KVFS 2011:14

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll dels att det ska införas fem nya paragrafer, 19–23 §§, samt dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och beslutar följande allmänna råd

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2011:14

Utkom från trycket den

22 december 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:6) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll

beslutade den 19 december 2011

Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 19–23 §§, samt

dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och

beslutar följande allmänna råd

Journal

19 § I journalen ska dokumenteras alla beslut som har fattats, viktiga händelser

och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder avseende den dömde.

Även uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten

ska antecknas.

Dokumentationen ska ske så snart som möjligt.

Allmänna råd

Begreppet journal omfattar både pappershandlingar och digitala handlingar.

20 § Varje uppgift som förs in i en journal ska utformas så att den dömdes

integritet respekteras. Uppgifterna ska vara korrekta och sakliga.

23 § Vid rättelse av en felaktighet i journalen ska det anges när felaktigheten har

rättats, vem som har gjort rättelsen och vad rättelsen bestod i.

KVFS

2011:14

2

22 § Endast den personal som behöver tillgång till journalen för att kunna utföra

sitt arbete har rätt att ta del av den.

Övriga bestämmelser

23 § Chefen för Kriminalvården får besluta om undantag från dessa föreskrifter

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012.

INGA MELLGREN

Ulf Jonson