Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002:954 i lydelse enligt SFS 2005:1026
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas återanpassning till samhället.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får i mån av tillgång till medel lämnas till en ideell organisation som

  1. bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser,
  2. är en riksorganisation,
  3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
  4. har formulerat en plan omfattande minst tre år där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och
  5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

3 §  Om det finns särskilda skäl får statsbidrag lämnas också till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömningen av om bidrag skall lämnas i ett sådant fall skall särskilt beaktas behovet av det arbete som organisationen bedriver.

Beslutande myndighet

4 §  Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:1026).

Redovisning

5 §  En organisation som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026).

Utbetalning och återbetalning

6 §  Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för bidraget inte längre finns.

[S2]Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om

  1. det har beviljats på felaktiga grunder,
  2. det inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
  3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som avses i 5 §. Förordning (2005:1026).

Överklagande

7 §  Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1026).

Bemyndigande

8 §  Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2005:1026).

  • KVFS 2006:12: KriminalvårdensKriminalvårdens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område beslutade den 25 januari 2006. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 1§ Statsbidrag kan företrädesvis utgå till frigivningsförberedande verksamhet för intagna i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen. 2§ Ansökan om bidrag till ideella organisationer för arbete inom Kriminalvårdens område skall vara Kriminalvårdens huvudkontor tillhanda senast den 31 oktober för nästkommande år. Ansökan skall vara skriftlig. Av handlingarna skall framgå med vilka verksamhetsställen organisationen avser att samarbeta, att dessa är införstådda med planeringen och vilken verksamhet som avses. 3§ Till ansökan skall fogas - stadgar - beslutad verksamhetsplan enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område och - senaste verksamhets- och revisionsberättelse. 4§ Av Kriminalvårdens beslut skall framgå villkor för beviljat bidrag samt när och hur medelsanvändningen skall redovisas. 5§

Ändringar

Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2005:1026) om ändring i förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2006-01-01