KOVFS 2009:8

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av TV-apparater

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av TV-apparater;

beslutade den 4 september 2009.

Konsumentverket föreskriver1 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om reviderade2 kriterier för

miljömärkning av TV-apparater.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Med TV-apparater avses i dessa föreskrifter sådan elektronisk

utrustning med elnätsanslutning vars primära syfte och funktion är att ta

emot, avkoda och visa TV-sändningar.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen TV-

apparater som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut

2009/300/EG av den 12 mars 2009 om fastställande av reviderade

ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till TV-

apparater.3

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 31 oktober 2013.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

1 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

2 Jmf kommissionens tidigare beslut 2002/255/EG av den 25 mars 2002

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens

miljömärke till TV-apparater (EUT L 87, 4.4.2002, s. 53(Celex

32002D0255)).

3 EUT L 82, 28.3.2009, s. 3 (Celex 32009D0300)).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:8

Utkom från trycket

den 11 september 2009