KOVFS 2004:5

Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

KOVFS

2004:5

Utkom från trycket

den 29 juni 2004

1

Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om

finansiell rådgivning till konsumenter;

beslutade den 3 juni 2004.

Konsumentverket föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen

(2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter och beslutar följande all-

männa råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bl.a. bestämmelser om

vilka kompetenskrav som skall ställas på den som lämnar råd, hur det som

förekommit vid rådgivningstillfället skall dokumenteras, vilka undantag

som får göras från att lämna ut dokumentationen till konsumenten samt vil-

ken information som bör lämnas till konsumenter i samband med rådgiv-

ning.

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd avser sådan finansiell rådgivning

som omfattas av lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

och som lämnas av näringsidkare som enligt denna lag står under Konsument-

verkets tillsyn. Reglerna gäller oavsett vilket medium som används vid råd-

givningen. För näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn gäl-

ler Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgiv-

ning till konsumenter (FFFS 2004:4).

Näringsidkares rådgivningsverksamhet är av varierande storlek och karak-

tär och de tillhandahåller olika slag av finansiell rådgivning. Dessa föreskrif-

ter och allmänna råd är avsedda att ge utrymme för anpassningar till den en-

skilde näringsidkarens storlek och karaktär samt till rådgivningsverksamhe-

tens inriktning, omfattning och svårighetsgrad.

2 kap. Kompetenskrav

Allmänt

1 § Näringsidkaren skall se till att den personal som lämnar råd har tillräck-

liga kunskaper i förhållande till den rådgivning som lämnas. Kunskaperna

skall vara relevanta i förhållande till rådgivningens inriktning, omfattning och

svårighetsgrad.

KOVFS_2004-5.fm Page 1 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

2

KOVFS 2004:5

Allmänna råd

Kunskapsområden och kunskapsnivå bör anpassas efter näringsidkarens

verksamhet och komplexiteten av de lösningar och produkter som rekom-

menderas en enskild konsument. De allmänna råden till 2 kap. 2–4 §§ om

kunskapsområden som den som lämnar råd bör behärska, är alltså inte ut-

tömmande.

Kunskaper

2 § Näringsidkaren skall se till att den personal som lämnar råd känner till

innehållet i relevanta författningar och andra regler.

Allmänna råd

Rådgivare bör behärska bl.a. följande kunskapsområden.

Avtals-, skadestånds- och mellanmansrätt.

Konsumenträtt.

Arvs-, gåvo-, familje- och socialförsäkringsrätt.

Penningtvätt- och insiderregler.

Tillämpliga skatterättsliga regler.

Tillämplig självreglering.

3 § Näringsidkaren skall se till att den personal som lämnar råd förstår och

kan uppfylla relevanta krav på rådgivaransvar, etik och god rådgivningssed.

Vidare skall kunskaperna omfatta hur omsorgs-, avrådande- och dokumenta-

tionsplikten skall fullgöras.

Allmänna råd

Rådgivare bör behärska bl.a. följande kunskapsområden.

Rådgivarens roll och ansvar.

Information om handel till kunder.

Rättvis behandling av kunder.

Sekretessfrågor.

4 § Näringsidkaren skall se till att den personal som lämnar råd kan tillämpa

relevanta kunskaper om sparande och placeringar i finansiella instrument och

försäkringar.

Allmänna råd

Rådgivare bör behärska bl.a. följande kunskapsområden.

Aktier och aktierelaterade instrument.

Ränteinstrument.

Fondandelar.

Derivatinstrument.

Blandformer och strukturerade produkter.

Pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring.

Kunskap om kapitalmarknadens roll och funktion.

KOVFS_2004-5.fm Page 2 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

KOVFS 2004:5

3

Grundläggande placeringsstrategier.

Avkastning och risk.

Riskjusterad avkastning.

Grundläggande portföljlära.

Kunskapstest

5 § Näringsidkaren skall säkerställa att den personal som lämnar råd uppfyl-

ler kunskapskraven i 1–4 §§ genom att se till att personalen har genomgått ett

lämpligt kunskapstest och godkänts i detta. Om kunskapstestet inte tillhanda-

hålls av en från näringsidkaren fristående person skall en oberoende granskare

ha godkänt testet. Granskaren skall vara en från näringsidkaren oberoende

person med lämpliga kvalifikationer.

Uppdaterade kunskaper

6 § Näringsidkaren skall med erforderlig regelbundenhet säkerställa att den

personal som lämnar råd har tillräckliga kunskaper.

Praktisk erfarenhet

7 § Näringsidkaren skall säkerställa att den personal som lämnar råd har fått

lämplig praktisk erfarenhet. Den praktiska erfarenheten skall bl.a. omfatta

kommunikation med konsumenter.

3 kap. Dokumentation

Uppgifter om den som lämnar rådgivningen

1 § Dokumentationen av ett rådgivningsuppdrag skall innehålla uppgifter

som gör det möjligt att identifiera

– näringsidkaren,

– den personal som lämnar råd och

– förutsättningarna för rådgivningen.

Allmänna råd

I dokumentationen bör uppgifter om rådgivarens kompetens och befogen-

het samt övriga uppgifter som har betydelse för rådgivningssituationen

specificeras. Vilka typer av finansiella produkter näringsidkaren lämnar

råd om bör också dokumenteras.

Uppgifter om konsumenten

2 § Dokumentationen skall innehålla uppgift om konsumentens

– namn,

– erfarenhet av finansiella placeringar,

– ekonomiska och andra förhållanden,

– syfte med placeringen,

– riskbenägenhet och

– huvudsakliga placeringsinriktning.

