknas

Om hemtjänstinsatsen utförs av fler

än en personal, ska uppgiften om

antal timmar ändå anges som om

insatsen utförs av endast en personal.

3

HSLF-FS

2021:106

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst

9

Service

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

10

Personlig omvårdnad

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

11

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

12

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

13

Service i form av mat-

distribution

1

1 = enbart matdistribution

2 = matdistribution som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

14

Personlig omvårdnad i

form av trygghetslarm

1

1 = enbart trygghetslarm

2 = trygghetslarm som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

Insatser enligt separat biståndsbeslut (4 kap. 1 §

SoL eller 4 kap. 2 a § SoL )

15

Matdistribution

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

16

Trygghetslarm

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

17

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

18

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

19

Dagverksamhet

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

20

Boendestöd

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

21

Kontaktfamilj

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

4

HSLF-FS

2021:106

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

22

Kontaktperson

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

23

Korttidsplats

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

Deluppgifter inom ramen för beslut om korttidsplats

Om det inte finns något beslut om korttidsplats, ska uppgifterna 23 a och 23 b anges som ”ej tillämpligt”.

23 a

Insatsen utfördes den

sista dagen i månaden

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

23 b

Antal dygn under måna-

den som insatsen ut-

fördes

1–2

0–31 = antal dygn

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

24

Andra vård- eller om-

sorgsinsatser än upp-

gifterna 1–23

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

5

HSLF-FS

2021:106

Bilaga 2

Rapportering av uppgifter om påbörjade eller avslutade insatser till

äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen

( 2001:453 )

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn : SOL2_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska

centralbyråns förteckning över

läns- och kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

2

Ska lämnas av kommuner med

stadsdelsnämnd eller motsvarande.

3

År och månad

6

ÅÅÅÅMM

Det år och den månad som upp-

gifterna gäller för.

4

Personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN

Om personnummer inte finns, ska

samordningsnummer anges.

Typ av beslut

5

Beslut utan föregående

individuell behovspröv-

ning (4 kap. 2 a § SoL)

1

1 = ja

0 = nej

Påbörjad verkställighet

6

Verkställighet har på-

börjats under månaden

1

1 = ja

0 = nej

7

Datum för bistånds-

beslut

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

8

Datum när verkställig-

heten påbörjades

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

9

Boendeform när verk-

ställigheten påbörjades

1

1 = ordinärt boende

2 = särskilt boende

3 = annat boende

8 = ej tillämpligt

6

HSLF-FS

2021:106

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Avslutad verkställighet

10

Verkställighet har av-

slutats under månaden

1

1 = ja

0 = nej

11

Datum för biståndsbeslut

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

12

Datum när verkställig-

heten påbörjades

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

13

Datum när verkställig-

heten avslutades

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

14

Boendeform när verk-

ställigheten avslutades

1

1 = ordinärt boende

2 = särskilt boende

3 = annat boende

8 = ej tillämpligt

Insatser

15

Särskilt boende

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

16

Hemtjänst

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

17

Matdistribution

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

18

Trygghetslarm

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

19

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

20

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

21

Dagverksamhet

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

22

Boendestöd

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

23

Kontaktfamilj

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

24

Kontaktperson

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

25

Korttidsplats

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

26

Andra vård- och om-

sorgsinsatser än upp-

gifterna 1–25

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

7

HSLF-FS

2021:106

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Hemtjänst

Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska uppgifterna 27–33 anges som ”ej tillämpligt”.

27

Antal timmar/månad

beviljad hemtjänst

1–3

0–744 = antal timmar

777 = omsorg dygnet runt

888 = ej tillämpligt

999 = uppgift saknas

Om hemtjänstinsatsen utförs av fler

än en personal, ska uppgiften om

antal timmar ändå anges som om

insatsen utförs av endast en personal.

Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst

28

Service

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

29

Personlig omvårdnad

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

30

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

31

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

32

Service i form av mat-

distribution

1

1 = enbart matdistribution

2 = matdistribution som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

33

Personlig omvårdnad i

form av trygghetslarm

1

1 = enbart trygghetslarm

2 = trygghetslarm som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

8

HSLF-FS

2021:106

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Elanders Sverige AB, Vällingby, 2022