Upphävd författning

Förordning (1993:971) om leksakers säkerhet

Departement
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
SFS 1993:971 i lydelse enligt SFS 2004:470
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Denna förordning gäller sådana leksaker som avses i 2 § lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet.

[S2]Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen om leksakers säkerhet och denna förordning inte skall gälla vissa varor som skulle kunna hänföras till sådana leksaker som avses i första stycket.

 • KOVFS 2009:3: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

Konsumentverkets föreskrifter

3 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om

 1. de krav som en leksak skall uppfylla i fråga om
  • skydd för hälsa och säkerhet,
  • utformning, och
  • märkning och annan produktinformation,
 2. kontroll av att en leksak uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 1, och
 3. de upplysningar och handlingar som skall hållas tillgängliga för kontroll.

 • KOVFS 2009:3: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

4 §  Konsumentverket skall se till att lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning följs.

Provning och kontroll

5 §  Om tillverkaren, dennes behöriga representant inom EES eller importören till EES inte tillhandahåller sådana upplysningar och handlingar som avses i 3 § 3, får Konsumentverket på bekostnad av tillverkaren, representanten eller importören låta utföra provning och kontroll av att en leksak uppfyller de krav som avses i 3 § 1.

Kostnader för provtagning och undersökning av prov

6 §  Tillverkaren, dennes behöriga representant inom EES eller importören till EES skall betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av prover, om en leksak vid stickprovskontroll visar sig inte uppfylla de krav som anges i 3 § 1.

7 § Har upphävts genom förordning (2004:470).
8 § Har upphävts genom förordning (1994:2003).
9 § Har upphävts genom förordning (1994:2003).

Ändringar

Förordning (1993:971) om leksakers säkerhet

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:2003) om ändring i förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet

  Omfattning
  upph. 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (2004:470) om ändring i förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2011:703

Omfattning
upph.