KOVFS 2009:10

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av campingplatstjänster; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av campingplatstjänster. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Produktgruppen campingplatstjänster ska som huvudsaklig tjänst mot betalning omfatta tillhandahållandet av platser för flyttbara utrustningar för övernattning inom ett fastställt område. Den ska också omfatta andra logianläggningar som är avsedda för övernattningsgäster samt gemensamma utrymmen för allmänna tjänster, om dessa tillhandahålls inom det fastställda området. Även tillhandahållandet av måltider och fritidsaktiviteter inom ramen för campingplatsens förvaltning och ägande kan omfattas inom det fastställda området. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas campingplatser som uppfyller alla de kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till kommissionens beslut 2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för campingplatstjänster 3 och ett tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i sagda bilaga. Campingplatstjänsten måste minst uppnå a) 20 poäng för den huvudsakliga tjänsten, eller b) 24 poäng om dessutom andra logianläggningar som är avsedda för övernattningsgäster tillhandahålls. Om måltider, grön- eller utomhusområden och friskvårds- eller 1

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av campingplatstjänster;

1

beslutade den 21 oktober 2009.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av campingplatstjänster.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Produktgruppen campingplatstjänster ska som huvudsaklig tjänst

mot betalning omfatta tillhandahållandet av platser för flyttbara

utrustningar för övernattning inom ett fastställt område.

Den ska också omfatta andra logianläggningar som är avsedda för

övernattningsgäster samt gemensamma utrymmen för allmänna tjänster,

om dessa tillhandahålls inom det fastställda området.

Även tillhandahållandet av måltider och fritidsaktiviteter inom ramen

för campingplatsens förvaltning och ägande kan omfattas inom det

fastställda området.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas campingplatser som uppfyller alla de

kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till kommissionens beslut

2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier

för tilldelning av gemenskapens miljömärke för campingplatstjänster3och

ett tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i sagda bilaga.

Campingplatstjänsten måste minst uppnå

a) 20 poäng för den huvudsakliga tjänsten, eller

b) 24 poäng om dessutom andra logianläggningar som är avsedda för

övernattningsgäster tillhandahålls.

Om måltider, grön- eller utomhusområden och friskvårds- eller

1 Senaste författning i ämnet KOVFS 2007:3.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

3 EUT L 196, 28.7.2009, s. 36 (Celex 32009D0564).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:10

Utkom från trycket

den 27 oktober 2009

fritidsaktiviteter tillhandahålls under samma förvaltning eller ägande som

campingplatstjänsten ska följande poäng läggas till

a) tre poäng för måltider (här; frukost),

b) tre poäng för grön- eller utomhusområden som är öppna för gästerna

och inte hör till campingplatsens struktur (här; parker och trädgårdar),

c) tre poäng för friskvårds- eller fritidsaktiviteter (här; bastu, pool och

andra sådana anläggningar på campingplatsens område)

d) fem poäng om friskvårds- eller fritidsaktiviteten utgör en

friskvårdsanläggning (här; se definition under punkten c)).

Avgifter

4 § Genom undantag från art. 1.3 i beslut 2000/728/EG4 ska

ansökningsavgiften sänkas med 75 % om det är ett mikroföretag som

ansöker om miljömärke. Ingen ytterligare sänkning är möjlig.

Den lägsta årsavgiften för mikroföretags användning av miljömärket ska,

genom undantag från art. 2.5 första meningen i sagda beslut, vara 100

euro.

Den årliga försäljningsvolymen ska beräknas till hälften av produkten

av leveranspriset och antalet övernattningar varvid leveranspriset är den

genomsnittliga avgift som en gäst betalar för övernattning, inklusive alla

tjänster som inte är belagda med extraavgift. De sänkningar till

minimiårsavgiften som fastställs i art. 2.6 – 2.10 i sagda beslut ska

tillämpas.

Definitionen av mikroföretag återfinns i kommissionens

rekommendation 2003/361/EG.5

_______________________________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 10 juli 2013.

2. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av

miljömärket under perioden den 9 juli 2009 – den 31 oktober 2009 får

bedömas enligt villkoren i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS

2007:3) om kriterier för EG:s miljömärkning av campingplatser eller

villkoren i denna KOVFS.

3. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt

villkoren i KOVFS 2007:3 får fortsätta att använda märket t.o.m. den

9 juli 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

4 EGT L 293, 22.11.2000, s. 18 (Celex 32000D0728).

5 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).