KOVFS 2009:12

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av textilprodukter; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av textilprodukter. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med textilprodukter avses i dessa föreskrifter följande. a) Kläder och accessoarer (såsom näsdukar, halsdukar, väskor, shoppingväskor, ryggsäckar, skärp och liknande) som består av minst 90 viktprocent textilfibrer. b) Inredningstextilier för inomhusbruk som består av minst 90 viktprocent textilfibrer med undantag för heltäckningsmattor och väggbeklädnader. c) Fibrer, garn och tyg, inklusive slitstark fiberduk, som används i textilier för a) eller b). I inget fall ska dun, fjädrar, membran och beläggningar tas med i beräkningen av procentandelen textilfibrer. Från produktgruppen undantas textilier som är behandlade med biocidprodukter, förutom i de fall då biocidprodukterna ingår i bilaga IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG 3 och där det verksamma ämnet är godkänt för användningen i fråga enlig bilaga V sagda direktiv. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen textilprodukter som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/567/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska 1

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av textilprodukter;

1

beslutade den 21 oktober 2009.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av textilprodukter.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Med textilprodukter avses i dessa föreskrifter följande.

a) Kläder och accessoarer (såsom näsdukar, halsdukar, väskor,

shoppingväskor, ryggsäckar, skärp och liknande) som består av minst 90

viktprocent textilfibrer.

b) Inredningstextilier för inomhusbruk som består av minst 90

viktprocent textilfibrer med undantag för heltäckningsmattor och

väggbeklädnader.

c) Fibrer, garn och tyg, inklusive slitstark fiberduk, som används i

textilier för a) eller b).

I inget fall ska dun, fjädrar, membran och beläggningar tas med i

beräkningen av procentandelen textilfibrer.

Från produktgruppen undantas textilier som är behandlade med

biocidprodukter, förutom i de fall då biocidprodukterna ingår i bilaga IA

till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG3 och där det

verksamma ämnet är godkänt för användningen i fråga enlig bilaga V

sagda direktiv.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen

textilprodukter som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens

beslut 2009/567/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska

1 Senaste författning i ämnet KOVFS 2003:16.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

3 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0008).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:12

Utkom från trycket

den 27 oktober 2009

kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för

textilprodukter.4

________________________________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2003:16) om kriterier för EG:s miljömärkning av

textilprodukter att gälla.

2. Producenter som har ansökt om tilldelning av miljömärket före den

9 juli 2009 ska bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:16.

3. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av

miljömärket under perioden den 9

juli 2009 – den 31 december 2009 får

bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:16 eller villkoren i denna

KOVFS.

4. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt

villkoren i KOVFS 2003:16 får fortsätta att använda märket t.o.m. den

9 juli 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

4 EUT L 197, 29.7.2009, s. 70 (Celex 32009D0567).