KOVFS 2018:3

Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp1

Konsumentverkets allmänna råd om information om nya

personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 1 ;

beslutade den 17 december 2018.

Konsumentverket beslutar följande allmänna råd.

Dessa allmänna råd är ett uttryck för vad som utgör god sed för utformning och

tillhandahållande av information om nya personbilars bränsleförbrukning och

koldioxidutsläpp och ansluter till bestämmelserna i 5 § marknadsföringslagen

(2008:486) samt till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den

13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi

och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar2, Kommissionens

direktiv 2003/73/EG av den 24 juli 2003 om ändring av bilaga III till

Europarlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG3, Kommissionens

rekommendation 2003/217/EG av den 26 mars 2003 om tillämpning av

bestämmelserna om reklammaterial i direktiv 1999/94/EG på andra medier4 samt

Kommissionens rekommendation (EU) 2017/948 av den 31 maj 2017 om

användning av värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, som har

typgodkänts och uppmätts i enlighet med det globalt harmoniserade

provningsförförfarandet för lätta fordon (WLTP), i konsumentinformation i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG.5

1. Inledande bestämmelser

1.1. Tillämpning

1.1.1 Dessa allmänna råd gäller vid marknadsföring av nya personbilar som

utbjuds till försäljning eller uthyrning till konsumenter.

1.1.2 Råden omfattar inte fordon för särskilda ändamål.6

1 Senaste lydelse KOVFS 2010:3.

2 EGT L 12, 18.1.2000, s. 16 (Celex 31999L0094).

3 EUT L 186, 25.7.2003, s. 34 (Celex 32003L0073).

4 EUT L 082, 29.3.2003, s. 33 (Celex 32003H0217).

5

EUT L 142, 2.6.2017, s. 100 (Celex 32017H0948).

6 Jfr. definitionen i bilaga VI i Kommissionens förordning (EG) nr 1060/2008 (EUT L 292,

31.10.2008, s. 1, (Celex 32008R1060)) (ändring i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets

direktiv 2007/46/EG (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1(Celex 32007L0046)).

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryckt) 2003-1068 (online)

Utgivare: Elin Söderlind

___________________________________________________________________________

KOVFS

2018:3

Utkom från trycket

den

18 december

2018

1.1.3 I de fall det tryckta eller elektroniska reklammaterialet endast hänvisar till

fabrikat och inte till någon särskild modell, behöver uppgift om

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp inte lämnas.

1.2 Syfte

1.2.1 De allmänna råden har till syfte att se till att information om

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp när det gäller nya personbilar som

bjuds ut till försäljning eller uthyrning görs tillgänglig för konsumenterna så att

de kan fatta välgrundade affärsbeslut.

1.3. Definitioner

1.3.1 Ny personbil: personbil som inte tidigare har sålts till en person som

köpt den i annat syfte än att sälja eller leverera den. Med personbil avses

motorfordon för persontransport, med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen.7

1.3.2 Uthyrning: med uthyrning avses långtidshyra, såsom privatleasing.

1.3.3 Försäljningsställe: en plats, till exempel en visningslokal, där nya

personbilar visas eller bjuds ut till försäljning eller uthyrning till potentiella

kunder. Även mässor och offentliga platser omfattas av denna definition.

1.3.4 Reklammaterial: alla trycksaker, bland annat instruktionsböcker,

broschyrer och affischer samt annonser i tidningar, tidsskrifter och fackpress,

som används i marknadsföring, annonsering och reklam för fordon bland

allmänheten. Med reklammaterial avses även elektroniskt reklammaterial,

inklusive sådant som innehåller rörliga framställningar.

1.3.5 Bränsleförbrukning/Koldioxidutsläpp: anges i enlighet med

EG-typgodkännande (blandad körning).8 Under 2019 bör både NEDC- och

WLTP-värden anges och från och med 2020 enbart WLTP-värden.9 För fordon i

slutserier10 anges NEDC-värden. Information bör i dessa fall lämnas så att det

tydligt framgår att det är fråga om en slutseriebil och att de angivna värdena är

NEDC-värden som inte är att jämställa med WLTP-värden.

7 Jfr definitionen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG

(EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046)).

8 Information om förbrukning och utsläpp för personbilar som kan köras på fossila drivmedel, på både

fossila drivmedel och på el (hybridbilar) samt enbart på el, anges i enlighet med det EG-

typgodkännande som finns för bilen, se artikel 2 punkt 5 och 6 i direktiv 1999/94/EG.

9 För fordon testade enligt WLTP anges beräknade NEDC-värden (NEDC-korr).

10 Se definitionen i art. 3.22 i Europaparlamentets direktiv 2007/46/EG (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1

(Celex 32007L0046)).