KOVFS_2004-5.fm Page 3 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

4

KOVFS 2004:5

Om konsumenten redan är väl känd av näringsidkaren behöver näringsidkaren

inte dokumentera samtliga dessa uppgifter om konsumenten. I sådana fall

skall näringsidkaren dokumentera skälen för att uppgifterna inte dokumente-

ras.

Allmänna råd

Vid en pågående kundrelation mellan en näringsidkare och konsument bör

uppgifterna uppdateras regelbundet.

Konsumentens ekonomiska eller andra för rådgivningen väsentliga för-

hållanden bör dokumenteras genom att exempelvis konsumentens famil-

jeförhållanden, inkomst, förmögenhet, utgifter, skulder och försäkringssi-

tuation anges.

Vid dokumentation av konsumentens syfte med placeringen bör även

dennes placeringshorisont noteras.

Konsumentens inställning till olika grader av risk och totala riskbenä-

genhet bör dokumenteras. Även konsumentens kunskap om risken med

den rekommenderade placeringen bör dokumenteras.

Om näringsidkaren och konsumenten kommit överens om ramar för

konsumentens placeringsinriktning eller om näringsidkaren föreslagit viss

placeringsinriktning, t.ex. att endast placera i fonder med viss inriktning,

att placera i aktier och räntebärande värdepapper med viss procentuell för-

delning eller att placeringar i derivatinstrument får ske, bör dessa ramar

för placeringarna noteras.

Om konsumenten inte vill lämna ut begärda uppgifter om sig själv bör

detta noteras.

Uppgifter om rådgivningssituationen

3 § Dokumentationen skall innehålla uppgift om

– tidpunkt för rådgivningen,

– vilket eller vilka råd som lämnades och

– om konsumenten har avråtts från en viss placering.

Allmänna råd

De råd som lämnas bör specificeras även med avseende på vilken typ av

produkt rådet avser, kvantitet samt andra för rådgivningen relevanta om-

ständigheter. Grunderna för råden bör dokumenteras genom att eventuel-

la bakgrundsfaktorer som relevanta analyser och rekommendationer no-

teras.

Grunderna för ett avrådande bör noteras. Om konsumenten väljer att ge-

nomföra en placering som varit föremål för en avrådan bör detta noteras.

Dokumentationens utförande

4 § Uppgifter om rådgivningssituationen enligt 3 § skall dokumenteras i

samband med rådgivningstillfället och av den som lämnar råd. Dokumenta-

tion av uppgifter enligt 1 och 2 §§ får utföras av någon annan än den som läm-

nat rådet och vid en tidigare tidpunkt.

KOVFS_2004-5.fm Page 4 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

KOVFS 2004:5

5

5 § Dokumentation enligt 1–3 §§ får utföras på valfritt medium under förut-

sättning att dokumentationen är identifierbar och lätt sökbar.

Utlämnande av dokumentation till konsumenten

6 § Dokumentation av uppgifter enligt 1–3 §§ skall lämnas ut till konsumen-

ten i samband med eller i nära anslutning till det första rådgivningstillfället.

Utlämnandet skall ske utan onödigt dröjsmål.

7 § Om rådgivning till samma konsument lämnas även vid senare tillfällen

behöver dokumentationen av uppgifterna enligt 1 och 2 §§ endast lämnas ut

på begäran av konsumenten i samband med eller efter rådgivningen, under

förutsättning att uppgifterna inte har betydelse för rådgivningen.

8 § Om rådgivning till samma konsument lämnas även vid senare tillfällen

behöver dokumentationen av uppgifterna enligt 3 § endast lämnas ut på begä-

ran av konsumenten i samband med eller efter rådgivningen, under förutsätt-

ning att konsumentens huvudsakliga placeringsinriktning är oförändrad och

att dokumentationen sker genom ljudupptagning av telefonsamtal mellan

konsumenten och näringsidkaren.

Undantag från utlämnande skall noteras i dokumentationen.

9 § Näringsidkaren skall informera konsumenten om möjligheten att få ut

dokumentation på begäran.

Arkivering

10 § Handlingar och uppgifter som utgör dokumentation skall arkiveras på

ett säkert och varaktigt sätt och skall vara lätt sökbara även efter rådgivnings-

tillfället.

4 kap. Information till konsumenter vid rådgivning

Allmänna råd

Näringsidkaren bör vid sina kontakter med konsumenter tydligt skilja på

vad som är råd för placeringar respektive marknadsföring eller informa-

tion om produkter.

Näringsidkaren bör informera konsumenten om dennes huvudsakliga

rättigheter enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsu-

menter.

Näringsidkaren bör informera konsumenten om vilka produkter och

tjänster som omfattas av den rådgivning som ges samt andra omständig-

heter av väsentlig betydelse för rådgivningen.

Om rådgivaren bedömer att konsumenten behöver ytterligare rådgiv-

ning eller information bör konsumenten upplysas om detta. Om den som

lämnar råd vill överlåta åt någon annan att fullgöra uppdraget bör även

detta klargöras för konsumenten.

Näringsidkaren bör informera konsumenten om att rådgivningens om-

fattning och innehåll kan påverkas om konsumenten väljer att inte lämna

uppgifter om sig själv.

KOVFS_2004-5.fm Page 5 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

6

KOVFS 2004:5

–––––––––––

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2004. Bestämmel-

serna i 2 kap. 5 § tillämpas från och med den 1 juli 2005.

På Konsumentverkets vägnar

KARIN LINDELL

Eva Westberg

KOVFS_2004-5.fm Page 6 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

KOVFS 2004:5

7

KOVFS_2004-5.fm Page 7 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM

8

KOVFS 2004:5

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

118 87 Stockholm

Rosenlundsgatan 9

08-429 05 00

08-429 89 00

Webbplats: www.konsumentverket.se

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004

KOVFS_2004-5.fm Page 8 Wednesday, June 23, 2004 3:17 PM