KBMFS 2003:3

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till frivilliga

Krisberedskapsmyndigheten

Författningssamling

Utgivare: Per Sundberg

ISSN 1651-5587

KBMFS

2003:3

Utkom från trycket

den 27 maj 2003

1

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter

om förmåner till frivilliga;

beslutade den 13 februari 2003.

Krisberedskapsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 16

och 17 §§ förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga.

Befattningspenning

1 § Befattningspenning enligt 4 § första stycket förordningen

(1994:523) om förmåner till frivilliga betalas enligt nedanstående

tabell.

Tjänstgöringsdagar/år

Belopp, kronor/år

1

25

2–5

75

6–10

125

11–20

250

21–30

400

31–50

700

51 eller fler

1 000

Årligt arvode till funktionärer

2 § Det årliga arvode till övriga funktionärer, som får betalas

enligt 4 § andra stycket förordningen (1994:523) om förmåner

till frivilliga, utgör högst tolv procent av det prisbasbelopp enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde för det år som

uppdraget utfördes.

Utbildningspremie

3 § Utbildningspremie för utbildning enligt 7 § förordningen

(1994:523) om förmåner till frivilliga skall betalas enligt nedan-

stående tabell.

OBS! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna KBMFS 2003:3. Rättelsen

avser rubriken ”Belopp, kronor/år” för instruktörsutbildning i 3 § på sidan 2.

KBMFS 2003:3

2

Edita Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2003

Avtalsenlig repetitionsutbildning,

Belopp, kronor/år

timmar/år

–19

100

20–33

200

34 eller fler

400

För personal där tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag

åtta timmar.

Instruktörsutbildning, dagar/år

Belopp, kronor/år

1–5

100

6–10

1 000

11–20

1 500

21 eller fler

2 500

_________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2003, då Överstyrelsen

för civil beredskaps föreskrifter (ÖCBFS 2002:1) om förmåner till

frivilliga skall upphöra att gälla.

På Krisberedskapsmyndighetens vägnar

ANN-LOUISE EKSBORG

Kenneth Axelsson