HSLF-FS 2021:62

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-8-7522

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

HSLF-FS

2021:62

Utkom från trycket

den xx xx 2021

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81)

om behörighet för sjuksköterskor att ordinera

läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19;

beslutade den 17 augusti 2021.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 §

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsä-

kerhetsförordningen (2010:1369) att 3 § Socialstyrelsens föreskrifter

(HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera lä-

kemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 ska ha följande ly-

delse.

3 §1 En sjuksköterska är behörig att till vuxna och barn ordinera lä-

kemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammet i

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot co-

vid-19 om han eller hon har genomgått specialistutbildning till di-

striktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för

barn och ungdomar.

Vidare är en sjuksköterska behörig att till vuxna och barn ordinera

läkemedel enligt första stycket om han eller hon har en utbildning som

är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller speci-

alistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Även en sjuksköterska med någon annan utbildning inom kun-

skapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig att ordinera läkeme-

del enligt första stycket till vuxna, barn som är 16 år eller äldre samt

barn som ännu inte har fyllt 16 år men som kommer att göra det under

det år då de är aktuella för vaccination. Förutsättningen är dock att

utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till

distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård

för barn och ungdomar.

__________

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2021:53.

2

HSLF-FS

2021:62

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Camilla Damell