KFMFS 2017:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om verkställigheten vid avräkning1

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2017:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 3 februari 2017

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om verkställigheten vid avräkning 1 ;

beslutade den 30 januari 2017.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 1 § förordningen

(2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att med-

dela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

följande.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om när en myndighet

får avstå från att göra en undersökning enligt 4 § lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och när

Kronofogde-myndigheten får avstå från att avräkna enligt 5 § 2 samma

lag.

2 § En undersökning behöver inte göras i fall som avses i 1 § första

stycket 1-2 och 6 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter om det belopp som ska betalas ut är lägre än 100

kr. Någon undersökning behöver inte heller göras i fall som avses i 1 §

första stycket 3-5 samma lag, om beloppet är lägre än 300 kronor.

3 § Kronofogdemyndigheten får avstå från att avräkna om det

allmännas fordran är lägre än 100 kronor.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2017.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CECILIA HEGETHORN MOGENSEN

Eva Carlquist

1 Tidigare föreskrifter i ämnet, se Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS

1985:20) om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid

återbetalning av skatter och avgifter.