Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
SFS 2006:1085 i lydelse enligt SFS 2007:684
Ikraft
2007-03-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut nr 502/2006/EG av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att leksaksliknande eller icke barnsäkra tändare släpps ut på marknaden, ändrat genom Europeiska kommissionens beslut nr 231/2007/EG av den 12 april 2007. Förordning (2007:684).

2 §  Endast flergångständare och barnsäkra tändare av engångskaraktär får släppas ut på marknaden eller tillhandahållas konsumenter.

[S2]Leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till tändare får oavsett sin konstruktion inte släppas ut på marknaden eller tillhandahållas konsumenter. Förordning (2007:684).

Flergångständare

3 §  Med flergångständare avses en påfyllningsbar tändare som är utformad, tillverkad och släppt på marknaden på ett sådant sätt att den

 1. kan användas på ett säkert sätt i minst fem år,
 2. kan repareras och på ett säkert sätt fyllas på under hela sin livstid, och
 3. medföljs av en skriftlig garanti av tillverkaren som gäller i minst två år från försäljningsdagen.

[S2]För att en tändare skall anses vara påfyllningsbar skall delar, som inte är avsedda för engångsbruk, kunna bytas ut eller repareras av en auktoriserad eller specialiserad kundservicetjänst inom Europeiska unionen efter garantiperiodens slut.

4 §  En tändare som inte uppfyller kraven i 3 § är att anse som en tändare av engångskaraktär.

Barnsäkra tändare

5 §  En tändare skall anses vara barnsäker om den utformats och säljs på ett sådant sätt att den under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden inte kan användas av barn som är yngre än 51 månader.

[S2]En tändare skall inte anses kunna användas av barn på grund av att det krävs viss kraft för att använda den, på grund av dess utformning, på grund av skyddet av tändmekanismen, eller på grund av att det krävs en komplicerad manöver eller en rad manövrar i följd för att tända den.

6 §  En tändare skall anses vara barnsäker om:

 1. den överensstämmer med den svenska standarden SS-EN 13869:2002, utgåva 1, när det gäller andra specifikationer än dem i punkterna 3.1, 3.4 och 5.2.3 i standarden,
 2. den överensstämmer med relevanta bestämmelser i länder utanför Europeiska unionen där barnsäkerhetskrav tillämpas som motsvarar dem i Europeiska kommissionens beslut enligt 1 §. Förordning (2007:684).

Leksaksliknande tändare och hållare till tändare

7 §  Med leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till tändare avses en tändare eller en hållare som på något sätt liknar andra produkter som allmänt anses attrahera barn eller som är avsedda att användas av barn, eller som i underhållningssyfte producerar ljud-, ljus- eller rörelseeffekter. Detta inkluderar sådana tändare som anges i punkt 3.2 i den svenska standarden SS-EN 13869:2002, utgåva 1.

[S2]Tändare anses inte som leksaksliknande endast för att de är försedda med bild, text eller mönster. Förordning (2007:684).

Krav på dokumentation m.m.

7 a §  Tillverkare skall på anmodan av Konsumentverket tillhandahålla:

 1. en provningsrapport som visar att den tändarmodell som släpps ut på marknaden är barnsäker samt ett varuprov av den provade modellen,
 2. ett intyg som visar att alla tändare i samtliga partier som släpps ut på marknaden överensstämmer med den provade modellen samt dokumentation om det förfarande som ligger till grund för detta intyg,
 3. en ny provningsrapport, om modellen ändras och det kan antas att den inte längre uppfyller kraven på barnsäkerhet enligt denna förordning.

[S2]Tillverkare skall fortlöpande kontrollera att tändarna uppfyller kravet på barnsäkerhet och föra ett produktionsregister som visar att samtliga tillverkade tändare överensstämmer med den modell som provats.

[S3]Närmare föreskrifter om vad provningsrapporten skall innehålla får meddelas av Konsumentverket. Förordning (2007:684).

 • KOVFS 2007:13: Konsumentverkets föreskrifter om provningsrapporter avseende vissa farliga tändare

7 b §  Provningsrapporten enligt 7 a § skall upprättas av ett provningsorgan:

 1. som uppfyller kraven i den svenska standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2005, utgåva 2, ändrad genom SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007, utgåva 1, och som ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) eller av en annan medlem av den internationella ackrediteringsorganisationen ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) för att utföra provningar av tändare eller som på annat sätt godkänts av den behöriga myndigheten i en medlemsstat inom Europeiska unionen för att utföra denna typ av arbete, eller
 2. vars provningsrapporter accepteras i ett av de länder där det ställs barnsäkerhetskrav som motsvarar dem i Europeiska kommissionens beslut enligt 1 §. Förordning (2007:684).

7 c §  Distributörer skall på anmodan av Konsumentverket tillhandahålla sådan dokumentation som behövs för att spåra tändarnas ursprung. Förordning (2007:684).

7 d §  Om tillverkarna och distributörerna inte kan tillhandahålla de handlingar som anges i 7 a och 7 c §§ inom den tidsfrist som i det enskilda fallet fastställts av Konsumentverket skall tändarna dras tillbaka från marknaden. Förordning (2007:684).

Föreläggande och förbud

8 §  Av 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) följer att Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att bestämmelserna i denna förordning skall efterlevas.

Ändringar

Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

Ikraftträder
2007-03-09

Förordning (2007:684) om ändring i förordningen (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

Förarbeten
Rskr. 2006/07:133, Prop. 2006/07:48, Bet. 2006/07:CU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 7 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2007-09-01