KOVFS 2009:13

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av hårda beläggningar; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av hårda beläggningar. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med hårda beläggningar avses i dessa föreskrifter natursten, sten av krossmaterial, betongplattor, cementmosaik, keramiska plattor och cottoplattor, samtliga nämnda material för inomhus- och utomhusbruk utan relevant strukturell funktion. Kriterierna kan tillämpas både på golv- och väggbeläggningar om tillverkningsprocessen är identisk och samma material och tillverkningsmetoder används. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen hårda beläggningar som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/607/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för hårda beläggningar. 3 ________________________________ Övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m. den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2003:6) om kriterier för EG:s miljömärkning av hårda golvbeläggningar att gälla. 1

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av hårda beläggningar;

1

beslutade den 21 oktober 2009.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av hårda beläggningar.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Med hårda beläggningar avses i dessa föreskrifter natursten, sten av

krossmaterial, betongplattor, cementmosaik, keramiska plattor och

cottoplattor, samtliga nämnda material för inomhus- och utomhusbruk

utan relevant strukturell funktion.

Kriterierna kan tillämpas både på golv- och väggbeläggningar om

tillverkningsprocessen är identisk och samma material och tillverknings-

metoder används.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen hårda

beläggningar som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens

beslut 2009/607/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska

kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för hårda

beläggningar.3

________________________________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2003:6) om kriterier för EG:s miljömärkning av

hårda golvbeläggningar att gälla.

1 Senaste författning i ämnet KOVFS 2003:6.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

3 EUT L 208, 12.8.2009, s. 21 (Celex 32009D0607).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:13

Utkom från trycket

den 27 oktober 2009

2. Producenter som har ansökt om tilldelning av miljömärket före den

9 juli 2009 ska bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:6.

3. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av

miljömärket under perioden den 9 juli 2009 – den 31 mars 2010 får

bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:6 eller villkoren i denna

KOVFS.

4. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt

villkoren i KOVFS 2003:6 får fortsätta att använda märket t.o.m. den

9 juli 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman