KBMFS 2002:2

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Krisberedskapsmyndigheten

Utgivare: Kristina Himmelstrand Sundström

ISSN 1651-5587

KBMFS

2002:2

Utkom från trycket

den 20 december 2002

1

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter

om förmåner till instruktörer inom frivillig

försvarsutbildning;

beslutade den 3 december 2002.

Krisberedskapsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 §

andra stycket samt 7 och 8 §§ förordningen (1994:522) om för-

måner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning.

Inledande bestämmelse

1 § För att någon vid tillämpningen av dessa föreskrifter skall anses

vara instruktör skall denne vara godkänd av vederbörande kurs-

anordnare i samverkan med berörd frivillig försvarsorganisation.

Vid tillämpning av dessa föreskrifter skall även en funktionär

som krävs för att genomföra frivillig försvarsutbildning anses full-

göra instruktörsuppgifter.

Arvoden

2 § Arvoden enligt 2 och 5 §§ förordningen (1994:522) om för-

måner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning bestäms

till följande belopp.

Veckokursarvode

900 kronor/dygn

Timarvode

130 kronor/timme

Annan ersättning

3 § Om en instruktör, utan att förlora arbetsförtjänst, måste

utnyttja semester eller intjänad ledighet för att kunna tjänstgöra

som instruktör betalas ändå ersättning till instruktören med de

belopp som avses i 4 § första stycket förordningen (1994:522)

om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning.

Övrigt

4 § Den berörda frivilliga försvarsorganisationen fastställer själv

de avgifter som en instruktör betalar för sin egen inkvartering

och sina egna måltider vid frivillig försvarsutbildning.

_________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.

KBMFS 2002:2

2

Edita Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2002

Genom författningen upphävs Överstyrelsen för civil beredskaps

föreskrifter (ÖCBFS 2002:2) om förmåner till instruktörer inom

frivillig försvarsutbildning.

På Krisberedskapsmyndighetens vägnar

ANN-LOUISE EKSBORG

Eva Sylvén