Upphävd författning

Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:286 i lydelse enligt SFS 2016:286
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
 • KVVFS 2005:7: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a & förvaltningsprocesslagen (1971: 291) att föra det allmä annas talan (KVVFS 1996: 2)
1 § Har upphävts genom förordning (1992:145).

2 §  En myndighet eller någon annan som får ta emot nöjdförklaringar skall föra särskilda anteckningar över sådana förklaringar och åtgärder som avses i 4 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. enligt anvisningar som Kriminalvården meddelar.

[S2]När någon som avses i första stycket tagit emot en nöjdförklaring avseende dom på sluten ungdomsvård skall bevis om nöjdförklaring samma dag sändas till Statens institutionsstyrelse.

[S3]Första och andra styckena gäller inte när en nöjdförklaring tas emot av en tjänsteman vid ett särskilt ungdomshem. Förordning (2005:992).

3 §  Den som tagit emot en nöjdförklaring ska omedelbart sända underrättelse om detta till den domstol som meddelat domen. Den som tagit emot en sådan nöjdförklaring som avses i 6 kap. 4 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller i 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska omedelbart sända underrättelse om detta till åklagaren. Förordning (2012:567).

4 §  Det åligger Kriminalvården att se till att dom, som innebär att den dömde skall undergå kriminalvård i anstalt, blir verkställd.

[S2]Kan den dömde ej anträffas på annat sätt, skall Kriminalvården besluta om efterlysning av honom. Förordning (2005:992).

5 §  Om en dömd skall förpassas till en kriminalvårdsanstalt för att påföljden skall verkställas innan det bestämts i vilken anstalt han eller hon skall intas, skall Kriminalvården anvisa anstalt på begäran av den som skall låta verkställa förpassningen.

[S2]Om en viss anstalt blivit bestämd för den dömde och om han eller hon anträffas på avlägsen ort, skall den som har i uppgift att ombesörja hans eller hennes förpassning höra efter hos Kriminalvården, om den dömde skall förpassas till den angivna anstalten eller om han eller hon skall intas i en annan anstalt närmare den ort där han eller hon anträffats. Förordning (2005:992).

6 §  När en häktad har tagits in i häkte eller kriminalvårdsanstalt skall häktet eller anstalten så snart det kan ske hos Kriminalvården höra efter om verkställbar dom i annat mål föreligger mot den häktade. Förordning (2005:992).

7 §  Verkställs dom samtidigt med häktning i annat mål, skall kriminalvårdsanstalt, Statens institutionsstyrelse, häkte eller chefsöverläkaren eller verksamhetschefen vid enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning lämna uppgifter till Kriminalvården om verkställigheten.

[S2]I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av tid för frihetsberövanden enligt 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, skall Kriminalvården vidarebefordra uppgift som lämnats enligt första stycket till Statens institutionsstyrelse.

[S3]Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning och sättet för hur den skall fullgöras meddelas av Kriminalvården. Förordning (2006:296).

8 §  I fall som avses i 7 § första stycket ska Kriminalvården underrätta domstolen i häktningsmålet om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning enligt 19 a eller 19 b § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. och 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. Förordning (2012:567).

9 §  När dom angående den som är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt kommit in till anstalten, häktet eller den i 1 § avsedda enheten där den dömde förvaras, skall den som mottagit domen genast bevisligen ge den dömde del därav. Detta gäller även domsbevis om sådant har översänts. Förordning (1991:1414).

10 §  En ansökan om uppskov med verkställighet av en dom på fängelse ska ges in till Kriminalvården. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den dömde vill åberopa.

[S2]Intyg och andra handlingar som den dömde vill åberopa i ärendet ska fogas till ansökan.

[S3]Blanketter för ansökan om uppskov ska tillhandahållas hos Kriminalvården och hos Polismyndigheten. Förordning (2014:1122).

11 §  Kriminalvården ska göra den utredning som behövs för prövning av en ansökan om uppskov. Myndigheten får vid behov begära hjälp av Polismyndigheten. Förordning (2014:1122).

12 §  Justitiedepartementet ska underrätta Kriminalvården när omständigheterna i ett nådeärende är sådana att de kan antas ha betydelse för frågan om verkställigheten ska skjutas upp i avvaktan på regeringens beslut. Kriminalvården avgör därefter om verkställigheten ska skjutas upp. Förordning (2013:655).

