Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:523 i lydelse enligt SFS 2018:202
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning avses med frivillig den som är medlem i en sådan frivillig försvarsorganisation som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

[S2]Enligt överenskommelse mellan en frivillig försvarsorganisation och en berörd myndighet kan även någon annan än den som är medlem i en sådan organisation anses som frivillig under viss tjänstgöring.

Förmåner i fredstid

Dagpenning, dagersättning m. m.

2 §  När en frivillig tjänstgör under tid då det inte råder höjd beredskap, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser

 1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning eller vidareutbildning till instruktör,
 2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret eller i lokal totalförsvarsövning.

[S2]Vid annan tjänstgöring än som avses i första stycket får den frivillige dagersättning om det inte är fråga om sådan verksamhet som ersätts enligt 2 a §. Vid utbildning enligt första stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag för vilken den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. Förordning (2011:1569).

2 a §  När personal med avtal för tjänstgöring i Försvarsmakten enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tjänstgör i Försvarsmakten under tid då höjd beredskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan

 1. om tjänstgöringen avser räddningstjänst eller
 2. när han eller hon medverkar när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.

[S2]Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. Förordning (2011:1569).

3 §  En frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning enligt bestämmande av den myndighet som anges i 16 §.

4 §  En frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter har rätt till befattningspenning under verksamhet som funktionär enligt bestämmande av den myndighet som anges i 16 §.

[S2]Myndigheten skall bestämma det högsta belopp som får betalas som årligt arvode till övriga funktionärer inom de frivilliga försvarsorganisationerna.

5 §  Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

[S2]För in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag betalas dagpenning endast om den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. Förordning (2011:1569).

6 §  Om en tjänstgöringsdag omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och dagersättning endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under tjänstgöringsperioden uppgår till minst 6 timmar.

7 §  En frivillig får en utbildningspremie när han eller hon

 1. fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning,
 2. godkänts vid en befälskurs för avtalsbunden personal,
 3. godkänts vid en befordringskurs inom frivillig befäls- utbildning eller
 4. godkänts vid en utbildning till instruktör.

[S2]Premiens belopp fastställs av den myndighet som anges i 16 §. Förordning (1997:87).

Reseförmåner

8 §  En frivillig får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.

[S2]Vid tjänstledighetsresor får en frivillig fri hemresa enligt bestämmelser som meddelats av den myndighet som anges i 16 §.

9 §  Om någon färdbiljett inte tillhandahålls har den frivillige rätt till resekostnadsersättning. Den utgör högst det belopp som motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass.

[S2]Om en fri resa görs med egen bil betalas ersättning enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Förordning (2018:202).

10 §  En frivillig får under tjänstgöring fri inkvartering och fri förplägnad. Samma förmåner får en frivillig under den tid då han eller hon efter kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte kan tillhandahållas, har den frivillige rätt till ersättning som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (1995:694).

Övriga förmåner

11 §  En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (2011:1569).

12 §  En frivillig har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den frivilliges tjänstgöring ska pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har den frivillige rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

[S2]En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig har enligt förordningen om förmåner för totalförsvarspliktiga.

[S3]Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m. Förordning (2010:1686).

13 §  Deltagare i en frivillig försvarsorganisations ungdomsutbildning får fria resor och andra naturaförmåner eller ersättning för sådana förmåner, med undantag av kontant ersättning för måltid, i samma omfattning som andra frivilliga.

Förmåner under höjd beredskap

14 §  En frivillig får vid tjänstgöring under höjd beredskap befattningspenning enligt 3 §, dagpenning enligt 5 § och andra förmåner enligt 8--12 §§.

[S2]Dessutom betalas fälttraktamente som fastställs av regeringen i särskild ordning.

[S3]Förmåner enligt första och andra styckena betalas även till de frivilliga försvarsorganisationernas egen avtalspersonal. Förordning (1995:694).

15 §  Föreskrifterna i 11 kap.1-3 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska tillämpas under höjd beredskap i fråga om dagpenning. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap. 2 § ska dock lämnas av Försvarsmakten i fråga om det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Vid tillämpningen av 13 kap. 1 § 1 ska Försäkringskassan även höra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1011).

Övriga bestämmelser

16 §  Beslut som avses i 3, 4, 7 och 8 §§ ska meddelas, i fråga om verksamheten inom det militära försvaret, av Försvarsmakten och i övrigt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Innan Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar ett sådant beslut ska de samråda med varandra. Förordning (2008:1011).

 • KBMFS 2003:3: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till frivilliga

17 §  De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning får meddelas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Förordning (2008:1011).

 • FFS 2006:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 1996:16: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 21 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de frivilliga försvarsorganisationerna som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt efter samråd med hemvärnets centrala förtroenderåd, följande. Inledande bestämmelser 1§ Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom Försvarsmakten och hemvärnspersonal, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en krigsbefattning och instruktörsutbildning. Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig försvarsorganisation. 2§ För beräkning och utbetalting av ekonomiska förmåner till hemvärnets personal, utom avtalspersonalen, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för östkustens marinkommando. Befattningspenning 3§ Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell. Kodsiffra 8 7 6 5 4-1
 • FFS 1998:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal
 • FFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2004:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • KBMFS 2003:3: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till frivilliga
 • FFS 2003:10: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2000:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2008:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2022:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:694) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

  Omfattning
  ändr. 5, 10, 11, 12, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:87) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1999:833) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga

Omfattning
ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:1073) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 2000.
Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2000-12-11

Förordning (2002:503) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:966) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1011) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1686) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1569) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr 2, 2 a, 5, 11 §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-05-21