KOVFS 2009:9

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av skodon; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av skodon. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med skodon avses i dessa föreskrifter alla artiklar som är avsedda att skydda eller täcka foten och som har en fast yttersula som kommer i kontakt med marken. Skodonet får inte innehålla några elektriska eller elektroniska komponenter. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen skodon som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/563/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för skodon. 3 ________________________________ Övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m. den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2003:15) om kriterier för EG:s miljömärkning av skor att gälla. 2. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av miljömärket under perioden den 9 juli 2009 – den 31 mars 2010 får bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:15 eller villkoren i denna KOVFS. 3. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt 1

Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s

miljömärkning av skodon;

1

beslutade den 21 oktober 2009.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 2 § förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning.

Föreskrifternas ändamål

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för

miljömärkning av skodon.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Med skodon avses i dessa föreskrifter alla artiklar som är avsedda

att skydda eller täcka foten och som har en fast yttersula som kommer i

kontakt med marken. Skodonet får inte innehålla några elektriska eller

elektroniska komponenter.

Kriterier för miljömärkning

3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen skodon

som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut

2009/563/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier

för tilldelning av gemenskapens miljömärke för skodon.3

________________________________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m.

den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2003:15) om kriterier för EG:s miljömärkning av

skor att gälla.

2. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av

miljömärket under perioden den 9 juli 2009 – den 31 mars 2010 får

bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:15 eller villkoren i denna

KOVFS.

3. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt

1 Senaste författning i ämnet KOVFS 2003:15.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av

den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av

miljömärke (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1 (Celex 32000R1980)).

3 EUT L 196, 28.7.2009, s. 27 (Celex 32009D0563).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:9

Utkom från trycket

den 27 oktober 2009

villkoren i KOVFS 2003:15 får fortsätta att använda märket t.o.m. den

9 juli 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman