KOVFS 2009:14

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av madrasser; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av madrasser. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med madrasser avses i dessa föreskrifter följande. a) Produkter för inomhusbruk som erbjuder en yta att vila eller sova på och som består av ett ytterfodral av tyg som är fyllt med olika material och kan placeras på en befintlig, stödjande sängstruktur. b) Latexskum, polyuretanskum och fjädrar som används som fyllning. c) Sängbottnar av trä som stöder madrasserna. d) Stoppade sängbottnar med fyllnadsmaterial ovanpå fjädrar, och madrasser som är utrustade med avtagbara och/eller tvättbara ytterfodral (resårmadrasser Från produktgruppen undantas uppblåsbara madrasser och vattenmadrasser samt madrasser som kan hänföras till rådets direktiv 93/42/EEG 3 av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen madrasser som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/598/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till madrasser. 4 ________________________________

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av madrasser;

1

beslutade den 21 oktober 2009.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av madrasser.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Med madrasser avses i dessa föreskrifter följande.

a) Produkter för inomhusbruk som erbjuder en yta att vila eller sova på

och som består av ett ytterfodral av tyg som är fyllt med olika material

och kan placeras på en befintlig, stödjande sängstruktur.

b) Latexskum, polyuretanskum och fjädrar som används som fyllning.

c) Sängbottnar av trä som stöder madrasserna.

d) Stoppade sängbottnar med fyllnadsmaterial ovanpå fjädrar, och

madrasser som är utrustade med avtagbara och/eller tvättbara ytterfodral

(resårmadrasser

Från produktgruppen undantas uppblåsbara madrasser och

vattenmadrasser samt madrasser som kan hänföras till rådets direktiv

93/42/EEG3 av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen

madrasser som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut

2009/598/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier

för tilldelning av gemenskapens miljömärke till madrasser.4

________________________________

1 Senaste författning i ämnet KOVFS 2003:11.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

3 EGT L 169, 12.7.1993, s. 1 (Celex 31993L0042).

4 EUT L 203, 5.8.2009, s. 65 (Celex 32009D0598).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:14

Utkom från trycket

den 27 oktober 2009

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2003:11) om kriterier för EG:s miljömärkning av

madrasser att gälla.

2. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av

miljömärket under perioden den 9 juli 2009 – den 31 mars 2010 får

bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:11 eller villkoren i denna

KOVFS.

3. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt

villkoren i KOVFS 2003:11 får fortsätta att använda märket t.o.m. den

9 juli 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman