KOVFS 2009:16

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av utomhusfärger och utomhuslacker

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av utomhusfärger och utomhuslacker;

beslutade den 2 december 2009.

Konsumentverket föreskriver1 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av utomhusfärger och utomhuslacker.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

färg: pigmenterat beläggningsmaterial, i flytande form eller pasta- eller

pulverform, som bildar ett täckande skikt med skyddande, dekorativa

eller särskilda tekniska egenskaper när det appliceras på underlaget,

lack: ofärgat beläggningsmaterial som bildar ett hårt transparent skikt

med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper när det

appliceras på underlaget,

dekorationsfärger och dekorationslacker: färger och lacker som

appliceras på plats på byggnader, dessas utsmyckningar och detaljer,

utemöbler, golv, staket och liknande och huvudsakligen används i

dekorativt men också i skyddande syfte,

träbets (lasyr): beläggningsprodukter som ger ett transparent eller

halvtransparent skikt som används för dekoration och för att skydda trä

mot väderpåverkan och som även underlättar underhållet av trä

fasadbeläggningar (-färger): beläggningsprodukter som ger ett dekorativt

och skyddande skikt på betong, (målningsbart) tegel, lättbetong, puts,

kalciumsilikat och fiberförstärkt cement och huvudsakligen är avsedda

för användning utomhus men även kan användas inomhus, på undersidan

av valvbågar och liknande och på balkonginnertak,

färgbrytningssystem: metod för tillverkning av olika färgnyanser genom

att en bas blandas med olika färgämnen.

Föreskrifternas tillämpningsområde

3 § Produktgruppen utomhusfärger och utomhuslacker ska omfatta

dekorations- och skyddsfärger och dekorations- och skyddslacker för

1

Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli

2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (EGT L

237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:16

Utkom från trycket

den 9 december 2009

utomhusbruk samt träbets och liknande produkter för byggnader,

utemöbler, golv, staket och dylikt. Produkterna ska vara avsedda för

privat och yrkesmässigt bruk, ha tagits fram främst för utomhusbruk och

marknadsföras för det ändamålet.

Exempel på produkter som ingår i produktgruppen är

1. golvbeläggningar och golvfärg,

2. produkter som har brutits av distributören på begäran av kunden,

3. färgbrytningssystem,

4. dekorationsfärger i flytande form eller pastaform som kan ha

förbehandlats, brutits eller bearbetats av tillverkaren enligt kundens

önskemål, inbegripet dessa produktsystems grund- och

mellanstrykningsfärger,

5. träfärg, trä- och golvbets, fasadbeläggningar samt topplacker som läggs

på metall, inbegripet dessa produktsystems grund- och

mellanstrykningsfärger.

Produkter som inte ingår i produktgruppen är

1. korrosionshämmande medel,

2. påväxthämmande medel (skeppsbottenfärg),

3. träskyddsmedel,

4. produkter för särskild industriell och yrkesmässig användning,

inbegripet slitstarka beläggningar

5. produkter som främst har tagits fram för inomhusbruk och

marknadsförs som sådana.

Kriterier för miljömärkning

4 § EG:s miljömärke får tilldelas de utomhusfärger och utomhuslacker

som uppfyller de kriterier som anges i bilagan till kommissionens beslut

2009/543/EG av den 13 augusti 2008 om fastställande av ekologiska

kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till utomhusfärger

och utomhuslacker2.

5 § För tvåkomponentsbeläggningar för särskilda ändamål gäller

dessutom som villkor att

1. var och en av de båda komponenterna ska, med undantag för kriteriet

för flyktiga organiska föreningar, uppfylla de ekologiska kriterier som

anges i nyssnämnda bilaga,

2. den användningsklara slutprodukten ska uppfylla samtliga ekologiska

kriterier i bilagan,

3. produkten ska åtföljas av information om att de enskilda

komponenterna inte får användas separat eller blandas med andra

produkter.

6 § Produkter som saluförs för både inomhusbruk och utomhusbruk ska

uppfylla såväl villkoren enligt denna föreskrift som villkoren enligt

Konsumentverkets föreskrift (KOVFS 2009:15) om kriterier för EG:s

miljömärkning av inomhusfärger och inomhuslacker.

2

EUT L 181, 14.7.2009, s. 27 (Celex 32009D0543).

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2009 och gäller t.o.m.

den 14 augusti 2012.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman