HSLF-FS 2021:53

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-6-7502

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81)

om behörighet för sjuksköterskor att ordinera

läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19;

HSLF-FS

2021 :X

Utkom från trycket

den xx xx 2021

beslutade den 3 augusti

2021.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 §

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsä-

kerhetsförordningen (2010:1369) att 3 § Socialstyrelsens föreskrifter

(HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera lä-

kemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 ska ha följande ly-

delse.

3 § En sjuksköterska är behörig att till vuxna och barn ordinera läke-

medel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19

om han eller hon har genomgått specialistutbildning till distriktsskö-

terska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och

ungdomar.

Vidare är en sjuksköterska behörig att till vuxna och barn ordinera

läkemedel enligt första stycket om han eller hon har en utbildning som

är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller speci-

alistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Även en sjuksköterska med någon annan utbildning inom kun-

skapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig att ordinera läkeme-

del enligt första stycket till vuxna. Förutsättningen är dock att utbild-

ningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till

distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård

för barn och ungdomar.

__________

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

2

HSLF-FS

2021:x

PÄR ÖDMAN

Agneta Calleberg