KOVFS 2010:4

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om

leksakers säkerhet;

beslutade den 13 september 2010.

Konsumentverket föreskriver1, med stöd av 2 och 3 §§ förordningen

(1993:971) om leksakers säkerhet,

dels att 6 och 7 §§ i verkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) skall ha

följande lydelse,

dels att punkterna B och D i avsnittet ”Brännbarhet” i bilaga 2, kapitel 2

”Särskilda risker” och punkten B i avsnittet ”Kemiska egenskaper”,

samma bilaga och kapitel, skall ha följande lydelse, samt att en ny punkt

D skall föras in i sistnämnda avsnitt,

och dels att avsnittet ”Leksaker som innehåller farliga ämnen eller

blandningar. Kemiska leksaker” i bilaga 4 skall ha följande lydelse.

6 §

En leksak skall vara försedd med CE-märkning enligt lagen

(1992: 1534) om CE-märkning.

Leksaken får förses med CE-märkning endast om den är utformad i

överensstämmelse med en standard eller med en godkänd prototyp enligt

5 §.

7 § CE-märkningen och tillverkarens varumärke eller annat kännetecken

samt uppgift om adressen till tillverkaren, till dennes behöriga

representant eller till importören inom EES skall sitta fast på leksaken

eller på förpackningen och vara väl synliga, lätta att läsa och outplånliga.

När det gäller små leksaker och leksaker som består av små delar får

dessa upplysningar på samma sätt lämnas på förpackningen, på en etikett

eller i någon annan trycksak. Om upplysningarna inte sitter fast på

leksaken skall konsumenten uppmärksammas på att det är lämpligt att

spara dem.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG av den 16 december 2008 om

ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till

förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och

blandningar (EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 (Celex 32008L0112)) samt rådets

ändringsdirektiv 93/68/EEG av den 22 juli 1993 (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1 (Celex

31993L0068)).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2010:4

Utkom från trycket

den 20 september 2010

Upplysningarna får förkortas, om det trots förkortningen går att

identifiera tillverkaren, dennes behöriga representant eller importören

inom EES.

Om det finns särskilda skäl, kan Konsumentverket medge undantag från

kravet i första stycket.

Bilaga 2, 2. Särskilda risker, Brännbarhet

B. Leksaker får inte innehålla ämnen eller blandningar som kan bli

antändliga efter förlust av oantändliga flyktiga beståndsdelar även om

leksakerna för sin funktion måste innehålla farliga blandningar i den

mening som avses i direktiv 67/548/EEG2 eller ämnen som uppfyller

kriterierna för någon av följande faroklasser eller farokategorier

a) faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13

kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.

b) faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och

fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan,

3.9 och 3.10.

c) faroklass 4.1, eller

d) faroklass 5.1

i bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1272/20083. Exempel på ämnen och blandningar i leksaker som avses

i denna punkt är material och utrustning för kemiska experiment,

hopsättning av modeller, gjutning av plast eller keramik, emaljering,

fotografering och liknande verksamhet.

D. Leksaker får inte innehålla ämnen eller blandningar som kan explo-

dera när de blandas genom kemisk reaktion eller upphettning eller med

oxiderande ämnen.

Leksaker får inte heller innehålla flyktiga ämnen som är antändliga i

luft och därför riskerar att bilda antändliga eller explosiva gas- eller

luftblandningar.

Bilaga 2, 2. Särskilda risker, Kemiska egenskaper

B. Leksaker skall uppfylla kraven enligt bestämmelserna i gällande

svensk lagstiftning om vissa produktkategorier samt om förbud,

begränsad användning eller märkning av vissa farliga ämnen och

blandningar.

2 Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra

författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196,

16.8.1967 s. 1 (Celex 31967L0548)).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353,

31.12.2008, s. 1(Celex 32008R1272)).

D. Leksaker får inte innehålla farliga blandningar i den mening som avses

i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG4 eller ämnen som

uppfyller kriterierna för någon av följande faroklasser eller farokategorier

a) faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13

kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F,

b) faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och

fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9

och 3.10,

c) faroklass 4.1, eller

d) faroklass 5.1,

i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/20085 i mängder som kan medföra

hälsorisker för barn som använder leksakerna. Det är under alla

förhållanden strängt förbjudet att i en leksak ta med sådana ämnen eller

blandningar om de är avsedda att användas som sådana under lek.

Skulle dock ett begränsat antal ämnen eller blandningar vara absolut

nödvändiga för vissa leksakers funktion, bl.a. material och utrustningar

för kemiska experiment, hopsättning av modeller, gjutning i plast eller

keramik, emaljering, fotografering eller liknande, är dessa tillåtna upp till

en viss övre koncentrationsgräns, vilken skall fastställas för varje ämne

eller blandning efter mandat till den Europeiska standardiserings-

organisationen CEN enligt det förfarande som gäller för den kommitté

som upprättats genom direktiv 83/189/EEG6, förutsatt att de tillåtna

ämnena och blandningen är i överensstämmelse med gemenskapens

klassificeringsregler rörande märkning med undantag för ”Leksaker som

innehåller farliga ämnen eller blandningar. Kemiska leksaker” i bilaga 4.

Bilaga 4, Leksaker som innehåller farliga ämnen eller blandningar.

Kemiska leksaker

Bruksanvisningar för leksaker som innehåller farliga blandningar eller

ämnen som uppfyller kriterierna för någon av följande faroklasser eller

farokategorier

a) faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13

kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F,

b) faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och

fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9

och 3.10,

c) faroklass 4.1, eller

d) faroklass 5.1

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999

om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om

klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1

(Celex 31999L0045)).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353,

31.12.2008, s. 1(Celex 32008R1272)).

6 Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande

beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 43, 15.2.1989 s. 56 (Celex

31983L0189)).

enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/20087 skall innehålla

information om dessa ämnens och blandningars farliga karaktär samt

upplysning om vilka försiktighetsåtgärder som användaren skall iaktta för

att undvika de faror som är förbundna med dem, vilket kortfattat skall

preciseras alltefter typ av leksak. Vidare skall anges vilka första hjälpen-

åtgärder som skall vidtas i händelse av allvarliga olycksfall i samband

med användning av denna typ av leksaker. Slutligen skall även anges att

leksaken skall hållas utom räckhåll för mycket små barn.

Emballage till kemiska leksaker skall vara märkta med texten:

”Varning! Endast för barn över . . år. Skall användas under tillsyn av

vuxen”. Åldern skall fastställas av tillverkaren.

Som kemiska leksaker räknas t.ex. kemisatser, lådor för inbakning av

föremål i plast samt miniatyrverkstäder för keramik, emaljering och

fotografering.

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 oktober 2010.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

7 se not 6.