2. Reklammaterial

2.1 Information

2.1.1 I reklammaterial bör information lämnas om bränsleförbrukning och

koldioxidutsläpp. Bränsleförbrukningen bör anges i liter per 100 km med en

decimal. Koldioxidutsläppen bör anges i gram per km avrundat till närmaste

heltal.11

2.1.2 För bilmodell som har flera varianter med olika bränsleförbrukning kan

information lämnas antingen med uppgift för varje variant eller för de varianter

med lägsta och högsta bränsleförbrukningen. Väljs det senare alternativet bör det

framgå för vilka varianter det lägsta respektive högsta värdet gäller.

2.1.3 I de fall elektroniskt reklammaterial används som gör det möjligt för

konsumenten att konfigurera ett visst fordon, till exempel genom online-verktyg

för bilkonfigurering, bör det tydligt framgå hur särskild utrustning och tillval

påverkar värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

2.2 Placering

2.2.1 Information som lämnas i reklammaterial och som omfattas av dessa råd

bör vara lättläst och inte mindre framträdande än huvuddelen av den information

som tillhandahålls i reklammaterialet. Den bör också vara lätt att förstå även vid

en hastig genomläsning.

3. Information på försäljningsstället

3.1. Deklaration

3.1.1 En bil som är utställd på eller i anslutning till ett försäljningsställe bör

vara försedd med en deklaration placerad på bilen eller anslagen i närheten av

alla nya bilar på försäljningsstället. Deklarationen bör under rubriken

”Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp” innehålla tydlig uppgift om

a) bilmodell,

b) bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt

c) bränsletyp.

Bränsleförbrukningen bör anges i liter per 100 km med en decimal och utsläpp

av koldioxid i gram per km avrundat till närmaste heltal.12

3.1.2 Deklarationen bör minst vara i format A4 och bör vara utformad på ett

enhetligt sätt så att konsumenterna lätt kan känna igen den.

11 Se avsnitt 1.3.5 i vilket även behandlas förbrukning och utsläpp för hybrid- resp. elbilar.

12 Ibid.

Information för varianter av samma bilmodell, liksom uppgift om bilens

pris, kan lämnas på samma deklaration under förutsättning att informations-

kraven i dessa råd fortsatt framgår tydligt.

3.2. Översikt

3.2.1 På försäljningsstället bör också finnas uppsatt en för konsumenten väl

synlig översikt med tydlig uppgift om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

för varje saluförd variant av bilmodellen på försäljningsstället. Översikten bör

minst ha formatet 50 x 70 cm samt uppdateras fullständigt åtminstone var sjätte

månad.

3.2.2 Information om bilmodeller i översikten bör grupperas och förtecknas

separat enligt bränsletyp. För varje bränsletyp bör modellerna rangordnas efter

ökande koldioxidutsläpp. Modellen med den lägsta bränsleförbrukningen bör

anges överst. Bränsleförbrukningen bör anges i liter per 100 km med en decimal

och utsläpp av koldioxid i gram per km avrundat till närmaste heltal.13

3.2.3 Översikten kan, som alternativ till en tryckt version, visas med en

bildskärm som är minst 25 cm x 32 cm (17 tum). I detta fall placeras

bildskärmen så att den väcker konsumentens uppmärksamhet minst lika effektivt

som en tryckt översikt. Uppgifterna kan visas med en bläddringsfunktion och

informationen bör uppdateras fullständigt åtminstone varje månad.

3.3 Informationstext

3.3.1 Följande text bör framgå av deklaration samt av översikt i tryckt version

eller på bildskärm:

”Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer

betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp.

Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten.

Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift om alla

nya personbilsmodeller kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se.

Webbplatsen är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras

avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik.”

3.3.2 Om en bildskärm används bör informationstexten visas permanent.

3.3.3 Om uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp ges till

konsumenter och uppgifterna kommer från icke-harmoniserade

provningsprotokoll inom ramen för tillverkarnas frivilliga system, bör följande

informationstext anges i direkt anslutning till uppgiften:

13 Se avsnitt 1.3.5 i vilket även behandlas förbrukning och utsläpp för hybrid- resp. elbilar.

”Dessa värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kommer från icke-

harmoniserade provningsprotokoll och ges endast i informationssyfte. För att

jämföra värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya personbilar

baserad på harmoniserade EU-provningsförfaranden bör officiella värden

användas, se www.bilsvar.se.”

–––––––––––

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2019, då KOVFS 2010:3 upphör

att gälla.

CECILIA TISELL