KOVFS 2010:3

Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 1

Konsumentverkets allmänna råd om information om nya

personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 1 ;

beslutade den 3 september 2010.

Konsumentverket beslutar följande allmänna råd.

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

_____________________________________________________________________________

KOVFS

2010:3

Utkom från trycket

den 10 september

2010

Dessa allmänna råd ansluter till bestämmelserna i 5 § marknadsföringslagen

(2008:846) samt till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den

13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi

och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar2 samt

Kommissionens direktiv 2003/73/EG av den 24 juli 2003 om ändring av bilaga

III till Europarlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG.3

1. Inledande bestämmelser

1.1. Tillämpning

1.1.1. Dessa allmänna råd gäller vid marknadsföring av nya personbilar till

konsumenter.

1.1.2. Råden omfattar inte fordon för särskilda ändamål.4

1.1.3. I de fall reklammaterialet endast hänvisar till fabrikat och inte till någon

särskild modell, behöver uppgift om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

inte lämnas.

1.2. Syfte

1.2.1. De allmänna råden har till syfte att se till att information om

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp när det gäller nya personbilar som

bjuds ut till försäljning görs tillgänglig för konsumenterna så att de kan fatta

välgrundade affärsbeslut.

1 Senaste lydelse KOVFS 2002:2.

2 EGT L 12, 18.1.2000, s. 16 (Celex 31999L0094).

3 EUT L 186, 25.7.2003, s. 34 (Celex 32003L0073).

4 Jfr definitionen i bilaga VI i Kommissionens förordning (EG) nr 1060/2008 (EUT L 292,

31.10.2008, s. 1, (Celex 32008R1060)) (ändring i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets

direktiv 2007/46/EG (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1(Celex 32007L0046)).

1.3. Definitioner

1.3.1. Personbil: motorfordon avsett för persontransport, med högst åtta

sittplatser utöver förarplatsen.5

1.3.2. Ny personbil: personbil som inte tidigare har sålts till en person som

köpt den i annat syfte än att sälja eller leverera den.

1.3.3. Försäljningsställe: en plats, till exempel en visningslokal eller en plats

utomhus, där nya personbilar visas eller bjuds ut till försäljning eller uthyrning

till potentiella kunder. Även mässor där nya personbilar presenteras för

allmänheten omfattas av denna definition.

1.3.4. Reklammaterial: alla trycksaker, bland annat instruktionsböcker,

broschyrer och affischer samt annonser i tidningar, tidsskrifter och fackpress,

som används i marknadsföring, annonsering och reklam för fordon bland

allmänheten.

1.3.5. Bränsleförbrukning/Koldioxidutsläpp: anges i enlighet med

EG-typgodkännande (blandad körning).

2. Placering i reklammaterial

2.1. Information som lämnas i reklammaterial och som omfattas av dessa råd

bör vara lättläst och inte mindre framträdande än huvuddelen av den information

som tillhandahålls i reklammaterialet. Den bör också vara lätt att förstå även vid

en hastig genomläsning.

3. Informationstext

3.1. Följande text bör framgå av deklaration, översikt eller på bildskärm:

”Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer

betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp.

Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. En

broschyr om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya

personbilsmodeller kan erhållas gratis på varje försäljningsställe, antingen

genom att bilförsäljaren överlämnar ett exemplar av broschyren eller att

konsumenten själv får tillgång till en dator med utskriftsmöjlighet. Broschyren

Nybilsguiden utges av Konsumentverket och innehåller även ytterligare

information. Konsumenterna kan beställa broschyren via telefon eller Internet,

alternativt ladda ner broschyren från Konsumentverkets webbplats,

www.konsumentverket.se.”

5 Jfr definitionen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG

(EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046)).

3.2. Om en bildskärm används bör texten visas permanent.

4. Information på försäljningsstället

4.1. Deklaration

4.1.1. En bil som är utställd på eller i anslutning till ett försäljningsställe bör

vara försedd med en deklaration placerad på bilen eller anslagen i närheten av

alla nya bilar på försäljningsstället. Deklarationen ska under rubriken

”Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp” innehålla tydlig uppgift om

a) bilmodell,

b) bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt

c) bränsletyp.

Bränsleförbrukningen ska anges i liter per 100 km med en decimal och utsläpp

av koldioxid i gram per km avrundat till närmaste heltal.

4.1.2. Deklarationen ska minst vara i format A4 och bör vara utformad på ett

enhetligt sätt så att konsumenterna lätt kan känna igen den.

Information för varianter av samma bilmodell, liksom uppgift om bilens

pris, kan lämnas på samma deklaration under förutsättning att informations-

kraven i dessa råd fortsatt framgår tydligt.

4.2. Översikt

4.2.1. På försäljningsstället bör också finnas uppsatt en för konsumenten väl

synlig översikt med tydlig uppgift om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

för varje saluförd variant av bilmodellen på försäljningsstället. Översikten ska

minst ha formatet 50 x 70 cm samt uppdateras fullständigt åtminstone var sjätte

månad.

4.2.2. Information om bilmodeller i översikten ska grupperas och förtecknas

separat enligt bränsletyp. För varje bränsletyp ska modellerna rangordnas efter

ökande koldioxidutsläpp. Modellen med den lägsta bränsleförbrukningen ska

anges överst. Bränsleförbrukningen ska anges i liter per 100 km med en decimal

och utsläpp av koldioxid i gram per km avrundat till närmaste heltal.

4.3. Bildskärm

4.3.1. Översikten kan, som alternativ till en tryckt version, visas med en

bildskärm som är minst 25 cm x 32 cm (17 tum). I detta fall placeras

bildskärmen så att den väcker konsumentens uppmärksamhet minst lika effektivt

som en tryckt översikt. Uppgifterna kan visas med en bläddringsfunktion och

informationen ska uppdateras åtminstone varje månad.

5. Information i reklammaterial

5.1. I reklammaterial bör information lämnas om bränsleförbrukning och

koldioxidutsläpp. Bränsleförbrukningen ska anges i liter per 100 km med en

decimal. Koldioxidutsläppen ska anges i gram per km avrundat till närmaste

heltal.

5.2. För bilmodell som har flera varianter med olika bränsleförbrukning kan

information lämnas antingen med uppgift för varje variant eller för de varianter

med lägsta och högsta bränsleförbrukningen. Väljs det senare alternativet ska det

framgå för vilka varianter det lägsta respektive högsta värdet gäller.

–––––––––––

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2010, då KOVFS 2002:2 och

KOVFS 2004:7 upphör att gälla. Redan tryckt eller på annat sätt tillhandahållen

informationstext enligt punkten 3.1. kan dock användas till utgången av

december 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman