KOVFS 2009:11

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av logitjänster; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av logitjänster. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Produktgruppen logitjänster ska, som tjänst mot betalning, omfatta tillhandahållande av inomhusövernattning i lämpligt utrustade rum som är försedda med åtminstone sängplats. Tjänsten ska som huvudsak erbjudas turister, resenärer och övernattningsgäster. Tillhandahållande av inomhusövernattning kan också omfatta tillhandahållande av måltider, friskvårds- och fritidsaktiviteter och/eller grönområden. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas campingplatser som uppfyller alla de kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till kommissionens beslut 2009/578/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för logitjänster 3 och ett tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i sagda bilaga. Logitjänsten måste minst uppnå 20 poäng för den huvudsakliga tjänsten. Om måltider, grön- eller utomhusområden och friskvårds- eller fritidsaktiviteter tillhandahålls under samma förvaltning eller ägande som logitjänsten ska följande poäng läggas till a) tre poäng för måltider (här; frukost), b) tre poäng för grön- eller utomhusområden som är öppna för gästerna 1

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av logitjänster;

1

beslutade den 21 oktober 2009.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av logitjänster.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Produktgruppen logitjänster ska, som tjänst mot betalning, omfatta

tillhandahållande av inomhusövernattning i lämpligt utrustade rum som är

försedda med åtminstone sängplats. Tjänsten ska som huvudsak erbjudas

turister, resenärer och övernattningsgäster.

Tillhandahållande av inomhusövernattning kan också omfatta

tillhandahållande av måltider, friskvårds- och fritidsaktiviteter och/eller

grönområden.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas campingplatser som uppfyller alla de

kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till kommissionens beslut

2009/578/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier

för tilldelning av gemenskapens miljömärke för logitjänster3och ett

tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i sagda bilaga.

Logitjänsten måste minst uppnå 20 poäng för den huvudsakliga

tjänsten.

Om måltider, grön- eller utomhusområden och friskvårds- eller

fritidsaktiviteter tillhandahålls under samma förvaltning eller ägande som

logitjänsten ska följande poäng läggas till

a) tre poäng för måltider (här; frukost),

b) tre poäng för grön- eller utomhusområden som är öppna för gästerna

1 Senaste författning i ämnet KOVFS 2004:1.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

3 EUT L 198, 30.7.2009, s. 57 (Celex 32009D0578).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:11

Utkom från trycket

den 27 oktober 2009

(här; parker och trädgårdar),

c) tre poäng för friskvårds- eller fritidsaktiviteter (här; bastu, pool och

andra sådana anläggningar på logitjänstens område)

d) fem poäng om friskvårds- eller fritidsaktiviteten utgör en

friskvårdsanläggning (här; se definition under punkten c)).

Avgifter

4 § Genom undantag från art. 1.3 i beslut 2000/728/EG4 ska

ansökningsavgiften sänkas med 75 % om det är ett mikroföretag som

ansöker om miljömärke. Ingen ytterligare sänkning är möjlig.

Den lägsta årsavgiften för mikroföretags användning av miljömärket ska,

genom undantag från art. 2.5 första meningen i sagda beslut, vara 100

euro.

Den årliga försäljningsvolymen ska beräknas till hälften av produkten

av leveranspriset och antalet övernattningar varvid leveranspriset är den

genomsnittliga avgift som en gäst betalar för övernattning, inklusive alla

tjänster som inte är belagda med extraavgift. De sänkningar till

minimiårsavgiften som fastställs i art. 2.6 – 2.10 i sagda beslut ska

tillämpas.

Definitionen av mikroföretag återfinns i kommissionens

rekommendation 2003/361/EG.5

_______________________________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 10 juli 2013.

2. Producenter som har ansökt om tilldelning av miljömärket under

perioden den 9 juli 2009 – den 31 oktober 2009 får bedömas enligt

villkoren i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2004:1) om kriterier

för EG:s miljömärkning av logitjänster eller villkoren i denna KOVFS.

3. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt

villkoren i KOVFS 2004:1 får fortsätta att använda märket t.o.m. den

9 juli 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

4 EGT L 293, 22.11.2000, s. 18 (Celex 32000D0728).

5 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).