KOVFS 2007:13

Konsumentverkets föreskrifter om provningsrapporter avseende vissa farliga tändare

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Konsumentverkets föreskrifter om provningsrapporter

avseende vissa farliga tändare;

beslutade den 29 augusti 2007

Konsumentverket föreskriver1 följande med stöd av 7 a § förordningen (2006:1085)

om förbud mot vissa farliga tändare.

1 § Följande uppgifter skall finnas med i den provningsrapport som avses i 7 a §

förordningen (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare.

- Tillverkarens namn, adress och huvudkontor. Om tändaren är importerad skall

motsvarande uppgifter anges även beträffande importören.

- En omfattande beskrivning av tändaren, inkluderande storlek, form, vikt, bränsle,

bränslekapacitet, tändmekanism, barnsäkerhetsanordning, utformning, tekniska

lösningar och andra faktorer som gör tändaren barnsäker enligt definitionerna och

kraven i förordningen. En särskilt utförlig beskrivning skall finnas avseende alla

dimensioner, den kraft som behövs för att använda tändaren och andra faktorer som

kan påverka tändarens barnsäkerhet, inklusive uppgifter om tillåten avvikelse för

varje sådan faktor.

- En utförlig beskrivning av provningarna och resultaten, datum för provningarna,

platsen där de utfördes, vilket provningsorgan som utförde dem och upplysningar

om organets kvalifikationer och behörighet att utföra sådana provningar.

- Adressen till det ställe där tändaren tillverkas eller har tillverkats.

- Det ställe där handlingar som krävs enligt förordningen förvaras.

- Referenser avseende provningsorganets ackreditering eller godkännande.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2007.

HÅKAN SANDESJÖ

Ulrika Forsman

1 Jfr kommissionens beslut 2006/502/EG av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för

medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksakliknande tändare släpps ut på

marknaden (EUT L 198, 20.7.2006, s. 41 (Celex 32006D0502)) jämte ändringsbeslut

(EUT L 99, 14.4.2007, s. 16 (Celex 32007D0231)).

KOVFS

2007:13

Utkom från trycket

den 3 september 2007