13 §  Föreläggande enligt 10 § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska utfärdas utan dröjsmål. Därvid ska eftersträvas att beläggningen på anstalterna blir så jämn som möjligt under året. När det behövs för att tillgodose detta intresse får verkställigheten av domar på fängelse i högst tre månader anstå under en tid av upp till sex månader från det att domen blev verkställbar, under förutsättning att den dömde inte kan befaras undandra sig verkställigheten eller fortsätta brottslig verksamhet. Är det till fördel från angivna synpunkter bör i föreläggande om inställelse anges en bestämd dag för denna. Den dömde ska dock alltid påminnas om att han har rätt att inställa sig dessförinnan.

[S2]Om Kriminalvården med stöd av 10 § andra stycket lagen om beräkning av strafftid m.m. begär att Polismyndigheten ska förpassa den dömde, ska begäran om möjligt innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas. Förordning (2014:1122).

14 §  En dömd som förelagts att själv inställa sig vid en kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd är berättigad till ersättning av allmänna medel för nödvändiga resekostnader med anledning därav, om dessa kostnader överstiger 50 kronor. Ersättningen för sådana kostnader betalas enligt de grunder som gäller för statstjänstemän vid tjänsteresa inom landet med färdmedel i reguljärtrafik. Kostnaden för resa med tåg ersätts dock högst med det belopp som motsvarar avgiften för en plats i 2 klass, inberäknat avgiften i förekommande fall för en sovplats. Förordning (1990:1020).

15 §  I fall som avses i 14 § har den dömde rätt att få en rekvisition av biljett för resa med allmänt kommunikationsmedel. Rekvisition utfärdas av den anstalt där den dömde ska inställa sig eller av Polismyndigheten. Har Polismyndigheten utfärdat en sådan rekvisition, ska en anteckning om detta göras på det föreläggande som avses i 10 § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

[S2]Har den dömde själv betalat kostnaden för resan eller är han eller hon berättigad till ersättning för resekostnader som inte täckts enligt första stycket, får kriminalvårdsanstalten ge den dömde ersättning enligt de grunder som anges i 14 §. Förordning (2014:1122).

16 § Har upphävts genom förordning (2011:139).

17 §  Om en dom på fängelse på viss tid ska verkställas och det visar sig att den dömde har begått brottet innan ett sådant straff som han eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, ska Kriminalvården, om det inte framgår av domarna att den andra påföljden har beaktats, anmäla detta till åklagaren i det mål i vilket den dom som sist förekommer till verkställighet har meddelats. Förordning (2016:756).

18 §  Förklarar övervakningsnämnd villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad och är den frigivne omhändertagen enligt 26 kap. 22 § brottsbalken, skall han förpassas till kriminalvårdsanstalt enligt anvisningar som meddelas av Kriminalvården. Är den villkorligt frigivne inte omhändertagen, skall bestämmelserna i 4, 5 samt 14-16 §§ tillämpas. Förordning (2005:992).

19 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. för dem som har dömts till annan påföljd än sluten ungdomsvård får meddelas av Kriminalvården. Förordning (2005:992).

 • KVFS 2011:3: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. och beslutar följande allmänna råd.

20 §  Beslut om tillgodoräknande enligt 19 b § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska grundas på de uppgifter som Kriminalvården får av den stat som verkställer överlämnandet, om det inte är uppenbart att uppgifterna är oriktiga.

[S2]I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av tid för frihetsberövande enligt 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, ska Kriminalvården vidarebefordra de mottagna uppgifterna till Statens institutionsstyrelse. Förordning (2012:567).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1978:905) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ny 19 §

Förordning (1979:704) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§

Förordning (1981:240) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. 17 §

Förordning (1982:365) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1987:92) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-05-01

Förordning (1990:1020) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 5-7, 9, 10, 14, 15, 19 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1414) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:145) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  upph. 1 §
  Ikraftträder
  1992-05-15

Förordning (1996:916) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:629) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 2, 19 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:16) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 5, 12 §§
Ikraftträder
2000-02-15

Förordning (2000:676) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2003:1180) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändring 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:992) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:296) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2011:139) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
upph. 16 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:567) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 3, 8 §§; ny 20 §
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2013:655) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:1122) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 10, 11, 13, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:756) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla om rätten har tillämpat bestämmelser i 34 kap.brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2016.
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2016-08-01

Ändring, SFS 2019:95

Omfattning
upph.