KVFS 2006:12

KriminalvårdensKriminalvårdens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område beslutade den 25 januari 2006. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 1§ Statsbidrag kan företrädesvis utgå till frigivningsförberedande verksamhet för intagna i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen. 2§ Ansökan om bidrag till ideella organisationer för arbete inom Kriminalvårdens område skall vara Kriminalvårdens huvudkontor tillhanda senast den 31 oktober för nästkommande år. Ansökan skall vara skriftlig. Av handlingarna skall framgå med vilka verksamhetsställen organisationen avser att samarbeta, att dessa är införstådda med planeringen och vilken verksamhet som avses. 3§ Till ansökan skall fogas - stadgar - beslutad verksamhetsplan enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område och - senaste verksamhets- och revisionsberättelse. 4§ Av Kriminalvårdens beslut skall framgå villkor för beviljat bidrag samt när och hur medelsanvändningen skall redovisas. 5§

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 0347-2612

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2006:12

KriminalvårdensKriminalvårdens

föreskrifter om

statsbidrag till vissa organisationer inom

kriminalvårdens område

beslutade den 25 januari 2006.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen (2002:954)

om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område.

1 §

Statsbidrag kan företrädesvis utgå till frigivningsförberedande verksamhet

för intagna i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen.

2 §

Ansökan om bidrag till ideella organisationer för arbete inom Kriminal-

vårdens område skall vara Kriminalvårdens huvudkontor tillhanda senast den 31

oktober för nästkommande år. Ansökan skall vara skriftlig. Av handlingarna skall

framgå med vilka verksamhetsställen organisationen avser att samarbeta, att dessa

är införstådda med planeringen och vilken verksamhet som avses.

3 §

Till ansökan skall fogas

-

stadgar

-

beslutad verksamhetsplan enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till

vissa organisationer inom kriminalvårdens område och

-

senaste verksamhets- och revisionsberättelse.

4 §

Av Kriminalvårdens beslut skall framgå villkor för beviljat bidrag samt när

och hur medelsanvändningen skall redovisas.

5 §

Chefen för Kriminalvården får meddela undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2006 då Kriminalvårdsstyrelsens

föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

(KVVFS 2005:17) skall upphöra att gälla.

LARS NYLÉN

Ulf Jonson

KVFS

200:12

2