KVFS 2009:2

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om skjutvapen för kriminalvårdstjänstemän i utlandstjänst Beslutade den 27 april 2009 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2009:2

Utkom från trycket den

15 maj 2009

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om

skjutvapen för kriminalvårdstjänstemän i utlandstjänst

Beslutade den 27 april 2009

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172)

med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 §

Denna föreskrift gäller för tjänstemän som tjänstgör för Kriminalvården i

utlandsuppdrag beslutade av Sveriges regering (utlandsmission) och där det för den

specifika tjänstgöringen krävs innehav av skjutvapen.

Om missionens huvudman har utfärdat särskilda föreskrifter rörande skjutvapen

för missionen (Standard Operating Procedures, SOP) gäller dessa i tillämpliga

delar i stället för denna föreskrift. Vad som föreskrivs avseende skjutvapen gäller

även ammunition och annan kompletterande utrustning.

Allmänna råd

Förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. och

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra

statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammuni-

tion (FAP 943:1) gäller för hantering av skjutvapen i Sverige.

Tilldelning m.m.

2 §

Endast den som är anställd i utlandstjänst där vapen ska bäras får, efter

särskilt beslut av generaldirektören, tilldelas ett skjutvapen. Av beslutet att en

tjänsteman får tilldelas skjutvapen skall framgå vilket skjutvapen eller, i före-

kommande fall, vilken typ av skjutvapen som avses. En tjänsteman får bära och

använda endast skjutvapen som har tilldelats honom eller henne.

KVFS

2009:2

2

Allmänna råd

Av beslutet att en tjänsteman får tilldelas ett skjutvapen bör framgå i vilken

mission han eller hon ska tjänstgöra, vilken tjänst han eller hon kommer att

inneha samt vilken typ och modell av skjutvapen beslutet avser.

3 §

En tjänsteman får tilldelas ett skjutvapen endast om han eller hon inom sex

månader dessförinnan med godkänt resultat har avlagt ett sådant kompetensprov

för skjutvapnet som avses i 4 §.

4 §

Huvudkontoret ansvarar för att en tjänsteman får erforderlig utbildning i

hantering och användning av skjutvapen. Utbildningen ska följa en utbildnings-

plan. Huvudkontoret ska genom ett kompetensprov kontrollera att tjänstemannen

uppfyller de krav som ställs i utbildningsplanen. Utbildningen och kompetens-

provet ska genomföras under ledning av instruktör som med godkänt resultat har

genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning för vapeninstruktörer.

Om det bedöms som likvärdigt får sådan utbildning och sådant kompetensprov

som avses i första stycket i stället genomföras av utlandsmissionens huvudman.

Utbildningen och kompetensprovet ska i sådant fall framgå av missionens Standard

Operating Procedures.

Handhavande

5 §

Ett skjutvapen ska hanteras så att skott inte avlossas av våda och så att

säkerheten inte heller i övrigt äventyras. Skjutvapnet ska handhas och förvaras på

ett sådant sätt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt det eller att

det på något annat sätt går förlorat.

6 §

Vapenvård eller övning med skjutvapen får endast ske på platser och i

lokaler som missionens huvudman har godkänt för sådana ändamål.

7 §

När ett skjutvapen bärs får det inte vara laddat (patron får inte vara införd i

patronläget) och hanen får inte vara spänd. Ett skjutvapen med säkringsfunktion

ska vara säkrat. En pistol ska bäras i pistolhölstret.

När förhållandena kräver höjd beredskap får ett skjutvapen dock bäras i handen,

laddas och osäkras. Med hänsyn till risken för vådaskott får avtryckarfingret inte

läggas an mot avtryckaren och hanen inte hållas spänd förrän skottlossning bedöms

vara omedelbart förestående.

Under förflyttning med ett laddat och osäkrat skjutvapen ska särskild försiktig-

het iakttas.

När förhållandena inte längre kräver höjd beredskap ska vapnet hölstras eller

säkras och så snart situationen medger det i övrigt ordnas för bärande enligt vad

som sägs i första stycket.

KVFS

2009:2

3

Användande av skjutvapen

8 §

Skjutvapen får endast användas under de förutsättningar som anges i ut-

landsmissionens Standard Operating Procedures.

9 §

Innan tjänsteman använder skjutvapen, ska han särskilt beakta risken för att

utomstående skadas. Skottlossning inom område där många människor bor eller

vistas ska i det längsta undvikas.

Innan en tjänsteman använder ett skjutvapen ska denne, om det inte framstår

som olämpligt eller verkningslöst, klart ge till känna att han eller hon är kriminal-

vårdare och har för avsikt att skjuta. Om det är möjligt ska varningsskott först

avlossas. Vid skottlossning mot person ska eftersträvas att endast för tillfället

oskadliggöra honom eller henne.

Innan skott avlossas ska tjänstemannen bedöma riskerna inom hela skottfältet.

Varningsskott ska om möjligt riktas så att skada inte uppstår.

Skjutning från eller mot ett fortskaffningsmedel i rörelse ska i det längsta

undvikas och särskild försiktighet iakttas.

Allmänna råd

Den vägledande principen för allt kriminalvårdsarbete, inklusive i

utlandstjänst, är att våld så långt som möjligt ska undvikas och endast får

utövas när det är försvarligt (behovsprincipen). Om våld måste användas

får åtgärden inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är nöd-

vändigt för att en uppgift ska kunna fullgöras (proportionalitetsprincipen).

Rapportering

10 § När en tjänsteman avlossat skott med avsikt eller av våda ska han eller hon

så snart som möjligt underrätta sin närmaste chef och Kriminalvårdens säkerhets-

beredskap i Sverige. Tjänstemannen ska också lämna en skriftlig rapport om om-

ständigheterna vid ingripandet och skälen för att skjutvapen använts till huvud-

kontoret.

Tillsyn

11 § Huvudkontoret ska utöva särskild tillsyn över utbildning, fortbildning,

tilldelning, användning och förvaring gällande skjutvapen.

Allmänna råd

I de fall missionens huvudman har utfärdat särskilda föreskrifter rörande

tillsyn över skjutvapen enligt 11 § kan huvudkontoret besluta att före-

skrifterna uppfyller kraven på tillsyn.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juni 2009.

LARS NYLÉN

Martin

Grann