KFMFS 2016:2

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning1

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2016:2

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 13 december 2016

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning 1 ;

beslutade den 5 december 2016.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 18 kap. 3 §

utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller när arbetsgivare enligt 6 § lagen

(1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt inhämtar besked från

Kronofogdemyndigheten om hur stor del av arbetstagares lönefordran

som ska vara skyddad mot kvittning.

2 § Det belopp som ska vara skyddat mot kvittning bestäms med

ledning av samma normalbelopp som gäller för att bestämma för-

behållsbeloppet vid löneutmätning.

Kronofogdemyndigheten fastställer varje år normalbeloppens storlek

i särskilda föreskrifter.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2017.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Sven Kihlgren

1 Tidigare föreskrifter i ämnet, se Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:6)

om bestämmande av hur stor del av lönefordran som ska vara skyddad mot

arbetsgivares kvittning.