Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1172 i lydelse enligt SFS 2022:1512
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Uppgifter

1 §  Kriminalvården ansvarar för att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra personutredningar i brottmål.

2 §  Kriminalvården ska verka för att

 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,
 2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och
 3. återfall i brott förebyggs.

[S2]Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov.

[S3]Kriminalvården ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:95).

 • RÅ 2010:9:Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.

2 a §  Kriminalvården är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:538).

3 §  Anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser dels olika behov av övervakning och kontroll, dels de intagnas behov av sysselsättning samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

[S2]Häktesorganisationen ska vara utformad på så sätt att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete ska eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i häktesorganisationen fattas ska Kriminalvården samråda med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och de tingsrätter och länsstyrelser som berörs av verksamheten.

[S3]Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen ska fortlöpande anpassas till behovet. Förordning (2014:1177).

4 §  Frivårdsorganisationen ska vara utformad så att den dels tillgodoser behovet av kontroll, stöd och andra åtgärder när det gäller klienterna, dels främjar ett effektivt samarbete med Kriminalvårdens övriga verksamheter och med övriga myndigheter.

4 a §  Kriminalvården ska delta i ett myndighetsgemensamt arbete för att möjliggöra ett särskilt snabbförfarande enligt 45 kap. 13 a § rättegångsbalken och 3 b § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2022:1512).

5 §  Kriminalvården får mot avgift tillhandahålla sådana produkter och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten i anstalt och häkte.

[S2]Kriminalvården får bestämma storleken på avgifterna enligt första stycket och disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2011:152).

6 §  Kriminalvården ska verkställa de transporter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen överlämnar enligt 29 a § polislagen (1984:387) samt lämna andra myndigheter den hjälp med transport som är särskilt föreskrivet.

[S2]För varje person som transporteras av Kriminalvården ska det föras journal. Förordning (2017:142).

6 a §  I förordningen (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning finns bestämmelser om myndighetens ansvar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624. Förordning (2022:1065).

Ledning

7 §  Kriminalvården leds av en myndighetschef.

8 §  Vid Kriminalvården ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:95).

9 § Har upphävts genom förordning (2011:152).

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

11 §  Vid Kriminalvården finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid Kriminalvården ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Rätt att meddela föreskrifter

14 §  Kriminalvården får meddela de föreskrifter i organisatoriskt hänseende som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och följdriktighet inom kriminalvårdsverksamheten.

 • KVFS 2020:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transporter av frihetsberövade personer
 • KVFS 2020:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder
 • KVFS 2011:5: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 och 1 a §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2011:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 40-41§§ fängelseförordningen (2010:2010) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2011:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för häkte beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 29, 30 och 33 §§ häktesförordningen (2010:2011) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2013:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 9 juli 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2013:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 25 mars 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2009:7: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2009. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och meddelar följande allmänna råd.
 • KVFS 2019:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2014:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 29 augusti 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2013:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 21 januari 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2019:8: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder
 • KVFS 2019:11: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:11) om OC-spray
 • KVFS 2019:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte
 • KVFS 2009:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om skjutvapen för kriminalvårdstjänstemän i utlandstjänst Beslutade den 27 april 2009 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2017:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2009:7) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården
 • KVFS 2012:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten beslutade den 4 juni 2012. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010), 30 § häktesförordningen (2010:2011) och 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2019:9: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • KVFS 2014:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, samt ny mellanrubrik närmast före 13 § med följande lydelse och beslutar följande allmänna råd till 2 §.
 • KVFS 2020:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte
 • KVFS 2020:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2021:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder
 • KVFS 2021:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2021:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:11) om OC-spray
 • KVFS 2022:5: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:5 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) FARK Häkte Utkom från trycket den om häkte 7 oktober 2022
 • KVFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022
 • KVFS 2023:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

Ändringar

Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:152) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
upph. 5, 9 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3 §; ny 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2014:1177) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:142) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2020:95) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2020-03-31

Förordning (2022:538) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:1065) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1512) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2023-01-01