KVFS 2011:13

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 23 och 24 §§ ska betecknas 27 och 28 §§, dels att rubriken närmast före 27 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 23–26 §§, dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och beslutar följande allmänna råd till 23 §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2011:13

Utkom från trycket den

22 december 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårds-

påföljder

beslutade den 19 december 2011

Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om

verkställighet av frivårdspåföljder

dels att nuvarande 23 och 24 §§ ska betecknas 27 och 28 §§,

dels att rubriken närmast före 27 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 23–26 §§,

dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och

beslutar följande allmänna råd till 23 §.

Journal

23 § I journalen ska dokumenteras alla beslut som har fattats, viktiga händelser

och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder avseende den dömde.

Även uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten

ska antecknas.

Dokumentationen ska ske så snart som möjligt.

Allmänna råd

Begreppet journal omfattar både pappershandlingar och digitala handlingar.

24 § Varje uppgift som förs in i en journal ska utformas så att den dömdes

integritet respekteras. Uppgifterna ska vara korrekta och sakliga.

KVFS

2011:13

2

25 § Vid rättelse av en felaktighet i journalen ska det anges när felaktigheten har

rättats, vem som har gjort rättelsen och vad rättelsen bestod i.

26 § Endast den personal som behöver tillgång till journalen för att kunna utföra

sitt arbete har rätt att ta del av den.

Övriga bestämmelser

27 § En dömd får beviljas bidrag av allmänna medel för kostnader som har direkt

samband med avtjänandet av straffet, om det är skäligt med hänsyn till den dömdes

ekonomiska förhållanden och till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett

ändamålsenligt sätt.

Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 14 § andra och tredje

meningarna förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Allmänna råd

Bidrag kan utgå för t.ex. skyddskläder vid samhällstjänst, kostnad för resa till

samhällstjänstplats och deltagande i programverksamhet.

28 § Chefen för Kriminalvården får besluta om undantag från dessa föreskrifter

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012.

INGA MELLGREN

Ulf Jonson